Sekretesspolicy

 • Kundens Integritetspolicy Centauro Rent a Car Spanien

  KUNDENS INTEGRITETSPOLICY CENTAURO RENT A CAR SPANIEN (CENTAURO RENT A CAR, SL)

  A. Datakontroller

  Vi informerar dig härmed om att de personuppgifter du ger oss inom ramen av vårt avtalsförhållande, behandlas av CENTAURO RENT A CAR, SL, med registrerad företagsadress: Avda. País Valencià 9, Bloque A, Local 4, 03509, Finestrat (Alicante) "Centauro"). Vi kommer att utföra de funktioner som beskrivs nedan.

  Om inte annat uttryckligen anges när uppgifterna samlas in, så kommer all personlig information som samlas in vara nödvändiga för att hantera, underhålla och kontrollera delar av vårt avtalsförhållande. Genom att välja att inte dela med dig av sådan information gör du det omöjligt för oss att behandla din förfrågan eller tillhandahålla den upphandlade tjänsten. Personuppgifter kommer endast att samlas in för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.
  Du bekräftar och garanterar sannolikheten och exaktheten i de uppgifter som du lämnat in, och att uppgifterna kommer att justeras enligt din nuvarande situation. Härmed godkänner du därför att meddela oss om eventuella förändringar av sådana uppgifter i enlighet med punkterna i avsnitt E. Intressenträttigheter.

  B. Syftet med datahanteringen 

  Vi informerar dig härmed om att dina personliga uppgifter kommer att behandlas av Centauro för att kunna utföra följande funktioner:

  i.    Baserat på avtalsförhållandet:

  a.    För att behandla din kundregistrering, så att vi kan vi hantera det kommersiella förhållandet mellan oss och dina specifika behov.

  b.  För att hantera, upprätthålla och säkerställa överensstämmelse med avtalsförhållandet eller förhandlingsförhållandet som binder oss samman (inklusive fakturering, om tillämpligt, skillnaden mellan bränslenivån som fordonet hade när det levererades och bränslenivån som det hade när det returnerades).

  ii.    Baserat på laglig skyldighet:

  a. För att kunna ge information till myndigheter enligt gällande lag och lokala föreskrifter, eller i enlighet med lagstadgade skyldigheter.

  b. Geolokalisera det hyrda fordonet i händelse av motiverad begäran från offentliga myndigheter.

  iii.    Baserat på Centauros legitima intresse:

  a.    För att kunna utföra kommersiell kommunikation och reklamkommunikation och handlingar, på alla möjliga sätt, inklusive elektronisk kommunikation eller motsvarande, relaterade till produkter eller tjänster som liknar de tjänster du använder hos Centauro.

  b.    För att kunna genomföra kundundersökningar relaterade till de produkter och de tjänster du använt, och för att kunna skapa en profil utifrån de personuppgifter som finns tillgängliga hos Centauro. Detta gör det möjligt för oss att känna igen de produkter och tjänster som bäst passar din profil, maximera deras prestanda och därmed kunna erbjuda dig de bästa möjliga erbjudanden baserat på dina intressen. Vi kommer att använda den information vi håller för att hantera de tjänster vi erbjuder dig, samt de produkter och tjänster du bestämmer dig för att använda.

  c.    För att spela in din röst, din bild, ditt telefonsamtal och ditt videosamtal när vi uttryckligen anger det. Centauros legitima intresse är att upprätthålla servicekvaliteten, och vid behov använda inspelningarna för att skydda din rättsliga ställning i händelse av eventuell tvist.

  d.    För att kunna kommunicera dina personuppgifter till försäkringsbolag med vilka du eller Centauro har en gällande policy, vilket kommer hjälpa dig på vägen vid en olyckshändelse.

  e.    För att kunna kommunicera din personliga information till företag till Centauro-företag och deras grupp (Grupo Mutua Madrileña), särskilt MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.S.P.F.; AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA, S.L.U.; MUTUAMAD INNOVACIÓN, S.L.U.; SILDOSCAN SPAIN, S.L.; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.; NORDICWHEELS, L.D.A.; CENTAURO RENT A CAR GREECE, SINGLE MEMBER S.A.; och andra företag. Sådan kommunikation kommer att hjälpa självdrivna biluthyrningsföretag att tillhandahålla tjänster på egen hand som blivit efterfrågade av kunden, samt centralisering av administrativa tjänster och datorprocesser.

  f. Dokumentera uppgifter om fordonets geolokalisering i Centauros lokaler vid tidpunkten för hämtning och vid tidpunkten för återlämning, för att säkerställa att företagets tidsfrister följs och kontrollera fordonets lokalisering.

  g. Geolokalisera det hyrda fordonet i händelse av rimliga skäl finns för stöld eller missbruk (inklusive att fordonet inte returneras på förfallodagen).

  iv.    Baserat på det uttryckliga medgivandet som du beviljat:

  a. Om du ger ditt godkännande, kan Centauro även sammanställa en profil över dina konsumtionsvanor genom att använda extern information, och kommunicera dina uppgifter till reklampartners, så att exklusiva erbjudanden gällande produkter eller tjänster kan skräddarsys efter dina behov. 

  b. Om du uttryckligen har godkänt det, kan Centauro verifiera din identitet genom ett system med ansiktsigenkänning som tillhandahålls av en verifierad leverantör. Systemet använder sig av fotot som skickats och ditt körkort, ditt id-kort eller motsvarande handling som t.ex. ditt pass för att verifiera att de matchar. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, och efter implementeringen av alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa korrekt behandling med användningen av denna teknik. Om du inte samtycker till sådan behandling, kan du hoppa över den digitala behandlingen och fysiskt fylla i verifieringen av din identitet, manuellt och inte automatiskt, på Centauro Rent a Cars kontor.

  c. Geolokalisera det hyrda fordonet på begäran av den intresserade/berörda part som har kontaktat Centauros supportteam, om fordonet behöver vägassistans eller liknande stöd.

  d. Samla in kördata i syfte att analysera dessa för att genomföra studier om effekterna av att köra dessa fordon.

  C. Mottagare

  I enlighet med de punkter som beskrivs i avsnitt B. Syftet med datahanteringen, kan Centauro kommunicera dina personuppgifter till följande enheter: 

  i.    Offentliga myndigheter, statliga eller juridiska regulatorer eller organ, varhelst lagens mandat eller lokala bestämmelser kräver det, eller i överensstämmelse med lagstadgade skyldigheter, för att uppfylla informationskraven i samband med ett trafikbrott. 

  ii.    Försäkringsenheter i enlighet med de syften som beskrivs i bokstav d) i punkt iii). Berättigat intresse ingår i avsnitt B. Syftet med datahanteringen

  iii.    Tredje parts enheter och företag i Centauro-koncernen, för de ändamål som beskrivs i punkt e) i punkt iii). Berättigat intresse ingår i avsnitt B. Syftet med datahanteringen.

  I enlighet med bestämmelserna i punkt iii. ovan håller Centauro ett samarbete med vissa tredjeparts tjänsteleverantörer som har tillgång till dina personuppgifter, och som behandlar ovannämnda uppgifter på uppdrag av Centauro som en följd av att de tillhandahåller tjänsterna.

