Política de privacitat

Política de privacitat de Centauro Rent a Car Espanya Política de privacitat de Centauro Rent a Car Portugal Política de privacitat de Centauro Rent a Car Itàlia Política de privacitat de Centauro Rent a Car Grècia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de privacitat de Centauro Rent a Car Espanya (CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.)

A.  Responsable del tractament

L'informem que les dades personals que Vostè ens faciliti en el marc de la nostra relació contractual seran tractades per CENTAURO RENT A CAR, SL, amb domicili social a l'Avda. País Valencià 9, Bloc A, local 4, 03509 Finestrat (Alacant), (en endavant, "Centauro”), amb les finalitats descrites a continuació.

Llevat que expressament s'indiqui el contrari en el moment de recaptar-les, totes les dades personals que es recaptin són d'obligada aportació al ser elements indispensables per a la gestió, manteniment i control de la nostra relació contractual. No facilitar-les comportarà la impossibilitat de tramitar la seva sol·licitud o prestar-li el servei contractat. Les dades personals es recaptaran exclusivament per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

Vostè confirma i garanteix la veracitat i exactitud de les dades aportades, i que aquestes s'ajusten al seu estat actual. En aquest sentit, Vostè es compromet a comunicar qualsevol modificació que es produeixi en les mateixes, d'acord amb el procediment establert a l'apartat E. Drets de l'interessat.

B. Finalitats de tractament

A continuació, se l'informa que les seves dades seran tractades per Centauro amb les següents finalitats:

i.    D'acord amb la relació contractual:

a.    Tramitar la seva sol·licitud d'alta com a client per a poder gestionar la relació comercial i necessitats amb Vostè.

b.    Gestionar, mantenir i assegurar el compliment de la relació contractual o precontractual que ens uneix.

ii.    D'acord amb una obligació legal:

a.    Comunicar informació a autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits en que calgui fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d'obligacions regulatòries.

iii.    D'acord amb l'interès legítim de Centauro:

a.    Realitzar accions o comunicacions comercials i/o publicitàries de Centauro, per qualsevol mitjà, fins i tot mitjançant comunicacions electròniques o equivalents, relacionades amb productes o serveis similars als contractats amb Centauro.

b.    Realitzar enquestes de satisfacció relacionades amb els productes i/o serveis per Vostè contractats, així com realitzar perfilats d’acord amb les dades personals de què disposa Centauro amb la finalitat de conèixer els productes i serveis que més es poden ajustar al seu perfil, de manera que pugui maximitzar el rendiment dels mateixos i, d'aquesta forma, oferir-li les millors ofertes sobre productes i serveis que puguin ser del seu interès. Consultarem la informació que tinguem per la gestió dels serveis que li prestem o dels productes que hagi contractat.

c.    Gravar la seva veu i/o la seva imatge i conservar la conversa telefònica i/o vídeo, quan li ho indiquem de forma expressa. Els interessos legítims de Centauro són mantenir la qualitat del servei i utilitzar els enregistraments en cas que sigui necessari per a protegir la seva posició jurídica davant qualsevol conflicte potencial.

d.    Comunicar les seves dades a entitats asseguradores amb les que Vostè o Centauro mantingui una pòlissa en vigor per a assistir-lo en carretera en cas que pateixi un sinistre o incidència de trànsit.

e.    Comunicar les seves dades a empreses del Grup Centauro, en particular, a CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; Centauro Rent a Car, L.D.A.; NORDIC BUS, S.L.U. .; NORDICWHEELS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.D.A. i altres, amb la finalitat de prestar in situ els serveis de lloguer de vehicle sense conductor sol·licitats pel client, i els serveis complementaris a aquests, així com per a poder portar a terme la centralització de processos administratius i informàtics.

iv.    D'acord amb el consentiment explícit atorgat per Vostè:

a.    Si Vostè ho autoritza, Centauro podrà portar a terme la realització d’un perfil sobre els seus hàbits de consum mitjançant informació externa, així com comunicar les seves dades als seus socis publicitaris, amb la finalitat d'oferir-li ofertes especials sobre productes o serveis ajustats a les seves necessitats.

