Política de privacitat

Centauro Rent a Car S.L.U., empresa que presta serveis de lloguer de vehicles, domiciliada al Avda País Valencia 9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat, Alicante, Espanya, informa als usuaris sobre la seva política de protecció de dades, perquè aquests puguin decidir de forma lliure i voluntària si donen el seu consentiment per a la recollida de les dades personals que a través del web www.centauro.net puguin ser recollides.

Centauro Rent a Car,  adverteix els usuaris del seu web que l'accés a la seva pàgina no implica cap obligació en la recollida de les seves dades personals, sinó que la recollida dels mateixos és facultativa i únicament es porta a terme en els apartats de contacte o servei.

Centauro Rent a Car informa als usuaris que mitjançant l'acceptació d’aquesta Política de Privacitat, les seves dades seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal creat i sota la responsabilitat de Centauro Rent a Car, amb les següents finalitats:

  1. Si vostè vol llogar un vehicle, les seves dades de caràcter personal seran tractades per a:
  1. El manteniment i gestió de la relació contractual de l'Usuari amb Centauro Rent a Car. A aquest efecte, les seves dades podran ser tanmateix comunicades, amb la mateixa finalitat (i) a les companyies asseguradores i tercers involucrats en la prestació de l'assegurança contractada (ii) a les administracions públiques per a la tramitació i gestió de les infraccions de trànsit i (iii ) als cossos i forces de seguretat i tribunals quan així ho exigeixi la llei.

En cas que l'Usuari efectuï la reserva del vehicle amb terceres companyies, l'Usuari dóna també el seu consentiment per a la comunicació de les dades facilitades a la companyia arrendatària amb la qual hagi efectuat la reserva per a la gestió contractual de la mateixa.

Així mateix, un cop finalitzada la relació contractual, vostè dóna el seu consentiment perquè les dades siguin conservades per Centauro Rent a Car per tal d’oferir-li un millor servei a posteriors sol·licituds i avaluar la seva contractació en cas d'un incompliment greu o reiterat d'anteriors contractes celebrats amb Centauro Rent a Car.

  1. L'enviament d'informació comercial relativa a l'activitat de lloguer de cotxes desenvolupada per Centauro Rent a Car, mitjançant l'enviament de comunicacions a travès de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà. 
  1. Millorar la nostra atenció al client i elaborar estadístiques de nivell de servei, ja sigui a través de les avaluacions recollides en l'enquesta de satisfacció, com d'enquestes que Centauro Rent a Car pugui fer telefònicament.

Així mateix, l'Usuari presta el seu consentiment perquè els seus comentaris sobre el servei ofert siguin publicats a la pàgina web de Centauro Rent a Car.

  1. Si vostè vol llogar un vehicle, les seves dades de caràcter personal seran tractades per a:
  1. L'enviament d'informació comercial relativa a l'activitat de lloguer de cotxes desenvolupada per Centauro Rent a Car, mitjançant l'enviament de comunicacions a travès de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà. 
  1. Si vostè vol treballar amb nosaltres, les seves dades de caràcter personal seran tractades per a:
  1. Poder tenir-les en compte de cara a actuals i futurs processos de selecció. Així mateix, les seves dades podran ser comunicades per a les mateixes finalitats abans indicades a empreses pertanyents al Grup Centauro, en concret a les següents companyies:
  1. Si vostè vol posar-se en contacte amb Centauro Rent a Car a través de l'adreça de correu electrònic facilitada, les seves dades seran tractades per tal de poder gestionar la seva consulta o sol·licitud.

Les dades recollides a través dels apartats citats anteriorment, de recollida de dades, seran tractades de forma secreta i confidencial, i seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades personals del que n’és responsable Centauro Rent a Car.

Excepte en aquells casos en què s'indiqui expressament, les respostes a preguntes relatives a dades de caràcter personal seran obligatòries. La manca de contestació per part de l'usuari, així com la falsedat en les dades aportades per l'usuari, podran determinar la impossibilitat de prestar el servei de lloguer de vehicles per part de Centauro.

En atenció al que estableix l'art 12.2 del RD 1720/2007, Centauro, tractarà les dades de forma confidencial i únicament amb la finalitat de gestió i promoció per als seus clients dins del que constitueixen les activitats pròpies que es desenvolupen dintre d’una empresa de la seva naturalesa.

Així mateix, Centauro Rent a Car  cancel·larà i eliminarà les dades quan siguin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre i el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre.

L'usuari podrà revocar el seu consentiment per a l'enviament de comunicacions comercials així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició enviant un correu electrònic a centauro@centauro.net.