  Centauro följer strikta urvalskriterier för tjänsteleverantörer för att uppfylla sina skyldigheter, och för att skydda dina personuppgifter. Centauro åtar sig att underteckna det motsvarande databehandlingsavtalet, vilket bland annat innebär följande skyldigheter: tillämpning av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, behandling av personuppgifter för de överenskomna ändamålen, i enlighet med Centauros dokumenterade instruktioner, samt radering eller retur av data till Centauro så fort de slutfört sina tjänster.

  I synnerhet kan Centauro hyra tredjeparts tjänster från – inklusive men inte begränsat till – företag inom följande branscher: logistik, tjänster för identitetskontroll, juridisk rådgivning, utbildning, medicin, underhåll, transport, teknik- och datortjänster.

  D Uppgifternas ursprung

  Oavsett de personuppgifter som du lämnar in, kan Centauro behandla personuppgifter från offentliga filer, marknadsfiler och myndigheter i enlighet med de syften och legitimerande baser som beskrivs i avsnittet "B. Syftet med databehandlingen "ovan.

  I överensstämmelse med ovanstående kommer Centauro att behandla personuppgifter från ovannämnda tredje parter som motsvarar följande kategorier:

  i.    Identifieringsdata

  ii.    Postadresser eller elektroniska postadresser

  iii. Uppgifter om fordonets geolokalisering

  iv. Uppgifter om körbeteende

  Inga speciellt skyddade personuppgifter erhålles från tredje parter.

  Uppgifterna som erhålls i punkterna iii och iv behandlas endast i de fall som anges i föregående avsnitt.

  Avseende uppgifterna som du tillhandahåller direkt under bokningsprocessen, kan Centauro begära ditt körkort, ditt id-kort eller eller motsvarande handling som t.ex. ditt pass samt ett foto av dig för att verifiera din identitet.

  E. Intresserad/berörd parts rättigheter

  De samtycken som lämnats till de punkter som fastställs i denna policy kan när som helst återkallas av dig. Detta kan göras via en enkel förfrågan. Härmed informerar vi dig om att du i enlighet med gällande lagstiftning har rätt att utöva din rätt till tillgång, rättelse, upphävande och invändning, samt rätten till tillbakadragande och begränsning av den personliga information vi hanterar. Du håller också rätten att överföra dina uppgifter. Detta kan göras genom att bevisa din identitet (skicka in en kopia av ditt nationella identitetsbevis eller motsvarande) till följande adress: CENTAURO RENT A CAR, S.L.U., Avda País Valencia 9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante), eller via e-post till [email protected].

  Om du känner att CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. inte har respekterat någon av ovan nämnda rättigheter har du rätt att lämna in ett klagomål till det spanska dataskyddskontoret.

  F. Datalagring 

  Dina personuppgifter kommer att behållas av Centauro under hela affärsrelationen.

  När affärsrelationen avslutas kommer åtgärder vidtas för att radera dina personuppgifter så snart som alla nödvändiga åtgärder har avslutats. Dessa nödvändiga åtgärder kan inkludera hantering och upphörande av eventuella skyldigheter som kan kvarstå mellan parterna.

  Uppgifter som rör geolokalisering ska endast sparas under den tid som krävs för de ändamål som anges i föregående avsnitt och ska anonymiseras eller raderas när dessa syften har uppfyllts.

  Uppgifter som rör användarnas körbeteende ska anonymiseras direkt och under alla omständigheter innan någon behandling utförs av uppgifterna efter att de har samlats in.

  Trots det ovanstående kommer dina uppgifter att förbli blockerade, så länge som skyldigheter i vårt avtalsförhållande kan härledas, och för att uppfylla andra lagliga skyldigheter.

  Centauro garanterar i detta avseende att det inte kommer att använda personuppgifterna, förutom om det krävs för att formulera, utöva eller försvara fordringar, eller för att underlätta hanteringen för regeringen, justitiedepartmentet och domstolar, i enlighet med lagen gällande begränsningar avseende rättigheter eller juridiska skyldigheter därav.

  G. Säkerhet och sekretess

  Vi är engagerade i säkerheten för din information. För att förhindra obehörig åtkomst eller obehörig utlämning av personuppgifter har vi vidtagit lämpliga tekniska och fysiska åtgärder och hanteringsprocesser för att skydda och säkerställa informationen vi samlar in från dig.

 • Kundens Integritetspolicy Centauro Rent a Car Portugal (Centauro Rent a Car, L.D.A.)

  Kundens Integritetspolicy Centauro Rent a Car Portugal (Centauro Rent a Car, L.D.A.)

  A. Personuppgiftsansvarig

  Vi informerar dig här om att de personuppgifter som du tillhandahåller oss som en del av den kontraktsmässiga förbindelsen kommer att behandlas av CENTAURO RENT A CAR L.D.A., med registrerat kontor på Rua Fradesso Silveira, 6, Floor 1 A/B, 1300-609 Lisbon, Parish of Alcântara, Municipality and District of Lisbon, Portugal, (hädanefter "Centauro"), för de syften som indikeras nedan.

  Om det inte uttryckligen anges på annat sätt vid tiden för insamlandet, är all insamling av personuppgifter väsentlig för fullföljande, hantering, underhåll och kontroll av vår kontraktsmässiga förbindelse. Om du inte tillhandahåller uppgifterna, kommer det att bli omöjligt att behandla din begäran eller genomföra den kontraktsmässiga tjänsten. Personuppgifterna kommer uteslutande att samlas in för de syften som anges vid tiden för insamlandet eller i den här Sekretesspolicyn.

  Användaren bekräftar och garanterar att alla tillhandahållna uppgifter är fullständiga och korrekta, samt att de är aktuella. Användaren kommer också att meddela eventuella förändringar av uppgifterna, genom att följa proceduren som fastställs i avsnitt E. Personliga rättigheter.

  B. Syfte och lagliga grunder för databehandlingen

  Vi informerar dig här att Centauro kommer att behandla dina uppgifter för följande syften, samt i enlighet med följande lagliga grunder:

  i.    Upprätthållande av den kontraktsmässiga förbindelsen:

  a. Behandla din registreringsansökan om att bli kund för att hantera den kontraktsmässiga förbindelsen och dina behov som Centauro-kund.

  b. Hantera, bevara och garantera fullföljandet av den kontraktsmässiga förbindelse eller den kontraktsmässiga förbindelse av förberedande typ som existerar mellan parterna (inklusive fakturering, om tillämpligt, skillnaden mellan bränslenivån som fordonet hade när det levererades och bränslenivån som det hade när det returnerades).

  ii.    Fullföljande av laglig skyldighet:

  a.    Tillhandahålla uppgifterna åt offentliga myndigheter, regel- och tillsynsmyndigheter eller regulatoriska styrelser eller rättsliga organ, om det krävs enligt lagen, lokala förordningar eller enligt lagstadgade skyldigheter.

