Sekretesspolicy

Kundens Integritetspolicy Centauro Rent a Car Spanien Kundens Integritetspolicy Centauro Rent a Car Portugal Kundens Integritetspolicy Centauro Rent a Car ItalienKundens Integritetspolicy Centauro Rent a Cars i Grekland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNDENS INTEGRITETSPOLICY CENTAURO RENT A CAR SPANIEN (CENTAURO RENT A CAR, SL)

A. Datakontroller

Vi informerar dig härmed om att de personuppgifter du ger oss inom ramen av vårt avtalsförhållande, behandlas av CENTAURO RENT A CAR, SL, med registrerad företagsadress: Avda. País Valencià 9, Bloque A, Local 4, 03509, Finestrat (Alicante) "Centauro"). Vi kommer att utföra de funktioner som beskrivs nedan.

Om inte annat uttryckligen anges när uppgifterna samlas in, så kommer all personlig information som samlas in vara nödvändiga för att hantera, underhålla och kontrollera delar av vårt avtalsförhållande. Genom att välja att inte dela med dig av sådan information gör du det omöjligt för oss att behandla din förfrågan eller tillhandahålla den upphandlade tjänsten. Personuppgifter kommer endast att samlas in för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.
Du bekräftar och garanterar sannolikheten och exaktheten i de uppgifter som du lämnat in, och att uppgifterna kommer att justeras enligt din nuvarande situation. Härmed godkänner du därför att meddela oss om eventuella förändringar av sådana uppgifter i enlighet med punkterna i avsnitt E. Intressenträttigheter.

B. Syftet med datahanteringen 

Vi informerar dig härmed om att dina personliga uppgifter kommer att behandlas av Centauro för att kunna utföra följande funktioner:

i.    Baserat på avtalsförhållandet:

a.    För att behandla din kundregistrering, så att vi kan vi hantera det kommersiella förhållandet mellan oss och dina specifika behov.

b.    För att hantera, upprätthålla och säkerställa överensstämmelse med avtalsförhållandet eller förhandlingsförhållandet som binder oss samman.

ii.    Baserat på laglig skyldighet:

a.    För att kunna ge information till myndigheter enligt gällande lag och lokala föreskrifter, eller i enlighet med lagstadgade skyldigheter.

iii.    Baserat på Centauros legitima intresse:

a.    För att kunna utföra kommersiell kommunikation och reklamkommunikation och handlingar, på alla möjliga sätt, inklusive elektronisk kommunikation eller motsvarande, relaterade till produkter eller tjänster som liknar de tjänster du använder hos Centauro.

b.    För att kunna genomföra kundundersökningar relaterade till de produkter och de tjänster du använt, och för att kunna skapa en profil utifrån de personuppgifter som finns tillgängliga hos Centauro. Detta gör det möjligt för oss att känna igen de produkter och tjänster som bäst passar din profil, maximera deras prestanda och därmed kunna erbjuda dig de bästa möjliga erbjudanden baserat på dina intressen. Vi kommer att använda den information vi håller för att hantera de tjänster vi erbjuder dig, samt de produkter och tjänster du bestämmer dig för att använda.

c.    För att spela in din röst, din bild, ditt telefonsamtal och ditt videosamtal när vi uttryckligen anger det. Centauros legitima intresse är att upprätthålla servicekvaliteten, och vid behov använda inspelningarna för att skydda din rättsliga ställning i händelse av eventuell tvist.

d.    För att kunna kommunicera dina personuppgifter till försäkringsbolag med vilka du eller Centauro har en gällande policy, vilket kommer hjälpa dig på vägen vid en olyckshändelse.

e.    För att kunna kommunicera din personliga information till företag i Centauro-koncernen, särskilt CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L..; Centauro Rent a Car, L.D.A.; NORDIC BUS, S.L.U.; NORDICWHEELS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.D.A.; och andra företag. Sådan kommunikation kommer att hjälpa självdrivna biluthyrningsföretag att tillhandahålla tjänster på egen hand som blivit efterfrågade av kunden, samt centralisering av administrativa tjänster och datorprocesser.

iv.    Baserat på det uttryckliga medgivandet som du beviljat:

a.    Om du ger ditt godkännande, kan Centauro även sammanställa en profil över dina konsumtionsvanor genom att använda extern information, och kommunicera dina uppgifter till reklampartners, så att exklusiva erbjudanden gällande produkter eller tjänster kan skräddarsys efter dina behov. 