C. Destinataris

Segons els termes descrits a l'apartat B. Finalitats de tractament, Centauro podrà comunicar les seves dades personals a les següents entitats:

i.    Autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals o jurisdiccionals en aquells supòsits en que calgui fer-ho per llei, normativa local o en compliment d'obligacions regulatòries, així com per atendre requeriments d'informació relacionats amb infraccions de trànsit. 

ii.    Entitats Asseguradores amb les finalitats descrites a la lletra d) del punt iii) Interès Legítim recollit a l'apartat B. Finalitats del tractament.

iii.    Terceres entitats i societats del Grup Centauro amb les finalitats descrites a la lletra e) del punt iii) Interès Legítim recollit a l'apartat B. Finalitats del tractament.

D'acord amb el que disposa el punt iii. anterior, Centauro compta amb la col·laboració d'alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten les esmentades dades en nom i per compte de Centauro com a conseqüència d'una prestació de serveis. 

Centauro segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis per tal de complir amb les seves obligacions en matèria de protecció de dades i es compromet a subscriure amb ells el corresponent contracte de tractament de dades mitjançant el qual els imposarà, entre altres, les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament a les instruccions documentades de Centauro; i suprimir o retornar les dades a Centauro un cop finalitzi la prestació dels serveis. 

En concret, Centauro podria contractar la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que desenvolupen la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitatiu, en els següents sectors: serveis de logística, assessorament jurídic, empreses de serveis de formació, empreses de serveis mèdics, empreses relacionades amb el manteniment, empreses de transport, empreses proveïdores de serveis tecnològics i empreses proveïdores de serveis informàtics. 

D. Procedència de les dades

Amb independència de les dades personals per Vostè facilitades, Centauro podrà efectuar el tractament de dades personals procedents de fitxers comuns, fitxers sectorials i/o organismes públics d'acord amb les finalitats i bases legitimadores descrites a l'apartat B. Finalitats de tractament anterior. 

D'acord amb l'anterior, Centauro tractarà dades personals facilitades per part dels tercers anteriorment esmentats corresponents a les següents categories:

i.    Dades d'identificació.

ii.    Adreces postals o electròniques.

No s'obtenen de tercers dades personals especialment protegides. 

E. Drets de l'interessat

Els consentiments prestats en els supòsits prevists en el present acte podran ser revocats per Vostè en qualsevol moment, simplement sol·licitant-ho. L'informem que d'acord amb la legislació vigent Vostè té dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el dret de supressió, de limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les seves dades, acreditant la seva identitat (mitjançant còpia de DNI o equivalent) a la següent adreça: CENTAURO RENT A CAR, S.L.U., Av. País Valencià 9, Bloc A, Local 4, 03509 Finestrat (Alacant), o al següent correu electrònic centauro@centauro.net.

Si considera que CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. no ha respectat algun dels drets anteriorment esmentats, Vostè tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

F. Conservació 

Les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que duri la relació comercial entre Vostè i Centauro. 

Un cop finalitzada la mateixa, es procedirà a l'eliminació de les seves dades personals en el moment en què s'hagin portat a terme totes les accions necessàries per a gestionar i donar per conclosa qualsevol obligació que pogués quedar romanent entre les parts, portant a terme en aquest període, totes les gestions administratives necessàries. 

Sense perjudici de l'anterior, les seves dades seran conservades degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la nostra relació contractual, així com per al compliment d'altres obligacions legals a càrrec de Centauro.

Referent a això, Centauro garanteix que no tractarà les dades llevat que sigui necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions o quan aquest sigui requerit de facilitar les mateixes a l'Administració Pública, jutges i tribunals durant el període de prescripció dels seus drets o obligacions legals.
 

Tornar

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de privacitat de Centauro Rent a Car Portugal (Centauro Rent a Car, L.D.A.)