  b. Geolokalisera det hyrda fordonet i händelse av motiverad begäran från offentliga myndigheter.

  iii.    Centauros legitima intresse:

  a.    Genomföra kommersiella och/eller marknadsförande aktiviteter eller kommunikation med Centauro med hjälp av alla olika tillgängliga medel, inklusive elektronisk kommunikation, relaterat till produkter och/eller tjänster liknande dem som du har köpt av Centauro tidigare.

  b.    Genomföra undersökningar om kundnöjdhet avseende produkter och/eller tjänster som användaren har köpt, och genomföra utvärderingar med hjälp av tillgänglig personlig information för att Centauro ska avgöra vilka produkter och tjänster som passar profilen bäst, för att maximera prestationen och tillhandahålla de bästa erbjudandena för de produkter och tjänster som kan vara av intresse. Söka bland de uppgifter som vi behandlar för att hantera tjänsterna som vi tillhandahåller dig eller produkter som du har köpt.

  c.    Spela in din röst och/eller spara din bild samt spara telefon- och/eller videosamtal då det uttryckligen anges. Centauros legitima intressen är att bevara kvaliteten av tjänsten och använda inspelningarna för att skydda sin juridiska position med hänsyn till en eventuell konflikt.

  d.    Skicka meddelande (så länge de inte tillhör en speciell kategori) till försäkringsbolag som användaren eller Centauro har en giltig försäkringspolicy med för att få väg- och färdassistans i händelse av olycka eller annan trafikincident.

  e.    Skicka meddelande till Centauro-företag och deras grupp (Grupo Mutua Madrileña), särskilt MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.S.P.F.; AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA, S.L.U.; MUTUAMAD INNOVACIÓN, S.L.U.; SILDOSCAN SPAIN, S.L.; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.; NORDICWHEELS, L.D.A.; CENTAURO RENT A CAR GREECE, SINGLE MEMBER S.A. och andra företag, samt till övriga, så att vi kan tillhandahålla hyrtjänster för självkörande fordon efter förfrågan från kund eller andra kompletterande tjänster, och även centralisera administrativa processer och IT-processer.

  f.    Skicka meddelande till och/eller svara på meddelande från en offentlig myndighet, offentlig eller privat institution, avseende rättsförhandlingar för trafikförseelser i administrativt rättskipningsområde, eller procedurer för identifiering av förare som försummar att betala vägavgifter eller andra avgifter.

  g. Dokumentera uppgifter om fordonets geolokalisering i Centauros lokaler vid tidpunkten för hämtning och vid tidpunkten för återlämning, för att säkerställa att företagets tidsfrister följs och kontrollera fordonets lokalisering.

  i. Geolokalisera det hyrda fordonet i händelse av rimliga skäl finns för stöld eller missbruk (inklusive att fordonet inte returneras på förfallodagen).

  iv.    Användarens samtycke:

  a.    Om användaren godkänner det kommer Centauro att skicka användarens uppgifter till marknadsförande partners för att tillhandahålla och marknadsföra specialerbjudanden för produkter och tjänster som är skräddarsydda för användarens intresse och behov.

  b. Om du uttryckligen har godkänt det, kan Centauro verifiera din identitet genom ett system med ansiktsigenkänning som tillhandahålls av en verifierad leverantör. Systemet använder sig av fotot som skickats och ditt körkort, ditt id-kort eller motsvarande handling som t.ex. ditt pass för att verifiera att de matchar. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, och efter implementeringen av alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa korrekt behandling med användningen av denna teknik. Om du inte samtycker till sådan behandling, kan du hoppa över den digitala behandlingen och fysiskt fylla i verifieringen av din identitet, manuellt och inte automatiskt, på Centauro Rent a Cars kontor.

  c. Geolokalisera det hyrda fordonet på begäran av den intresserade/berörda part som har kontaktat Centauros supportteam, om fordonet behöver vägassistans eller liknande stöd.

  d. Samla in kördata i syfte att analysera dessa för att genomföra studier om effekterna av att köra dessa fordon.

  C. Mottagare

  Enligt villkoren beskrivna i avsnitt B. Syften med databehandlingen - Centauro kan komma att skicka dina uppgifter till följande enheter:

  i.    Offentliga myndigheter, regel- och tillsynsmyndigheter eller regulatoriska styrelser eller rättsliga organs, då det krävs av lagen, lokala förordningar eller rättsliga organ, såväl som för att följa uppgiftskraven relaterade till trafikförseelser. 

  ii.    Försäkringsbolag för syftena som beskrivs i avsnitt d) i artikel iii) Legitima intressen, inklusive avsnitt B. Syften med databehandlingen.

  iii.    Tredje parter och företag i Centauro-gruppen för köp beskrivna i avsnitt e) i artikel iii) Legitima intressen, inklusive avsnitt B. Syften med databehandlingen

  iv.    Myndigheter som ansvarar för motorvägar och polismyndigheter för syftena som beskrivs i avsnitt f) i artikel iii) Legitima intressen, inklusive avsnitt B. Syften med databehandlingen

  Enligt artikel iii) ovan, arbetar tredje parts tjänsteleverantörer med åtkomst till dina personuppgifter med Centauro och behandlar uppgifterna på Centauros vägnar, som en konsekvens av utförandet av en tjänst. 

  Centauro följer rigida kriterier i valet av tjänsteleverantörer för att följa sina skyldigheter att skydda data. Centauro kommer att upprätta ett motsvarande databehandlingskontrakt, i enlighet med vilket leverantörerna bland annat kommer att ha följande skyldigheter: implementera adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder; bearbeta personuppgifterna enligt överenskomna syften och endast i enlighet med Centauros dokumenterade instruktioner; samt radera och returnera uppgifterna till Centauro efter att utförandet av tjänsterna har slutförts. 

  I synnerhet kan Centauro hyra tredjeparts tjänster från – inklusive men inte begränsat till – företag inom följande branscher: logistik, tjänster för identitetskontroll, juridisk rådgivning, utbildning, medicin, underhåll, transport, teknik- och datortjänster.

  D. Uppgiftens ursprung

  Oavsett de personuppgifter som du har tillhandahållit, kan Centauro behandla personuppgifter som tillhandahålls från allmänna uppgifter, marknadsuppgifter och/eller offentliga organ i överensstämmande med syftena och de lagliga grunderna beskrivna i avsnitt B. Syften med databehandlingen» ovan. 
  I överensstämmande med föregående kommer Centauro att behandla personuppgifter som tillhandahålls av tidigare nämnda tredje parter, inom följande kategorier:

  i.    Identifierande data.

  ii.    Postadress eller elektronisk adress.

  iii. Uppgifter om fordonets geolokalisering

  iv. Uppgifter om körbeteende

  Personuppgifter tillhandahålls i från särskilda kategorier för tredje parter. 

  Uppgifterna som erhålls i punkterna iii och iv behandlas endast i de fall som anges i föregående avsnitt.

  Avseende uppgifterna som du tillhandahåller direkt under bokningsprocessen, kan Centauro begära ditt körkort, ditt id-kort eller eller motsvarande handling som t.ex. ditt pass samt ett foto av dig för att verifiera din identitet.