C. Mottagare

I enlighet med de punkter som beskrivs i avsnitt B. Syftet med datahanteringen, kan Centauro kommunicera dina personuppgifter till följande enheter: 

i.    Offentliga myndigheter, statliga eller juridiska regulatorer eller organ, varhelst lagens mandat eller lokala bestämmelser kräver det, eller i överensstämmelse med lagstadgade skyldigheter, för att uppfylla informationskraven i samband med ett trafikbrott. 

ii.    Försäkringsenheter i enlighet med de syften som beskrivs i bokstav d) i punkt iii). Berättigat intresse ingår i avsnitt B. Syftet med datahanteringen

iii.    Tredje parts enheter och företag i Centauro-koncernen, för de ändamål som beskrivs i punkt e) i punkt iii). Berättigat intresse ingår i avsnitt B. Syftet med datahanteringen.

I enlighet med bestämmelserna i punkt iii. ovan håller Centauro ett samarbete med vissa tredjeparts tjänsteleverantörer som har tillgång till dina personuppgifter, och som behandlar ovannämnda uppgifter på uppdrag av Centauro som en följd av att de tillhandahåller tjänsterna.

Centauro följer strikta urvalskriterier för tjänsteleverantörer för att uppfylla sina skyldigheter, och för att skydda dina personuppgifter. Centauro åtar sig att underteckna det motsvarande databehandlingsavtalet, vilket bland annat innebär följande skyldigheter: tillämpning av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, behandling av personuppgifter för de överenskomna ändamålen, i enlighet med Centauros dokumenterade instruktioner, samt radering eller retur av data till Centauro så fort de slutfört sina tjänster.

I synnerhet kan Centauro anställa tjänster från tredje part från, inklusive men inte begränsat till, företag inom följande branscher: logistik, juridisk rådgivning, utbildning, hälsa, underhåll, sjöfart, teknik och datatjänster.

D Uppgifternas ursprung

Oavsett de personuppgifter som du lämnar in, kan Centauro behandla personuppgifter från offentliga filer, marknadsfiler och myndigheter i enlighet med de syften och legitimerande baser som beskrivs i avsnittet "B. Syftet med databehandlingen "ovan.

I överensstämmelse med ovanstående kommer Centauro att behandla personuppgifter från ovannämnda tredje parter som motsvarar följande kategorier:

i.    Identifieringsdata

ii.    Postadresser eller elektroniska postadresser

Inga speciellt skyddade personuppgifter erhålles från tredje parter.

E. Intressenträttigheter

De samtycken som lämnats till de punkter som fastställs i denna policy kan när som helst återkallas av dig. Detta kan göras via en enkel förfrågan. Härmed informerar vi dig om att du i enlighet med gällande lagstiftning har rätt att utöva din rätt till tillgång, rättelse, upphävande och invändning, samt rätten till tillbakadragande och begränsning av den personliga information vi hanterar. Du håller också rätten att överföra dina uppgifter. Detta kan göras genom att bevisa din identitet (skicka in en kopia av ditt nationella identitetsbevis eller motsvarande) till följande adress: CENTAURO RENT A CAR, S.L.U., Avda País Valencia 9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante), eller via e-post till centauro@centauro.net.

Om du känner att CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. inte har respekterat någon av ovan nämnda rättigheter har du rätt att lämna in ett klagomål till det spanska dataskyddskontoret.

F. Datalagring 

Dina personuppgifter kommer att behållas av Centauro under hela affärsrelationen.

När affärsrelationen avslutas kommer åtgärder vidtas för att radera dina personuppgifter så snart som alla nödvändiga åtgärder har avslutats. Dessa nödvändiga åtgärder kan inkludera hantering och upphörande av eventuella skyldigheter som kan kvarstå mellan parterna.