 

A. Responsable del tractament de les dades

Us informem que les dades personals que ens faciliteu com a part de la nostra relació contractual seran tractades per CENTAURO RENT A CAR, L.D.A., amb seu social a Av. Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 19 3ºD 1070-100 Lisboa, Portugal, (en endavant, "Centauro"), per als fins que s'indiquen a continuació.

Llevat que s'indiqui expressament el contrari en el moment de la seva recollida, totes les dades personals recollides són indispensables per a l'execució, la gestió, el manteniment i el control de la nostra relació contractual. En cas de no cedir les dades, serà impossible el processament de la vostra sol·licitud o la prestació del servei contractat. Les dades personals seran recollides exclusivament per als fins indicats en el moment de la recollida o en la present Política de Privacitat.

L'usuari confirma i garanteix la veracitat i l'exactitud de les dades facilitades, així com que aquests es corresponen amb el seu estat actual. De la mateixa manera, es compromet a comunicar qualsevol modificació produïda en els mateixos, d'acord amb el procediment previst a la secció E. Drets de l'interessat.

B. Finalitats i fonaments del processament

A continuació us informem que les vostres dades seran processades per Centauro per a les finalitats següents, i d'acord amb els següents fonaments legals:

i.    Pel que fa a l'execució de la relació contractual:

a.    Processar la vostra sol·licitud de registre com a client a efectes de gestió de la relació contractual i de les vostres necessitats com clients de Centauro.

b.    Gestionar, mantenir i garantir el compliment de la relació contractual o precontractual entre les parts.

ii.    Pel que fa al compliment d'una obligació legal:

a.    Comunicar informacions a les autoritats públiques o reguladores, o bé a organismes governamentals o jurisdiccionals, en aquells casos en què sigui necessari per ordenança jurídica, de conformitat amb la legislació local o obligacions reglamentàries.

iii.    Pel que fa a l'interès legítim de Centauro:

a.    Dur a terme actes o comunicacions comercials i/o publicitàries de Centauro, per qualsevol mitjà, fins i tot a través de comunicacions electròniques, relacionades amb productes o serveis anàlegs contractats anteriorment a Centauro.

b.    Realitzar enquestes de satisfacció sobre productes i/o serveis contractats per l'usuari, així com dur a terme una avaluació en funció de les dades personals de què disposa Centauro per conèixer els productes i serveis que millor s'ajustin al seu perfil, per tal de maximitzar l'acompliment dels mateixos i, d'aquesta manera, proporcionar-li les millors ofertes de productes i serveis que puguin ser del seu interès. Consultar les dades que tenim per a la gestió dels serveis que li prestem o dels productes que tingui contractats.

c.    Gravar la seva veu o la seva imatge i guardar converses telefòniques i/o per vídeo, quan ho indiquem expressament. Els interessos legítims de Centauro són mantenir la qualitat del servei i utilitzar els enregistraments, en cas necessari per protegir la seva posició jurídica davant qualsevol possible conflicte.

d.    Comunicar les seves dades que no pertanyin a categories especials a les companyies d'assegurances amb les que l'usuari o Centauro tinguin una pòlissa en vigor per a l'assistència en carretera en cas d'accident o incident de trànsit.

e.    Comunicar les seves dades a les empreses del Grup Centauro, en particular a Centauro Rent a Car Italy SrL; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; NORDICWHEELS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.D.A. i altres, amb la finalitat de prestar a nivell local els serveis de lloguer de vehicles sense conductor sol·licitats pel client i els serveis complementaris a aquests, així com per realitzar la centralització dels processos administratius i informàtics.

f.    Comunicar i/o respondre a notificacions de qualsevol autoritat, ja sigui pública o privada, pel que fa a procediments contenciosos-administratius per infraccions de tràfic, o procediments d'identificació de conductors per l'impagament de taxes de peatge.

iv.    Pel que fa al consentiment prestat per l'usuari:

a.    Si l'usuari ho autoritza, Centauro comunicarà les seves dades als seus socis publicitaris per tal de proporcionar i comunicar-li ofertes especials de productes i serveis adaptats als seus interessos i necessitats.