  E. Intresserad/berörd parts rättigheter

  Godkännanden som ges för syftet att behandla speciella personuppgifter vilket genomförs av Centauro kan dras tillbaka av användaren när som helst, på användarens begäran. Vi informerar dig här, i överensstämmande med gällande tillämpbar lag, att användaren kan utöva sina rättigheter till åtkomst, rättelse, avbrytande eller opponering, såväl som rätten till radering och begränsning av behandling och överföring av uppgifter, efter att användarens identitet har verifierats (med en kopia av användarens identitetshandling eller motsvarande), och genom att skriva till följande adress: CENTAURO RENT A CAR, L.D.A., med registrerat kontor på Rua Fradesso Silveira, 6, Floor 1 A/B, 1300-609 Lisbon, Parish of Alcântara, Municipality and District of Lisbon, Portugal, (+351) 211 303 540, eller till följande e-postadress [email protected]

  Om användaren anser att CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.. har brutit mot någon rättighet nämnd ovan, kan användaren skicka en yrkan till National Data Protection Commission (adress: Rua de São Bento, 148, R/C, 1200-821 Lisbon, Portugal; email: [email protected]; webbplats: www.cnpd.pt.

  F. Förvaring 

  Dina personuppgifter kommer att förvaras så länge som det finns en kommersiell förbindelse mellan dig och Centauro, för syftena att verkställa kontraktet. 

  När denna förbindelse upphör kommer alla dina personuppgifter att raderas så snart alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att hantera och slutföra alla återstående skyldigheter mellan parterna, med hänsyn till alla nödvändiga administrativa åtgärder inom avsedd period. 

  Uppgifter som rör geolokalisering ska endast sparas under den tid som krävs för de ändamål som anges i föregående avsnitt och ska anonymiseras eller raderas när dessa syften har uppfyllts.

  Uppgifter som rör användarnas körbeteende ska anonymiseras direkt och under alla omständigheter innan någon behandling utförs av uppgifterna efter att de har samlats in.

  Oavsett föregående, kommer dina uppgifter att bevaras och vederbörligt skyddas så länge som skyldigheter uppstår i verkställandet av vår kontraktsmässiga förbindelse och den fortfarande är i kraft, och även för att fullfölja Centauros lagliga skyldigheter,

  I det avseendet garanterar Centauro att företaget inte kommer att behandla uppgifterna, såvida det inte är nödvändigt för att lämna in överföring eller försvar av anspråk, eller de måste skickas för offentlig administrering, till rättsväsende eller domstol, tills den lagenliga skyldigheten har förfallit.

  G. Säkerhet och sekretess

  Vi är engagerade i säkerheten för din information. För att förhindra obehörig åtkomst eller obehörig utlämning av personuppgifter har vi vidtagit lämpliga tekniska och fysiska åtgärder och hanteringsprocesser för att skydda och säkerställa informationen vi samlar in från dig.

 • Kundens Integritetspolicy Centauro Rent a Car Italien (CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.)

  Kundens Integritetspolicy Centauro Rent a Car Italien (CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.)

  A. Innehavare av databehandling

  De personuppgifter som kunden delger i samband med det gemensamma affärsförhållandet kommer att behandlas av CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L. som har sitt huvudkontor i Trento (TN), 37, Via Benedetto Giovanelli, (som hädanefter kallas för "Centauro") på det sätt som beskrivs nedan. 

  Om inget annat anges vid insamlingstidpunkten, så är alla insamlade personuppgifter nödvändiga för hanteringen av affärsrelationen. Tillhandahållandet av personuppgifterna är obligatoriskt. Genom att välja att inte tillhandahålla informationen, kommer det att vara omöjligt för Centauro att behandla förfrågningar och tillhandahålla de tjänster som erbjuds i kontraktet. Personuppgifterna kommer att behandlas uteslutande för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.

  Kunden bekräftar och garanterar sannolikheten och noggrannheten i de uppgifter som lämnas in. Kunden bekräftar också att uppgifterna överensstämmer med deras nuvarande situation. Därför accepterar kunden att meddela Centauro om eventuella förändringar till deras personliga information i enlighet med avsnitt E. Parternas rättigheter.

  B. Syftet med datahanteringen

  Med detta dokument informerar vi kunden om att hans eller hennes personuppgifter kommer att behandlas av Centauro för att uppnå följande ändamål:

  I.    Baserat på avtalsförhållandet:

  • Utarbeta kundens förfrågan för att hantera affärsrelationen och möta kundens behov.
  • Hantera uppfyllandet av de ömsesidigt bindande avtalsförpliktelserna eller förhandlingsförpliktelserna mellan kunden och Centauro (inklusive fakturering, om tillämpligt, skillnaden mellan bränslenivån som fordonet hade när det levererades och bränslenivån som det hade när det returnerades)..
  • Tillhandahålla fordonsuthyrning på plats utan chaufför och andra tilläggstjänster.

  II.     Baserat på den lagliga skyldigheten:

  • Kommunicera information till myndigheter, tillsynsmyndigheter och statliga myndigheter, om det krävs enligt lag, lokala bestämmelser eller i enlighet med lagstadgade skyldigheter.
  • Geolokalisera det hyrda fordonet i händelse av motiverad begäran från offentliga myndigheter.

  III.     Baserat på Centauros legitima intresse:

  • För att kunna genomföra reklamkampanjer och reklamkommunikation, på alla möjliga sätt, inklusive via elektronisk kommunikation eller motsvarande, relaterade till produkter eller tjänster som liknar dem som omfattas av Centauro-kontraktet.
  • Att genomföra undersökningar gällande kundnöjdhet relaterad till produkter och tjänster.
  • Att spela in kundens röst och bild, via telefon och videokonferens, när det uttryckligen anges. Centauros legitima intresse är att upprätthålla servicekvaliteten samt att använda den inspelade informationen vid behov, t.ex. för att skydda kundens rättsliga ställning under eventuella tvister.
  • Dokumentera uppgifter om fordonets geolokalisering i Centauros lokaler vid tidpunkten för hämtning och vid tidpunkten för återlämning, för att säkerställa att företagets tidsfrister följs och kontrollera fordonets lokalisering.
  • Geolokalisera det hyrda fordonet i händelse av rimliga skäl finns för stöld eller missbruk (inklusive att fordonet inte returneras på förfallodagen).

  IV.    Baserat på det uttryckliga medgivandet som du beviljat:

  • Om du ger ditt godkännande, kan Centauro även sammanställa en profil över dina konsumtionsvanor genom att använda extern information, och kommunicera dina uppgifter till reklampartners, så att exklusiva erbjudanden gällande produkter eller tjänster kan skräddarsys efter dina behov. 

  • Om du uttryckligen har godkänt det, kan Centauro verifiera din identitet genom ett system med ansiktsigenkänning som tillhandahålls av en verifierad leverantör. Systemet använder sig av fotot som skickats och ditt körkort, ditt id-kort eller motsvarande handling som t.ex. ditt pass för att verifiera att de matchar. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, och efter implementeringen av alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa korrekt behandling med användningen av denna teknik. Om du inte samtycker till sådan behandling, kan du hoppa över den digitala behandlingen och fysiskt fylla i verifieringen av din identitet, manuellt och inte automatiskt, på Centauro Rent a Cars kontor.