Trots det ovanstående kommer dina uppgifter att förbli blockerade, så länge som skyldigheter i vårt avtalsförhållande kan härledas, och för att uppfylla andra lagliga skyldigheter.

Centauro garanterar i detta avseende att det inte kommer att använda personuppgifterna, förutom om det krävs för att formulera, utöva eller försvara fordringar, eller för att underlätta hanteringen för regeringen, justitiedepartmentet och domstolar, i enlighet med lagen gällande begränsningar avseende rättigheter eller juridiska skyldigheter därav.

 

Tillbaka

 

Kundens Integritetspolicy Centauro Rent a Car Portugal (Centauro Rent a Car, L.D.A.)

 

A. Personuppgiftsansvarig

Vi informerar dig här om att de personuppgifter som du tillhandahåller oss som en del av den kontraktsmässiga förbindelsen kommer att behandlas av CENTAURO RENT A CAR L.D.A., med registrerat kontor på Av. Engenheiro Duarte Pacheco, No. 19 3ºD 1070-100 Lisbon, Portugal, (hädanefter "Centauro"), för de syften som indikeras nedan.

Om det inte uttryckligen anges på annat sätt vid tiden för insamlandet, är all insamling av personuppgifter väsentlig för fullföljande, hantering, underhåll och kontroll av vår kontraktsmässiga förbindelse. Om du inte tillhandahåller uppgifterna, kommer det att bli omöjligt att behandla din begäran eller genomföra den kontraktsmässiga tjänsten. Personuppgifterna kommer uteslutande att samlas in för de syften som anges vid tiden för insamlandet eller i den här Sekretesspolicyn.

Användaren bekräftar och garanterar att alla tillhandahållna uppgifter är fullständiga och korrekta, samt att de är aktuella. Användaren kommer också att meddela eventuella förändringar av uppgifterna, genom att följa proceduren som fastställs i avsnitt E. Personliga rättigheter.

B. Syfte och lagliga grunder för databehandlingen

Vi informerar dig här att Centauro kommer att behandla dina uppgifter för följande syften, samt i enlighet med följande lagliga grunder:

i.    Upprätthållande av den kontraktsmässiga förbindelsen:

a.    Behandla din registreringsansökan om att bli kund för att hantera den kontraktsmässiga förbindelsen och dina behov som Centauro-kund.

b.    Hantera, bevara och garantera fullföljandet av den kontraktsmässiga förbindelse eller den kontraktsmässiga förbindelse av förberedande typ som existerar mellan parterna.

ii.    Fullföljande av laglig skyldighet:

a.    Tillhandahålla uppgifterna åt offentliga myndigheter, regel- och tillsynsmyndigheter eller regulatoriska styrelser eller rättsliga organ, om det krävs enligt lagen, lokala förordningar eller enligt lagstadgade skyldigheter.

iii.    Centauros legitima intresse:

a.    Genomföra kommersiella och/eller marknadsförande aktiviteter eller kommunikation med Centauro med hjälp av alla olika tillgängliga medel, inklusive elektronisk kommunikation, relaterat till produkter och/eller tjänster liknande dem som du har köpt av Centauro tidigare.

b.    Genomföra undersökningar om kundnöjdhet avseende produkter och/eller tjänster som användaren har köpt, och genomföra utvärderingar med hjälp av tillgänglig personlig information för att Centauro ska avgöra vilka produkter och tjänster som passar profilen bäst, för att maximera prestationen och tillhandahålla de bästa erbjudandena för de produkter och tjänster som kan vara av intresse. Söka bland de uppgifter som vi behandlar för att hantera tjänsterna som vi tillhandahåller dig eller produkter som du har köpt.

c.    Spela in din röst och/eller spara din bild samt spara telefon- och/eller videosamtal då det uttryckligen anges. Centauros legitima intressen är att bevara kvaliteten av tjänsten och använda inspelningarna för att skydda sin juridiska position med hänsyn till en eventuell konflikt.

d.    Skicka meddelande (så länge de inte tillhör en speciell kategori) till försäkringsbolag som användaren eller Centauro har en giltig försäkringspolicy med för att få väg- och färdassistans i händelse av olycka eller annan trafikincident.