C. Destinataris

D'acord amb els termes descrits a la secció B. Finalitats del processament, Centauro pot comunicar les seves dades personals a les entitats següents:

i.    Autoritats públiques o reguladores, així com organismes governamentals o judicials, en aquells casos en què sigui necessari fer-ho per llei, reglament local o de conformitat amb les obligacions reglamentàries, així com per complir els requisits de dades relacionades amb infraccions de trànsit. 

ii.    Entitats asseguradores, per als fins descrits en l'apartat d) del punt iii) Interès legítim, recollit a la secció B. Finalitats del processament.

iii.    Entitats terceres i empreses del Grup Centauro, per als fins descrits en l'apartat e) del punt iii) Interès legítim, recollit a la secció B. Finalitats del processament

iv.    Concessionàries d'autopistes i/o autoritats policials, per als fins descrits en l'apartat f) del punt iii) Interès legítim, recollit a la secció B. Finalitats del processament

De conformitat amb el que disposa el punt iii. anterior, Centauro compta amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis amb accés a les seves dades personals, i que processen aquestes dades en nom i representació de Centauro com a conseqüència de la prestació d'un servei. 

Centauro segueix criteris rigorosos per a la selecció dels seus prestadors de serveis per tal de complir les seves obligacions de protecció de dades, i es compromet a subscriure amb ells el corresponent contracte de processament de dades, segons el qual tindran, entre altres, les següents obligacions : implementar mesures tècniques i organitzatives adequades; tractar les dades personals per a les finalitats acordades i únicament d'acord amb les instruccions documentades de Centauro; i eliminar o retornar les dades a Centauro un cop conclosa la prestació de serveis. 

En particular, Centauro podrà contractar serveis de tercers per a la realització de la seva activitat, a manera d'exemple i sense limitació, en els sectors següents: serveis de logística, assessorament jurídic, empreses de serveis de formació, empreses de serveis mèdics, empreses vinculades al manteniment, empreses de transports, empreses prestadores de serveis tecnològics, i empreses que presten serveis informàtics. 

D. Procedència de les dades

Independentment de les dades personals que ha facilitat, Centauro podrà dur a terme el processament de dades personals procedents de registres comuns, registres de mercat i/o organismes públics, d'acord amb els fins i les bases legitimadores descrits a la secció B. Finalitats del processament anterior. 
D'acord amb l'exposat anteriorment, Centauro processarà dades personals proporcionades pels tercers ja esmentats, corresponents a les categories següents:

i.    Dades identificatives.

ii.    Adreces postals o electròniques. No s'obtenen dades personals de categories especials de tercers. 

E. Drets dels titulars de les dades

Les autoritzacions concedides a l'efecte d'operacions específiques de tractament de dades personals per part de Centauro podran ser retirades per l'usuari en qualsevol moment amb només demanar-lo. Informem que, segons la legislació vigent, l'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el dret d'eliminació, limitació de processament i de portabilitat de les dades, un cop comprovada la seva identitat (mitjançant còpia del document d'identitat o equivalent), escrivint a l'adreça següent: CENTAURO RENT A CAR, L.D.A., amb seu social a Av. Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 19 3ºD 1070-100 Lisboa, Portugal, (+351) 211 303 540, o a la següent adreça de correu electrònic centauro@centauro.net

Si considera que CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.. no ha respectat algun dels drets esmentats anteriorment, l'usuari podrà presentar una reclamació davant la Comissió Nacional de Protecció de Dades (adreça: Rua de São Bento, 148, R / C, 1200-821 Lisboa; correu electrònic: geral@cnpd.pt; lloc web: www.cnpd.pt.