  • Geolokalisera det hyrda fordonet på begäran av den intresserade/berörda part som har kontaktat Centauros supportteam, om fordonet behöver vägassistans eller liknande stöd.

  • Samla in kördata i syfte att analysera dessa för att genomföra studier om effekterna av att köra dessa fordon.

  C. Mottagare

  I enlighet med de punkter som beskrivs i avsnitt B. Syftet med datahanteringen, kan Centauro kommunicera dina personuppgifter till följande enheter:

  1    Offentliga myndigheter, statliga eller juridiska regulatorer eller organ, varhelst lagens mandat eller lokala bestämmelser kräver det, eller i överensstämmelse med lagstadgade skyldigheter, för att uppfylla informationskraven i samband med ett trafikbrott. 

  2    Försäkringsbolag för att få hjälp vid bilolyckor eller trafikolyckor.

  3    Till Centauro-företag och deras grupp (Grupo Mutua Madrileña)- i synnerhet MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.S.P.F.; AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA, S.L.U.; MUTUAMAD INNOVACIÓN, S.L.U.; SILDOSCAN SPAIN, S.L.; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.; NORDICWHEELS, L.D.A.; CENTAURO RENT A CAR GREECE, SINGLE MEMBER S.A. och andra företag. För att uppnå ett korrekt utförande av uthyrning och centralisering av datoriserade administrativa förfaranden som tredjepartsföretag använder som arbetar i samarbete med Centauro.

  I enlighet med bestämmelserna i punkt iii. ovan håller Centauro ett samarbete med vissa tredjeparts tjänsteleverantörer som har tillgång till dina personuppgifter, och som behandlar ovannämnda uppgifter på uppdrag av Centauro som en följd av att de tillhandahåller tjänsterna.

  Centauro följer strikta urvalskriterier för tjänsteleverantörer för att uppfylla sina skyldigheter, och för att skydda dina personuppgifter. Centauro åtar sig att underteckna det motsvarande databehandlingsavtalet, vilket bland annat innebär följande skyldigheter: tillämpning av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, behandling av personuppgifter för de överenskomna ändamålen, i enlighet med Centauros dokumenterade instruktioner, samt radering eller retur av data till Centauro så fort de slutfört sina tjänster.

  I synnerhet kan Centauro hyra tredjeparts tjänster från – inklusive men inte begränsat till – företag inom följande branscher: logistik, tjänster för identitetskontroll, juridisk rådgivning, utbildning, medicin, underhåll, transport, teknik- och datortjänster.

  D. Uppgifternas ursprung

  Oavsett de personuppgifter som du lämnar in, kan Centauro behandla personuppgifter från offentliga filer, marknadsfiler och myndigheter i enlighet med de syften och legitimerande baser som beskrivs i avsnittet **"B. Syftet med datahanteringen "**ovan.

  I överensstämmelse med ovanstående kommer Centauro att behandla personuppgifter från ovannämnda tredje parter som motsvarar följande kategorier:

  i.    Identifieringsdata

  ii.    Postadresser eller elektroniska postadresser

  iii. Uppgifter om fordonets geolokalisering

  iv. Uppgifter om körbeteende

  Inga speciellt skyddade personuppgifter erhålles från tredje parter.

  Uppgifterna som erhålls i punkterna iii och iv behandlas endast i de fall som anges i föregående avsnitt.

  Avseende uppgifterna som du tillhandahåller direkt under bokningsprocessen, kan Centauro begära ditt körkort, ditt id-kort eller eller motsvarande handling som t.ex. ditt pass samt ett foto av dig för att verifiera din identitet.

  E. Intresserad/berörd parts rättigheter

  De samtycken som lämnats till de punkter som fastställs i denna policy kan när som helst återkallas av dig. Detta kan göras via en enkel förfrågan. Härmed informerar vi dig om att du i enlighet med gällande lagstiftning har rätt att utöva din rätt till tillgång, rättelse, upphävande och invändning, samt rätten till tillbakadragande och begränsning av den personliga information vi hanterar. Du håller också rätten att överföra dina uppgifter. Detta kan göras genom att bevisa din identitet (skicka in en kopia av ditt nationella identitetsbevis eller motsvarande) till följande adress: CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L., i Trento (TN), 37, Via Benedetto Giovanelli, eller via e-post till [email protected].

  Om du känner att CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L. inte har respekterat någon av ovan nämnda rättigheter har du rätt att lämna in ett klagomål till det Italian Data Protection Authority (Garante per la protezione dei dati personali).

  F. Datalagring 

  Dina personuppgifter kommer att behållas av Centauro under hela affärsrelationen.

  När affärsrelationen avslutas kommer åtgärder vidtas för att radera dina personuppgifter så snart som alla nödvändiga åtgärder har avslutats. Dessa nödvändiga åtgärder kan inkludera hantering och upphörande av eventuella skyldigheter som kan kvarstå mellan parterna.

  Uppgifter som rör geolokalisering ska endast sparas under den tid som krävs för de ändamål som anges i föregående avsnitt och ska anonymiseras eller raderas när dessa syften har uppfyllts.

  Uppgifter som rör användarnas körbeteende ska anonymiseras direkt och under alla omständigheter innan någon behandling utförs av uppgifterna efter att de har samlats in.

  Trots det ovanstående kommer dina uppgifter att förbli blockerade, så länge som skyldigheter i vårt avtalsförhållande kan härledas, och för att uppfylla andra lagliga skyldigheter.

  Centauro garanterar i detta avseende att det inte kommer att använda personuppgifterna, förutom om det krävs för att formulera, utöva eller försvara fordringar, eller för att underlätta hanteringen för regeringen, justitiedepartmentet och domstolar, i enlighet med lagen gällande begränsningar avseende rättigheter eller juridiska skyldigheter därav.

  G. Säkerhet och sekretess

  Vi är engagerade i säkerheten för din information. För att förhindra obehörig åtkomst eller obehörig utlämning av personuppgifter har vi vidtagit lämpliga tekniska och fysiska åtgärder och hanteringsprocesser för att skydda och säkerställa informationen vi samlar in från dig.

 • Sekretesspolicy som gäller för Centauro Rent a Cars i Grekland (CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A.)

  Sekretesspolicy som gäller för Centauro Rent a Cars i Grekland (CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A.)

  A. Personuppgiftsansvarig

  Vi informerar dig om att de personuppgifter som du tillhandahåller oss inom ramen för vår kontraktsmässiga förbindelse kommer att behandlas av CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A., med registrerad verksamhet i 396, Mesogeion Avenue, 15341 Agia Paraskevi, Attica, (nedan ”Centauro”), och dessa personuppgifter kommer att ha funktionen som beskrivs nedan.