e.    Skicka meddelande till andra företag inom Centauro-gruppen, särskilt CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; NordicWheels, Sociedade Unipessoal L.D.A., samt till övriga, så att vi kan tillhandahålla hyrtjänster för självkörande fordon efter förfrågan från kund eller andra kompletterande tjänster, och även centralisera administrativa processer och IT-processer.

f.    Skicka meddelande till och/eller svara på meddelande från en offentlig myndighet, offentlig eller privat institution, avseende rättsförhandlingar för trafikförseelser i administrativt rättskipningsområde, eller procedurer för identifiering av förare som försummar att betala vägavgifter eller andra avgifter.

iv.    Användarens samtycke:

a.    Om användaren godkänner det kommer Centauro att skicka användarens uppgifter till marknadsförande partners för att tillhandahålla och marknadsföra specialerbjudanden för produkter och tjänster som är skräddarsydda för användarens intresse och behov.

C. Mottagare

Enligt villkoren beskrivna i avsnitt B. Syften med databehandlingen - Centauro kan komma att skicka dina uppgifter till följande enheter:

i.    Offentliga myndigheter, regel- och tillsynsmyndigheter eller regulatoriska styrelser eller rättsliga organs, då det krävs av lagen, lokala förordningar eller rättsliga organ, såväl som för att följa uppgiftskraven relaterade till trafikförseelser. 

ii.    Försäkringsbolag för syftena som beskrivs i avsnitt d) i artikel iii) Legitima intressen, inklusive avsnitt B. Syften med databehandlingen.

iii.    Tredje parter och företag i Centauro-gruppen för köp beskrivna i avsnitt e) i artikel iii) Legitima intressen, inklusive avsnitt B. Syften med databehandlingen

iv.    Myndigheter som ansvarar för motorvägar och polismyndigheter för syftena som beskrivs i avsnitt f) i artikel iii) Legitima intressen, inklusive avsnitt B. Syften med databehandlingen

Enligt artikel iii) ovan, arbetar tredje parts tjänsteleverantörer med åtkomst till dina personuppgifter med Centauro och behandlar uppgifterna på Centauros vägnar, som en konsekvens av utförandet av en tjänst. 

Centauro följer rigida kriterier i valet av tjänsteleverantörer för att följa sina skyldigheter att skydda data. Centauro kommer att upprätta ett motsvarande databehandlingskontrakt, i enlighet med vilket leverantörerna bland annat kommer att ha följande skyldigheter: implementera adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder; bearbeta personuppgifterna enligt överenskomna syften och endast i enlighet med Centauros dokumenterade instruktioner; samt radera och returnera uppgifterna till Centauro efter att utförandet av tjänsterna har slutförts. 

Centauro kommer i synnerhet att hyra tjänster av tredje part för att genomföra aktiviteter inom följande sektorer, som exempel och utan begränsning: bland företag som erbjuder logistiktjänster, juridiska rådgivning, utbildningstjänster, medicinska tjänster, underhållstjänster, transporttjänster, tekniska tjänster och IT-tjänster.
 

D. Uppgiftens ursprung

Oavsett de personuppgifter som du har tillhandahållit, kan Centauro behandla personuppgifter som tillhandahålls från allmänna uppgifter, marknadsuppgifter och/eller offentliga organ i överensstämmande med syftena och de lagliga grunderna beskrivna i avsnitt B. Syften med databehandlingen» ovan. 
I överensstämmande med föregående kommer Centauro att behandla personuppgifter som tillhandahålls av tidigare nämnda tredje parter, inom följande kategorier:

i.    Identifierande data.

ii.    Postadress eller elektronisk adress.

Personuppgifter tillhandahålls i från särskilda kategorier för tredje parter. 