F. Conservació 

Les seves dades personals seran guardades durant tot el període que duri la relació comercial entre l'usuari i Centauro, a efectes d'execució del contracte. 
Un cop acabada aquesta relació, es procedirà a l'eliminació de les seves dades personals quan s'hagin dut a terme totes les accions necessàries per gestionar i finalitzar qualsevol obligació restant entre les parts, aplicant en aquest període totes les mesures administratives necessàries. 

Sense perjudici del que s'ha exposat anteriorment, les seves dades es mantindran degudament protegides mentre hi hagi responsabilitats derivades de l'execució de la nostra relació contractual, així com per al compliment d'obligacions legals de Centauro.

Referent a això, Centauro garanteix que no processarà les dades, llevat que sigui necessari per a la formulació, l'exercici o la defensa de demandes, o quan sigui necessari proporcionar-les a l'Administració Pública, jutges i tribunals fins que prescriguin els seus drets o obligacions legals.
 

Tornar

 

 

 

Política de privacitat de Centauro Rent a Car Itàlia (CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.)

 

A. Titular del tractament de les dades

S'informa que les dades personals comunicades pel client, en el marc de la relació recíproca comercial, seran tractades per CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L., amb seu legal a Trento (TN), Via Benedetto Giovanelli n. 37, (en endavant "Centauro") en qualitat de titular del tractament segons les modalitats a continuació il·lustrades.

Excepte altra disposició expressa al moment de la recopilació, totes les dades personals recollides són necessàries per la gestió de la relació comercial. L'atribució de les dades personals és amb aquesta finalitat obligatòria. Si elegeix no conferir aquestes dades, serà impossible per a Centauro elaborar les diferents sol·licituds o proporcionar el servei objecte del contracte. Les dades personals seran tractades exclusivament per les finalitats indicades en la present informació sobre la privacitat. 

El client confirma i garanteix la veracitat i la precisió de les dades proporcionades i que aquestes són reals en relació amb la seva situació actual. Per tant, el client accepta comunicar modificacions eventuals a aquestes dades, segons el procediment establert a la secció E. Drets de les parts interessades.

B. Finalitat del tractament de les dades

Amb el present document, s'informa al client que les seves dades personals seran tractades per Centauro amb les següents finalitats.

I.    D'acord amb la relació contractual

a.    Elaborar la sol·licitud del client, per tal de poder gestionar la relació comercial i satisfer les seves exigències.

b.    Gestionar el compliment de les obligacions contractuals o precontractuals recíprocament vinculants entre el client i Centauro.

c.    Oferir, in situ, els serveis de lloguer d'un vehicle sense conductor i serveis integratius.

II.    D'acord amb una obligació legal

a.    Comunicar informacions a autoritats públiques, ens normatius i governatius, allà on siguin imposades per la llei, per reglaments locals o en conformitat amb les obligacions normatives.

III.    D'acord amb l'interès legítim de Centauro

a.    Per efectuar iniciatives promocionals i comunicacions publicitàries, mitjançant qualsevol mitjà, també mitjançant comunicacions electròniques o equivalents, relatives a productes o serveis similars a aquest objecte del contracte amb Centauro.

b.    Per realitzar sondejos per la satisfacció del client relacionats amb els productes i serveis.

c.    Per enregistrar la veu i la imatge del client, per mitjà del telèfon i videoconferència, quan s'hagi declarat expressament. Els interessos legítims de Centauro són el manteniment de la qualitat del servei i l'ús de les gravacions, si fos necessari, per tutelar la posició legal del client en cas de controvèrsies eventuals. 

IV.    D'acord amb el consens explícit donat per part del client

a.    Previ consens exprés del client, Centauro podrà crear un perfil dels hàbits de consum del propi client, mitjançant informacions externes i comunicar les dades del client a socis publicitaris, consentint l'enviament d'ofertes exclusives de productes o serveis adaptats a les seves exigències.