  Om det inte uttryckligen anges på annat sätt vid tiden för insamlandet, är all insamling av de personuppgifter som behövs väsentlig för hantering, underhåll och kontroll av vår kontraktsmässiga förbindelse. Om du väljer att inte stödja oss med dessa uppgifter kommer du göra det omöjligt för oss att behandla din begäran och tillhandahålla de kontraktsmässiga tjänsterna. Personuppgifter kommer uteslutande att samlas in enligt de syften som anges i den här sekretesspolicyn. 

  Du bekräftar och garanterar att de tillhandahållna uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de stämmer med din nuvarande situation. Du samtycker därför till att meddela alla eventuella ändringar av dessa uppgifter i enlighet med proceduren som fastställs i avsnittet E. Intressenternas rättigheter.

  B. Syfte med behandlingen av uppgifterna

  Härmed informerar vi dig om att dina uppgifter kommer att behandlas av Centauro för tillhandahållandet av följande funktioner:

  i.    Grundat på den kontraktsmässiga förbindelsen:

  a.    För att behandla din begäran om att registreras som kund så att vi kan hantera den affärsmässiga förbindelsen mellan oss och tillgodose dina behov. 

  b.    För att hantera, underhålla och säkerställa överensstämmelse med den kontraktsmässiga förbindelsen eller det som föregår den kontraktsmässiga förbindelse vilken förbinder oss (inklusive fakturering, om tillämpligt, skillnaden mellan bränslenivån som fordonet hade när det levererades och bränslenivån som det hade när det returnerades)..

  ii.    Grundat på lagenliga skyldigheter:

  a. För att meddela offentliga myndigheter, reglerande enheter och styrande organ informationen i alla de fall då det fordras av lagen eller lokala förordningar, eller är i överensstämmelse med förordningsmässiga skyldigheter.

  b. Geolokalisera det hyrda fordonet i händelse av motiverad begäran från offentliga myndigheter.

  iii.    Grundat på Centauros legitima intresse:

  a.    För att genomföra kommersiell och marknadsförande kommunikation och aktiviteter med hjälp av olika medel, inklusive genom elektronisk kommunikation eller motsvarande, relaterat till produkter eller tjänster liknande de som avtalats med Centauro.
  b.    För att utföra undersökningar relaterade till produkter och tjänster som du har avtalat, samt profilering grundat på de personuppgifter som är tillgängliga för Centauro för att veta vilka produkter och tjänster som bäst passar din profil, samt maximera verkställandet av dessa och på så sätt skapa de bästa produkt- och tjänsteerbjudandena för dig baserat på dina intresse. Vi kommer att konsultera den information som vi har för att hantera tjänsterna vi erbjuder dig eller de produkter som du har avtalat.
  c.    Vi spelar in din röst, bild, telefon- eller videosamtal när vi uttryckligen uppger det. Centauros legitima intressen är att upprätthålla kvaliteten på tjänsterna och använda inspelningarna om nödvändigt för att skydda din lagenliga ställning i händelse av någon eventuell tvist. 
  d.    För att kommunicera dina uppgifter till försäkringsbolag med vilka du eller Centauro har upprättat ett försäkringsavtal som är i kraft och hjälper dig på vägen i händelse av mindre allvarlig eller allvarlig olycka.  
  e.    För att kommunicera dina uppgifter till Centauro-företag och deras grupp (Grupo Mutua Madrileña), speciellt MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.S.P.F.; AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA, S.L.U.; MUTUAMAD INNOVACIÓN, S.L.U.; SILDOSCAN SPAIN, S.L.; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.; NORDICWHEELS, L.D.A.; CENTAURO RENT A CAR GREECE, SINGLE MEMBER S.A. och andra företag. Sådan kommunikation tjänar till att tillhandahålla tjänster som avser hyran av fordonet på plats utan att en förare efterfrågas av kunden, kompletterande tjänster, samt låter oss centralisera våra administrativa och datoriserade processer.

  f. Dokumentera uppgifter om fordonets geolokalisering i Centauros lokaler vid tidpunkten för hämtning och vid tidpunkten för återlämning, för att säkerställa att företagets tidsfrister följs och kontrollera fordonets lokalisering.

  g. Geolokalisera det hyrda fordonet i händelse av rimliga skäl finns för stöld eller missbruk (inklusive att fordonet inte returneras på förfallodagen).

  iv.    Grundat på uttryckligt samtycke beviljat av dig:

  a.  Om du godkänner det kan Centauro ställa samman en profil enligt dina konsumtionsvanor genom extern information och kommunicera dina uppgifter till marknadsförande partner, vilket låter dig få exklusiva produkt- eller tjänsteerbjudanden skräddarsydda efter dina behov.

  b. Om du uttryckligen har godkänt det, kan Centauro verifiera din identitet genom ett system med ansiktsigenkänning som tillhandahålls av en verifierad leverantör. Systemet använder sig av fotot som skickats och ditt körkort, ditt id-kort eller motsvarande handling som t.ex. ditt pass för att verifiera att de matchar. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, och efter implementeringen av alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa korrekt behandling med användningen av denna teknik. Om du inte samtycker till sådan behandling, kan du hoppa över den digitala behandlingen och fysiskt fylla i verifieringen av din identitet, manuellt och inte automatiskt, på Centauro Rent a Cars kontor.

  c. Geolokalisera det hyrda fordonet på begäran av den intresserade/berörda part som har kontaktat Centauros supportteam, om fordonet behöver vägassistans eller liknande stöd.

  d. Samla in kördata i syfte att analysera dessa för att genomföra studier om effekterna av att köra dessa fordon.

  C. Mottagare

  Enligt villkoren som beskrivs i avsnitt B. Syften med behandlingen av uppgifterna, kan Centauro komma att skicka dina uppgifter till följande enheter:

  i. Offentliga myndigheter, styrande eller lagstadgande reglerande enheter eller organ, i alla de fall då det fordras av lagen, lokala förordningar eller i överensstämmelse med regelmässiga skyldigheter, samt för att tillmötesgå informationskrav relaterade till trafikförseelser. 

  ii.  Försäkringsenheter med de syften som beskrivs i del d) av artikel iii) Legitima intressen innefattas i avsnitt B. Syftet med behandlingen av uppgifter.

  iii.  Tredjeparts enheter och företag i Centauro-gruppen, enligt de syften som beskrivs i del e) av artikel iii) Legitima intressen, innefattade i avsnitt B. Syfte med behandlingen av uppgifterna

  I enlighet med bestämmelserna i punkt iii ovan, har Centauro i samarbete med vissa tredjeparts tjänsteleverantörer vilka har åtkomst till dina personuppgifter och vilka behandlar de förutnämnda uppgifterna i Centauros namn och på dess vägnar som en konsekvens av att tillhandahålla tjänsterna. 

  Centauro följer strikta urvalskriterier avseende tjänsteleverantörernas för att fullfölja sina skyldigheter att upprätta dataskydd. Företaget åtar sig att teckna kontrakt med dem som motsvarar uppgiftsbehandlingen, vilket bland annat påför följande skyldigheter: tillämpande av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder; behandling av personuppgifter enligt avtalade syften, i strikt förenlighet med Centauros dokumenterade instruktioner; och radering eller återlämnande av uppgifter till Centauro så snart de har slutfört sina tjänster. 