E. Uppgiftsinnehavarnas rättigheter

Godkännanden som ges för syftet att behandla speciella personuppgifter vilket genomförs av Centauro kan dras tillbaka av användaren när som helst, på användarens begäran. Vi informerar dig här, i överensstämmande med gällande tillämpbar lag, att användaren kan utöva sina rättigheter till åtkomst, rättelse, avbrytande eller opponering, såväl som rätten till radering och begränsning av behandling och överföring av uppgifter, efter att användarens identitet har verifierats (med en kopia av användarens identitetshandling eller motsvarande), och genom att skriva till följande adress: CENTAURO RENT A CAR, L.D.A., med registrerat kontor på Av. Engenheiro Duarte Pacheco, No. 19 3ºD 1070-100 Lisbon, Portugal, (+351) 211 303 540, eller till följande e-postadress centauro@centauro.net

Om användaren anser att CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.. har brutit mot någon rättighet nämnd ovan, kan användaren skicka en yrkan till National Data Protection Commission (adress: Rua de São Bento, 148, R/C, 1200-821 Lisbon, Portugal; email: geral@cnpd.pt; webbplats: www.cnpd.pt.


F. Förvaring 

Dina personuppgifter kommer att förvaras så länge som det finns en kommersiell förbindelse mellan dig och Centauro, för syftena att verkställa kontraktet. 
När denna förbindelse upphör kommer alla dina personuppgifter att raderas så snart alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att hantera och slutföra alla återstående skyldigheter mellan parterna, med hänsyn till alla nödvändiga administrativa åtgärder inom avsedd period. 

Oavsett föregående, kommer dina uppgifter att bevaras och vederbörligt skyddas så länge som skyldigheter uppstår i verkställandet av vår kontraktsmässiga förbindelse och den fortfarande är i kraft, och även för att fullfölja Centauros lagliga skyldigheter,

I det avseendet garanterar Centauro att företaget inte kommer att behandla uppgifterna, såvida det inte är nödvändigt för att lämna in överföring eller försvar av anspråk, eller de måste skickas för offentlig administrering, till rättsväsende eller domstol, tills den lagenliga skyldigheten har förfallit.

Tillbaka

 

 

 

Kundens Integritetspolicy Centauro Rent a Car Italien (CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.)

 

A. Innehavare av databehandling

De personuppgifter som kunden delger i samband med det gemensamma affärsförhållandet kommer att behandlas av CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L. som har sitt huvudkontor i Trento (TN), 37, Via Benedetto Giovanelli, (som hädanefter kallas för "Centauro") på det sätt som beskrivs nedan. 

Om inget annat anges vid insamlingstidpunkten, så är alla insamlade personuppgifter nödvändiga för hanteringen av affärsrelationen. Tillhandahållandet av personuppgifterna är obligatoriskt. Genom att välja att inte tillhandahålla informationen, kommer det att vara omöjligt för Centauro att behandla förfrågningar och tillhandahålla de tjänster som erbjuds i kontraktet. Personuppgifterna kommer att behandlas uteslutande för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.

Kunden bekräftar och garanterar sannolikheten och noggrannheten i de uppgifter som lämnas in. Kunden bekräftar också att uppgifterna överensstämmer med deras nuvarande situation. Därför accepterar kunden att meddela Centauro om eventuella förändringar till deras personliga information i enlighet med avsnitt E. Parternas rättigheter.

B. Syftet med datahanteringen

Med detta dokument informerar vi kunden om att hans eller hennes personuppgifter kommer att behandlas av Centauro för att uppnå följande ändamål:

I.    Baserat på avtalsförhållandet:

II.     Baserat på den lagliga skyldigheten: 

III.     Baserat på Centauros legitima intresse:

IV.    Baserat på det uttryckliga medgivandet som du beviljat:

C. Mottagare

I enlighet med de punkter som beskrivs i avsnitt B. Syftet med datahanteringen, kan Centauro kommunicera dina personuppgifter till följande enheter:

1    Offentliga myndigheter, statliga eller juridiska regulatorer eller organ, varhelst lagens mandat eller lokala bestämmelser kräver det, eller i överensstämmelse med lagstadgade skyldigheter, för att uppfylla informationskraven i samband med ett trafikbrott. 

2    Försäkringsbolag för att få hjälp vid bilolyckor eller trafikolyckor.

3    Centauro Group-företagen - i synnerhet Centauro Rent a Car SLU, Centauro Rent a Car, L.D.A., Nordic Bus SLU, NORDICWHEELS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.D.A. För att uppnå ett korrekt utförande av uthyrning och centralisering av datoriserade administrativa förfaranden som tredjepartsföretag använder som arbetar i samarbete med Centauro.