C. Destinataris

Segons els termes descrits a la secció B. Objectiu del tractament de les dades, Centauro podrà comunicar les dades personals del client als següents organismes:

I.    Autoritats públiques, organismes de regulació i entitats governatives i jurisdiccionals, on estiguin imposades per la llei, per regulacions locals i en compliment de les obligacions normatives, així com per satisfer els requisits de comunicació relatius a les infraccions del codi vial;

II.    Empreses asseguradores, per l'assistència en carretera en cas d'accidents vials o deguts al trànsit;

III.    Societats del Grup Centauro i, en particular, CENTAURO RENT A CAR, S.L.U., Centauro Rent a Car, L.D.A., NORDIC BUS, S.L.U., NORDICWHEELS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.D.A., per la correcta prestació de serveis de lloguer i de centralització dels procediments administratius computats, així com altres societats que operen en col·laboració amb Centauro.

De conformitat amb les disposicions del punt III) anterior, Centauro col·labora amb alguns proveïdors de serveis, els quals tenen accés a les dades personals del client i tracten aquestes dades en nom de Centauro, en conseqüència, de la provisió dels serveis.

Centauro adopta criteris severs per seleccionar els proveïdors de serveis. Per complir amb les pròpies obligacions de tutela de les dades, s'ha de nomenar a aquests subjectes als responsables del tractament amb la subscripció de disposicions contractuals, que imposin, entre altres coses, les següents obligacions: l'aplicació de mesures tècniques i organitzatives adequades; el tractament de les dades personals exclusivament per les finalitats acordades, amb el rigorós respecte de les instruccions documentades de Centauro i la cancel·lació o la restitució de les dades a Centauro un cop acabada la prestació de serveis per part seva. 

En particular, Centauro podrà detectar serveis de tercers, a títol d'exemple i no exhaustiu, dels següents sectors: logística, assessorament legal, formació, assistència mèdica, manutenció, expedicions, tecnologia i serveis informàtics.


D. Origen de les dades

Independentment de les dades personals proporcionades pel client, Centauro podrà tractar dades personals recopilades d'arxius públics, arxius de mercat i d'organismes governamentals, de conformitat amb les finalitats i les bases de legitimacions descrites a la secció B. Objectiu del tractament de les dades anterior.


En línia amb tot l'anteriorment descrit, les dades personals proporcionades per tercers tractades per Centauro es classifiquen en les següents categories:

I.    Dades identificatives;

II.    Adreces postals o adreces de correu electrònic.

No s'obtindrà de tercers cap dada personal pertanyent a les categories particulars (c.d. sensibles). 

E. Drets de l'interessat

El consens donat, en els casos establerts en el present document, pot ser revocat en qualsevol moment, sota simple sol·licitud del client. S'informa que, de conformitat amb la normativa vigent, el client té la facultat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a més del dret de rescissió, de limitació del tractament de les dades i el dret a la portabilitat, demostrant la pròpia identitat amb l'enviament d'una còpia del document d'identitat o document de reconeixement equivalent, a la següent adreça: CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L., Trento (TN), Via Benedetto Giovanelli n. 37, o mitjançant correu electrònic a centauro@centauro.net.

Sempre que el client consideri que CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L. no ha respectat algun dels drets anteriorment esmentats, tindrà el dret de presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de la Tutela de Dades.

F. Conservació de les dades

Les dades personals del client seran conservades durant tota la durada de la relació comercial entre el client i Centauro.

En el moment en què cessi la relació contractual, les dades personals del client seran conservades exclusivament per la gestió d'eventuals qüestions en suspens entre les parts, havent de seguir, durant aquest període, tots els procediments administratius necessaris.

Sense perjudici de tot el que s'ha explicat anteriorment, les dades del client conservades, deriven fins on puguin les responsabilitats en relació amb les prestacions contractuals, així com durant el període necessari pel compliment d'altres obligacions legals per part de Centauro. 

A aquest propòsit, Centauro garanteix que no tractarà les dades, excepte si és necessari per la formulació, l'exercici i la defensa en cas de reclamacions o si les sol·licita el Govern, els jutges i els tribunals durant la prescripció relacionada amb els drets i les obligacions legals del mateix.
 