  I synnerhet kan Centauro hyra tredjeparts tjänster från – inklusive men inte begränsat till – företag inom följande branscher: logistik, tjänster för identitetskontroll, juridisk rådgivning, utbildning, medicin, underhåll, transport, teknik- och datortjänster.

  D. Uppgifternas ursprung

  Bortsett från uppgifterna tillhandahållna av dig kan Centauro komma att behandla personuppgifter från offentliga arkiv, marknadsförande arkiv och styrande organ i enlighet med de syften och de legitima grunderna som beskrivs i avsnitt ”B. Syfte med behandlingen av uppgifterna” ovan. 

  I överensstämmande med ovanstående kommer Centauro att behandla personuppgifter som tillhandahålls av tidigare nämnda tredje parter, inom följande kategorier:

  i.    Identifierande data.

  ii.   Postadress eller elektronisk adress.

  iii. Uppgifter om fordonets geolokalisering.

  iv. Uppgifter om körbeteende.

  Inga speciellt skyddade personuppgifter erhålls från tredje parter.  

  Uppgifterna som erhålls i punkterna iii och iv behandlas endast i de fall som anges i föregående avsnitt.

  Avseende uppgifterna som du tillhandahåller direkt under bokningsprocessen, kan Centauro begära ditt körkort, ditt id-kort eller eller motsvarande handling som t.ex. ditt pass samt ett foto av dig för att verifiera din identitet.

  E. Intresserad/berörd parts rättigheter

  Samtycket som tillhandahålls i de fall som fastställs i detta dokument kan återkallas av dig när som helst, så snart du har begärt så. Vi informerar att i enlighet med nuvarande lagstiftning är du berättigad att utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, återkallande och invändning, samt rättigheterna till tillbakadragande och begränsning av uppgiftsbehandlingen, samt rättigheten till dataportabilitet, genom att bevisa din identitet (och skicka/lämna in en kopia av din nationella identifikationshandling eller motsvarande) på följande adress: CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A., 396, Mesogeion Avenue, 15341 Agia Paraskevi, Attica, Grekland, eller med e-post till [email protected].

  Om du känner att CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A. inte har respekterat någon av dina förutnämnda rättigheter, har du rätt att lämna in ett klagomål hos den grekiska dataskyddsmyndigheten.

  F. Lagring av uppgifter 

  Dina personuppgifter kommer att lagras under hela tiden som affärsrelationen mellan dig och Centauro pågår. 

  Efter affärsförbindelsen mellan dig och Centauro upphör kommer åtgärder vidtas för att radera dina personuppgifter så snart alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att avsluta alla skyldigheter som eventuellt kvarstår mellan parterna avseende nödvändiga administrativa procedurer under perioden.

  Uppgifter som rör geolokalisering ska endast sparas under den tid som krävs för de ändamål som anges i föregående avsnitt och ska anonymiseras eller raderas när dessa syften har uppfyllts.

  Uppgifter som rör användarnas körbeteende ska anonymiseras direkt och under alla omständigheter innan någon behandling utförs av uppgifterna efter att de har samlats in.

  Trots det föregående kommer dina uppgifter att förbli korrekt blockerade så länge som skadeståndsansvaret från vår verkställda kontraktsmässiga förbindelse kan härledas, samt för fullföljandet av Centauros alla lagenliga skyldigheter.

  Med avseende på det garanterar Centauro att företaget inte kommer att behandla uppgifterna, förutom då det behövs för formulering, verkställande eller försvar av anspråk, eller då de krävs för att framställa dem hos styrande och rättskipande myndigheter samt domstolen under författningsbegränsningar som gäller rättigheter eller lagenliga skyldigheter därav.

  G. Säkerhet och sekretess

  Vi är engagerade i säkerheten för din information. För att förhindra obehörig åtkomst eller obehörig utlämning av personuppgifter har vi vidtagit lämpliga tekniska och fysiska åtgärder och hanteringsprocesser för att skydda och säkerställa informationen vi samlar in från dig.

 • Sekretesspolicy för webbplatsen

  Website Privacy Policy

  Basic information on data protection

  Data processor: Centauro Rent a Car, S.L.U. (hereinafter, “Centauro”).

  Address: Avda. País Valencià Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante).

  E-mail: [email protected]  

  Main purpose of the processing: your data will be used to manage your browsing the Centauro Website and, where appropriate, to establish, maintain and manage the commercial, contractual or pre-contractual relationship with you, attending your queries or requests and sending promotional and commercial information. 

  Legal grounds: depending on the cases, the data will be processed on the basis of consent, the execution of the contract between you and Centauro, legitimate interests held by Centauro or the adoption of pre-contractual measures. 

  Potential recipients of the data:

  -    Third parties to which Centauro must transfer data, such as public authorities.

  -    Third entities and companies of the Centauro Group.  

  Data protection rights: you can revoke at any time your consent to Centauro’s data processing activities, and exercise, if you wish, your rights of access, rectification, deletion, limitation or objection to data processing, data portability, and your right not to be subject to automated decisions. You can do so by sending a request to Centauro Rent a Car, S.L.U. at Ave. País Valencià Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante) or to the following email address: [email protected] attaching a copy of your DNI or another proof of identity document.

  Origin of the data: Centauro may collect personal data from joint or sector-wide data files and/or files held by public institutions. 

  1.    About Centauro

  This document governs the privacy policy of the website owned by Centauro (hereinafter, the “Website”). 

  Please find below the particulars of the company:

  Company name: CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. (hereinafter, “Centauro”).
  Address: Avda. País Valencià Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante)
  E-mail: [email protected] 

  1.1. How this Privacy Policy is applied

  This Privacy Policy regulates the data processing carried out by Centauro in relation to users who access or contact Centauro through the Website - https://www.centauro.net/ - This includes processing personal data of (i) customers and/or potential customers, (ii) suppliers and/or potential suppliers, (iii) employees and/or candidates and (iv) any other user who may access or transfer data through the Website. 

  Therefore, this Privacy Policy contains the information concerning the processing of personal data related to the mentioned categories of interested parties. 

  For more information on the processing of data of customers purchasing Centauro products and/or services, read the Customer Privacy Policy at https://www.centauro.net/en/privacy-policy/ 

  Find more information relating to processing of job candidates data, please read the Job candidate data protection informative clause at https://www.centauro.net/en/clause-information-candidates-employment/

  2.    Personal data processed by Centauro, purposes and legal grounds

  You are hereby informed that all the data that Centauro requests (or may request) are necessary for the purposes described in this privacy policy; failure to provide them would result in our inability to contact you or manage your application to Centauro. Likewise, Centauro reserves the right not to respond or deal with requests that do not include the requested information.

  You guarantee the accuracy of the personal data provided to Centauro.  Centauro may periodically ask you to review and update your personal data. 

  On the Website you can find useful information about the services offered by Centauro. In this sense, Centauro will only request and process the data necessary to deal the query, provide the contracted service or engage in and maintain a commercial, contractual and/or pre-contractual relationship with you.