I enlighet med bestämmelserna i punkt iii. ovan håller Centauro ett samarbete med vissa tredjeparts tjänsteleverantörer som har tillgång till dina personuppgifter, och som behandlar ovannämnda uppgifter på uppdrag av Centauro som en följd av att de tillhandahåller tjänsterna.

Centauro följer strikta urvalskriterier för tjänsteleverantörer för att uppfylla sina skyldigheter, och för att skydda dina personuppgifter. Centauro åtar sig att underteckna det motsvarande databehandlingsavtalet, vilket bland annat innebär följande skyldigheter: tillämpning av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, behandling av personuppgifter för de överenskomna ändamålen, i enlighet med Centauros dokumenterade instruktioner, samt radering eller retur av data till Centauro så fort de slutfört sina tjänster.

I synnerhet kan Centauro använda tjänster från tredje part från, inklusive men inte begränsat till, företag inom följande branscher: logistik, juridisk rådgivning, utbildning, hälsa, underhåll, sjöfart, teknik och datatjänster.

D. Uppgifternas ursprung

Oavsett de personuppgifter som du lämnar in, kan Centauro behandla personuppgifter från offentliga filer, marknadsfiler och myndigheter i enlighet med de syften och legitimerande baser som beskrivs i avsnittet "B. Syftet med datahanteringen "ovan.

I överensstämmelse med ovanstående kommer Centauro att behandla personuppgifter från ovannämnda tredje parter som motsvarar följande kategorier:

i.    Identifieringsdata

ii.    Postadresser eller elektroniska postadresser

Inga speciellt skyddade personuppgifter erhålles från tredje parter.

E. Intressenträttigheter

De samtycken som lämnats till de punkter som fastställs i denna policy kan när som helst återkallas av dig. Detta kan göras via en enkel förfrågan. Härmed informerar vi dig om att du i enlighet med gällande lagstiftning har rätt att utöva din rätt till tillgång, rättelse, upphävande och invändning, samt rätten till tillbakadragande och begränsning av den personliga information vi hanterar. Du håller också rätten att överföra dina uppgifter. Detta kan göras genom att bevisa din identitet (skicka in en kopia av ditt nationella identitetsbevis eller motsvarande) till följande adress: CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L., i Trento (TN), 37, Via Benedetto Giovanelli, eller via e-post till centauro@centauro.net.

Om du känner att CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L. inte har respekterat någon av ovan nämnda rättigheter har du rätt att lämna in ett klagomål till det spanska dataskyddskontoret.

F. Datalagring 

Dina personuppgifter kommer att behållas av Centauro under hela affärsrelationen.

När affärsrelationen avslutas kommer åtgärder vidtas för att radera dina personuppgifter så snart som alla nödvändiga åtgärder har avslutats. Dessa nödvändiga åtgärder kan inkludera hantering och upphörande av eventuella skyldigheter som kan kvarstå mellan parterna.

Trots det ovanstående kommer dina uppgifter att förbli blockerade, så länge som skyldigheter i vårt avtalsförhållande kan härledas, och för att uppfylla andra lagliga skyldigheter.

Centauro garanterar i detta avseende att det inte kommer att använda personuppgifterna, förutom om det krävs för att formulera, utöva eller försvara fordringar, eller för att underlätta hanteringen för regeringen, justitiedepartmentet och domstolar, i enlighet med lagen gällande begränsningar avseende rättigheter eller juridiska skyldigheter därav.
 

Tillbaka

 

 

 

Sekretesspolicy som gäller för Centauro Rent a Cars i Grekland (CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A.)

 

A. Personuppgiftsansvarig

Vi informerar dig om att de personuppgifter som du tillhandahåller oss inom ramen för vår kontraktsmässiga förbindelse kommer att behandlas av CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A., med registrerad verksamhet i 268 Kifissias Avenue, Halandri, Attica, Grekland (nedan ”Centauro”), och dessa personuppgifter kommer att ha funktionen som beskrivs nedan.