Tornar

 

 

 

Política de Confidencialitat de Centauro Rent a Car Greece (CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER SA)

 

A. Controlador de Dades

Us informem que les dades personals que ens faciliteu en el marc de la nostra relació contractual seran tractades per CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER SA, amb domicili social a Halandri, Àtica, Grècia, 268 Kifissias Avenue, (des d'ara "Centauro"), i exercirà les funcions que es descriuen a continuació.

Llevat que s'indiqui expressament el contrari en el moment de la recollida, totes les dades personals necessàries i recopilades constitueixen elements essencials per a la gestió, el manteniment i el control de la nostra relació contractual. En optar per no facilitar aquestes dades, impossibilitareu que es processi la vostra sol·licitud o que es presti el servei contractat. Les dades personals seran recollides exclusivament per a les finalitats indicades en aquesta Política de Confidencialitat.

Confirmeu i garantiu la veracitat i exactitud de les dades proporcionades, i que aquestes s'ajusten a la vostra situació actual. Per tant, accepteu comunicar qualsevol canvi en aquestes dades d'acord amb el procediment establert en l'apartat E. Drets de les Parts Interessades.

B. Finalitat del Tractament de Dades

Per la present, us informem que les vostres dades seran processades per Centauro per complir amb les següents funcions:

i.    Pel que fa a la relació contractual:

a.    Processar la vostra sol·licitud de registre com a client perquè puguem gestionar la relació comercial entre nosaltres i les vostres necessitats.

b.    Gestionar, mantenir i assegurar el compliment de la relació contractual o precontractual que ens vinculi.

ii.    Pel que fa a l'obligació legal:

a.    Comunicar dades a les autoritats públiques i als organismes reguladors i governamentals, sempre que ho exigeixin les lleis o reglaments locals o en compliment d'obligacions reglamentàries.

iii.    Pel que fa al legítim interès de Centauro:

a.    Realitzar comunicacions i accions comercials i publicitàries, per qualsevol mitjà, incloses les comunicacions electròniques o equivalents, relacionades amb productes o serveis similars als contractats amb Centauro.

b.    Realitzar enquestes de satisfacció relacionades amb els productes i serveis contractats, i perfils basats en les dades personals de què disposa Centauro per conèixer els productes i serveis més adequats al vostre perfil, maximitzant el seu rendiment i, per tant, realitzant les millors ofertes de productes i serveis en funció dels vostres interessos. Consultarem la informació de què disposem per gestionar els serveis que us oferim o els productes que contracteu.

c.    Gravar la vostra veu, imatge i converses de vídeo i telèfon quan us ho indiquem expressament. Els interessos legítims de Centauro són mantenir la qualitat del servei, i utilitzar els enregistraments, si cal, per protegir la vostra posició legal en cas de possibles controvèrsies.

d.    Comunicar les vostres dades a les companyies d'assegurances amb les que vosaltres o Centauro tingui una pòlissa vigent i assistir-vos en carretera en cas de sinistre o accident.

e.    Comunicar les vostres dades a les empreses del Grupo Centauro, especialment a CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; Centauro Rent a Car, L.D.A.; NORDIC BUS, S.l.U.; NORDICWHEELS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.D.A.; i d’altres. Aquesta comunicació servirà per prestar serveis de lloguer de vehicles in situ sense conductor, sol·licitats pel client, i serveis complementaris, i ens permetrà centralitzar els nostres processos administratius i informàtics.

iv.    Pel que fa al consentiment explícit que atorgueu:

a.    Si ho autoritzeu, Centauro podrà elaborar un perfil dels vostres hàbits de consum mitjançant informació externa, i comunicar les vostres dades als socis anunciants, permetent que es realitzin ofertes exclusives de productes o serveis a mida de les vostres necessitats.