  Find below the different purposes for which your personal data may be processed and the legal grounds for such processing:

  i.    Legal grounds for the execution of the services contract between you and Centauro, or application of pre-contractual measures:

  a.    To manage vehicle bookings made by Centauro customers through the Website, which includes managing the inquiries received from, and monitoring the relationship with, the latter.

  b.    To manage the relationship with all the Centauro Website users, attending to their requests and following up on the relationship maintained. 

  c.    If you submit your information via the “Employment” section of the Website, to formalize the registration in the corresponding job openings subscription form and, where appropriate, subsequent monitoring of the submitted application.  

  d.    To respond to your inquiries and requests submitted through the different website sections.

  ii.    Legal grounds arising from legitimate interest:

  a.    To carry out any of Centauro’s commercial and/or advertising activities or communications, by any means, including electronic communications, relating to products or services similar to those previously purchased from Centauro.

  b.    To conduct satisfaction surveys concerning the products and/or services you purchase, and to prepare profiles based on the personal data Centauro holds, to determine the products and services that can best fit your profile, so you can maximize their performance and, by doing so, provide you the best offers on products and services that may be of interest to you. We will retrieve the data we possess as a result of our management of the services we provide to you, or the products you have purchased.

  c.    To transfer your data to companies of Centauro and its group (Grupo Mutua Madrileña), in particular, to MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.S.P.F.; AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA, S.L.U.; MUTUAMAD INNOVACIÓN, S.L.U.; SILDOSCAN SPAIN, S.L.; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.; NORDICWHEELS, L.D.A.; CENTAURO RENT A CAR GREECE, SINGLE MEMBER S.A., among others, to provide on-site self-drive car rental services as requested by customers, and complementary services, as well as to centralize the administrative and computing procedures.

  d.      To take legal actions in defense of the interests of Centauro.

  e.      To manage your data as a user of the Website.

  f.    To provide maintenance and support to Website users.

  g.    To improve your browsing experience.

  h.    To maintain our network and information security.

  iii.    Legal grounds arising from express consent:

  a.    With your prior authorization, to manage the subscription and/or unsubscribe you from the Centauro Newsletter.

  b.    If you authorize it, to keep you informed by any means, including electronic, about the products and services marketed by Centauro other than those requested by you. 

  c.    If you authorize it, preparing profiles based on external sources that help us determine which products and services best fit your profile, so you can maximize their performance and, thus, provide you the best offers of products and services that may be of interest to you.

  d.    If you authorize it, transfer your data to Centauro’s advertising partners, to send you special offers for products or services tailored to your needs. 

  2.1. Data processing relating to mere Website browsing

  Browsing through the Website may involve processing of personal data. Find more information about personal data processing  through mere Website browsing in the Cookies Policy, at https://www.centauro.net/en/cookies-policy/  

  3.    Third parties to whom your data may be transferred

  The personal data you provide to Centauro may be transferred to the following categories of recipients:

  -    Third parties to which Centauro is legally required to transfer data, like public authorities, to comply with requirements from said authorities and applicable regulations, where appropriate.

  -    Third entities and companies of the Centauro Group, for the purposes described in letter d) of point ii) Legal grounds, as found in section 2. Personal data processed by Centauro, purposes and legal grounds.

  -    Third companies, including Centauro’s advertising partners, for the purposes described in letter c) of point iii) Legal grounds arising from express consent, as found in section 2. Personal data processed by Centauro, purposes and legal grounds.

  Notwithstanding the data transfers mentioned above, Centauro cooperated with third party service providers that have access to your personal data and process the mentioned data in the name and on behalf of Centauro as a result of their provision of services. 

  Centauro pursues strict criteria for the selection of service providers that comply with their data protection obligations, and commits to sign with them the corresponding data processing agreements, by virtue of which it shall impose, among others, the following obligations: to apply technical and organizations measures; to process personal data for the agreed purposes and only within Centauro’s written instructions; and to delete or return data to Centauro after completing the provision of services.  

  Specifically, Centauro may hire third party providers, including without limitation, in the following sectors: logistics, legal advice, training services, medical services, maintenance services, transportation services, technology services and computer-related services. 

  4.    Data security

  Centauro implements appropriate policies, as well as technical and organizational measures, to safeguard and protect your personal data against illegal or unauthorized access, loss or accidental destruction, damage or use, and illegal or unauthorized disclosure. 

  We will also take all reasonable precautions to ensure that our staff and employees with access to your personal data have received the appropriate training.

  In any case, the user is hereby informed that any data transfer over the Internet is not completely secure and, as such, is made at their own risk. Although we will do our best to protect your personal data, Centauro cannot guarantee the security of personal data transmitted through our Website.

  5.    Origin of the data

  Regardless of the personal data you provide, Centauro may process personal data from joint or sector-wide data files and/or files held by public institutions in accordance with the purposes and legal grounds described in section 2. Personal data processed by Centauro, purposes and legal grounds.

  As described above, Centauro will process personal data provided by the mentioned third parties in the following categories:

  i.   Identification data.

  ii.  Postal or electronic addresses.

  We also inform you that no specially protected personal data is collected from third parties. 

  6.    Retention of data

  The retention period of your data will be determined based on the duration of your relationship with Centauro and the legally established periods. In this sense, the criteria used by Centauro to determine the retention periods applicable to your data have been established in accordance with current applicable laws, regulations and guidelines, and the operational requirements of Centauro relating to adequate management of existing relationships with different categories of stakeholders.

  In this sense, your data will be kept as long as you maintain any commercial or contractual relationship with Centauro. 

  Upon termination of said relationship, your personal data will be deleted once all the necessary actions have been carried out to manage and terminate any obligation that may remain between the parties, conducting all necessary administrative procedures within that period, except if you have authorized us to send you commercial communications, in which case your data will be kept until you revoke such authorization. 

  Notwithstanding the foregoing, your data will be kept duly blocked, as long as responsibilities may be derived from the execution of our contractual or pre-contractual relationship, as well as for the fulfillment of Centauro’s other legal obligations. 

  In this regard, Centauro guarantees that it will not process the data unless it is necessary for the filing, exercise or defense of claims or in order to comply with requests to hand the data to Public Administrations, Judges and Courts during the prescription period of their rights or legal obligations.

  7.    Your data protection rights

  You may exercise, if you wish, your rights of access, rectification, deletion, limitation or objection to data processing, data portability, and your right not to be subject to automated decisions. You can do so by sending a request to Centauro Rent a Car, S.L.U. at Ave. País Valencià Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante) or to the following email address: [email protected] attaching a copy of your DNI or another proof of identity document.

  Likewise, you are hereby informed that you may revoke the consents granted at any time, by contacting Centauro at the address or email indicated above.

  If you need more information about your data protection rights or to submit a claim, please contact the Spanish Data Protection Agency, at Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, to apply for protection. 

  8.    Contact Centauro

  Should you have doubts or questions for Centauro related to the processing of your personal data, please write to Centauro Rent a Car, S.L.U. at Avda. País Valencia Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante), or to the following email address: [email protected].