Om det inte uttryckligen anges på annat sätt vid tiden för insamlandet, är all insamling av de personuppgifter som behövs väsentlig för hantering, underhåll och kontroll av vår kontraktsmässiga förbindelse. Om du väljer att inte stödja oss med dessa uppgifter kommer du göra det omöjligt för oss att behandla din begäran och tillhandahålla de kontraktsmässiga tjänsterna. Personuppgifter kommer uteslutande att samlas in enligt de syften som anges i den här sekretesspolicyn. 

Du bekräftar och garanterar att de tillhandahållna uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de stämmer med din nuvarande situation. Du samtycker därför till att meddela alla eventuella ändringar av dessa uppgifter i enlighet med proceduren som fastställs i avsnittet E. Intressenternas rättigheter.

B. Syfte med behandlingen av uppgifterna

Härmed informerar vi dig om att dina uppgifter kommer att behandlas av Centauro för tillhandahållandet av följande funktioner:

i.    Grundat på den kontraktsmässiga förbindelsen:

a.    För att behandla din begäran om att registreras som kund så att vi kan hantera den affärsmässiga förbindelsen mellan oss och tillgodose dina behov. 

b.    För att hantera, underhålla och säkerställa överensstämmelse med den kontraktsmässiga förbindelsen eller det som föregår den kontraktsmässiga förbindelse vilken förbinder oss.

ii.    Grundat på lagenliga skyldigheter:

a.    För att meddela offentliga myndigheter, reglerande enheter och styrande organ informationen i alla de fall då det fordras av lagen eller lokala förordningar, eller är i överensstämmelse med förordningsmässiga skyldigheter.

iii.    Grundat på Centauros legitima intresse:

a.    För att genomföra kommersiell och marknadsförande kommunikation och aktiviteter med hjälp av olika medel, inklusive genom elektronisk kommunikation eller motsvarande, relaterat till produkter eller tjänster liknande de som avtalats med Centauro.
b.    För att utföra undersökningar relaterade till produkter och tjänster som du har avtalat, samt profilering grundat på de personuppgifter som är tillgängliga för Centauro för att veta vilka produkter och tjänster som bäst passar din profil, samt maximera verkställandet av dessa och på så sätt skapa de bästa produkt- och tjänsteerbjudandena för dig baserat på dina intresse. Vi kommer att konsultera den information som vi har för att hantera tjänsterna vi erbjuder dig eller de produkter som du har avtalat.
c.    Vi spelar in din röst, bild, telefon- eller videosamtal när vi uttryckligen uppger det. Centauros legitima intressen är att upprätthålla kvaliteten på tjänsterna och använda inspelningarna om nödvändigt för att skydda din lagenliga ställning i händelse av någon eventuell tvist. 
d.    För att kommunicera dina uppgifter till försäkringsbolag med vilka du eller Centauro har upprättat ett försäkringsavtal som är i kraft och hjälper dig på vägen i händelse av mindre allvarlig eller allvarlig olycka.  
e.    För att kommunicera dina uppgifter till företag i Centauro-gruppen, speciellt CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; Centauro Rent a Car, L.D.A.; NORDIC BUS, S.L.U.; NORDICWHEELS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.D.A. och andra. Sådan kommunikation tjänar till att tillhandahålla tjänster som avser hyran av fordonet på plats utan att en förare efterfrågas av kunden, kompletterande tjänster, samt låter oss centralisera våra administrativa och datoriserade processer.

iv.    Grundat på uttryckligt samtycke beviljat av dig:

a.    Om du godkänner det kan Centauro ställa samman en profil enligt dina konsumtionsvanor genom extern information och kommunicera dina uppgifter till marknadsförande partner, vilket låter dig få exklusiva produkt- eller tjänsteerbjudanden skräddarsydda efter dina behov.