C. Destinataris

En els termes descrits en l'apartat B. Finalitat del Tractament de Dades, Centauro podrà comunicar les vostres dades personals a les següents entitats:

i.    Autoritats públiques, reguladors o organismes governamentals o jurisdiccionals, sempre que ho exigeixin lleis, els reglaments locals o en compliment d'obligacions reglamentàries, i per complir els requisits d'informació relacionats amb infraccions de trànsit. 

ii.  Entitats Asseguradores amb les finalitats descrites a la lletra d) de l'apartat iii) Interessos legítims inclosos en l’apartat B. Finalitat del Tractament de Dades.

iii.  Terceres entitats i empreses del Grupo Centauro, als efectes descrits en la lletra e) de l'apartat iii) Interessos legítims, inclosos en l’apartat B. Finalitat del Tractament de Dades

D'acord amb el que disposa el punt iii. anterior, Centauro compta amb la col·laboració de proveïdors de serveis externs que tenen accés a les vostres dades personals, i que processen aquestes dades en nom i per compte de Centauro com a conseqüència de la prestació dels serveis. 

Centauro segueix estrictes criteris per seleccionar els seus proveïdors de serveis per tal de complir amb les obligacions de protecció de dades. Es compromet a signar amb ells el corresponent contracte de tractament de dades, que imposa, entre d’altres, les següents obligacions: l'aplicació de les corresponents mesures tècniques i organitzatives; el tractament de les dades personals per a les finalitats acordades, en estricte compliment de les instruccions documentades de Centauro; i la cancel·lació o devolució de les dades a Centauro tan aviat com finalitzin els seus serveis. 

En particular, Centauro pot contractar serveis de tercers -incloent-hi, però sense caràcter limitador- a empreses de les següents indústries: logística, assessoria legal, formació, mèdica, manteniment, transport, tecnologia i serveis informàtics. 

D. Origen de les Dades

Independentment de les dades de caràcter personal que ens faciliteu, Centauro podrà tractar les dades personals procedents de fitxers públics, de fitxers de mercats i d'organismes públics, d'acord amb les finalitats i bases de legitimació descrites en l'anterior apartat "B. Finalitat del Tractament de Dades"

D'acord amb l'anterior, Centauro processarà les dades personals proporcionades pels tercers abans esmentats que corresponguin a les següents categories:

i.    Dades d'identificació.

ii.   Adreces postals o de correu electrònic.

No s'obtindran de tercers dades personals especialment protegides. 

E. Drets de les Parts Interessades

En qualsevol moment, i prèvia petició, podreu revocar els consentiments proporcionats en els casos establerts en aquest acte. Us informem que, d'acord amb la legislació vigent, teniu el dret a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el dret de retractació, limitació del tractament de les dades, i el dret a la conservació de les dades, acreditant la vostra identitat (mitjançant la presentació d'una còpia del document nacional d'identitat o equivalent) a la següent adreça: CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A., Halandri, Àtica, Grècia, 268 Kifissias Avenue, o per correu electrònic a centauro@centauro.net.

Si considereu que CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A. no ha respectat algun dels drets abans esmentats, tindreu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Hel·lènica de Protecció de Dades.

F. Retenció de Dades 

Les vostres dades personals es conservaran durant tot el temps que duri la relació comercial amb Centauro. 

Un cop finalitzada la relació comercial, es procedirà a la cancel·lació de les vostres dades personals tan aviat com s'hagin pres totes les mesures necessàries per gestionar i donar per finalitzada qualsevol obligació que pogués subsistir entre les parts, realitzant, en aquest termini, tots els tràmits administratius necessaris. 

Sense perjudici de l'anterior, les vostres dades romandran bloquejades de manera adequada, durant el temps que puguin derivar-se responsabilitats de la nostra relació contractual, i per al compliment d'altres obligacions legals per part de Centauro.

En aquest sentit, Centauro garanteix que no processarà les dades, excepte quan sigui necessari per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, o quan sigui necessari per facilitar-los al Govern, als jutges i als tribunals durant el termini de prescripció dels drets o obligacions legals dels mateixos.
 

Tornar