C. Mottagare

Enligt villkoren som beskrivs i avsnitt B. Syften med behandlingen av uppgifterna, kan Centauro komma att skicka dina uppgifter till följande enheter:

i.    Offentliga myndigheter, styrande eller lagstadgande reglerande enheter eller organ, i alla de fall då det fordras av lagen, lokala förordningar eller i överensstämmelse med regelmässiga skyldigheter, samt för att tillmötesgå informationskrav relaterade till trafikförseelser. 

ii.  Försäkringsenheter med de syften som beskrivs i del d) av artikel iii) Legitima intressen innefattas i avsnitt B. Syftet med behandlingen av uppgifter.

iii.  Tredjeparts enheter och företag i Centauro-gruppen, enligt de syften som beskrivs i del e) av artikel iii) Legitima intressen, innefattade i avsnitt B. Syfte med behandlingen av uppgifterna

I enlighet med bestämmelserna i punkt iii ovan, har Centauro i samarbete med vissa tredjeparts tjänsteleverantörer vilka har åtkomst till dina personuppgifter och vilka behandlar de förutnämnda uppgifterna i Centauros namn och på dess vägnar som en konsekvens av att tillhandahålla tjänsterna. 

Centauro följer strikta urvalskriterier avseende tjänsteleverantörernas för att fullfölja sina skyldigheter att upprätta dataskydd. Företaget åtar sig att teckna kontrakt med dem som motsvarar uppgiftsbehandlingen, vilket bland annat påför följande skyldigheter: tillämpande av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder; behandling av personuppgifter enligt avtalade syften, i strikt förenlighet med Centauros dokumenterade instruktioner; och radering eller återlämnande av uppgifter till Centauro så snart de har slutfört sina tjänster. 

I synnerhet kan Centauro hyra tredjeparts tjänster från – inklusive men inte begränsat till – företag inom följande branscher: logistik, juridisk rådgivning, utbildning, medicin, underhåll, transport, teknik- och datortjänster. 

D. Uppgifternas ursprung

Bortsett från uppgifterna tillhandahållna av dig kan Centauro komma att behandla personuppgifter från offentliga arkiv, marknadsförande arkiv och styrande organ i enlighet med de syften och de legitima grunderna som beskrivs i avsnitt ”B. Syfte med behandlingen av uppgifterna” ovan. 

I överensstämmande med ovanstående kommer Centauro att behandla personuppgifter som tillhandahålls av tidigare nämnda tredje parter, inom följande kategorier:

i.    Identifierande data.

ii.   Postadress eller elektronisk adress.

Inga speciellt skyddade personuppgifter erhålls från tredje parter.  

E. Intressenternas rättigheter

Samtycket som tillhandahålls i de fall som fastställs i detta dokument kan återkallas av dig när som helst, så snart du har begärt så. Vi informerar att i enlighet med nuvarande lagstiftning är du berättigad att utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, återkallande och invändning, samt rättigheterna till tillbakadragande och begränsning av uppgiftsbehandlingen, samt rättigheten till dataportabilitet, genom att bevisa din identitet (och skicka/lämna in en kopia av din nationella identifikationshandling eller motsvarande) på följande adress: CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A., 268 Kifissias Avenue, Halandri, Attica, Grekland, eller med e-post till centauro@centauro.net.

Om du känner att CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A. inte har respekterat någon av dina förutnämnda rättigheter, har du rätt att lämna in ett klagomål hos den grekiska dataskyddsmyndigheten.

F. Lagring av uppgifter 

Dina personuppgifter kommer att lagras under hela tiden som affärsrelationen mellan dig och Centauro pågår. 

Efter affärsförbindelsen mellan dig och Centauro upphör kommer åtgärder vidtas för att radera dina personuppgifter så snart alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att avsluta alla skyldigheter som eventuellt kvarstår mellan parterna avseende nödvändiga administrativa procedurer under perioden. 
Trots det föregående kommer dina uppgifter att förbli korrekt blockerade så länge som skadeståndsansvaret från vår verkställda kontraktsmässiga förbindelse kan härledas, samt för fullföljandet av Centauros alla lagenliga skyldigheter.

Med avseende på det garanterar Centauro att företaget inte kommer att behandla uppgifterna, förutom då det behövs för formulering, verkställande eller försvar av anspråk, eller då de krävs för att framställa dem hos styrande och rättskipande myndigheter samt domstolen under författningsbegränsningar som gäller rättigheter eller lagenliga skyldigheter därav.
 

Tillbaka