Avís legal

Informació legal

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i altres normes de aplicació legal, es posa en coneixement dels usuaris del portal www.centauro.net les següents dades d'informació general:

 1. Aquest portal ha estat creat i mantingut a instàncies de CENTAURO RENT A CAR, S.L.U., en endavant Centauro.
 2. Centauro és una empresa amb personalitat jurídica pròpia i amb domicili social a:
  Avda. País Valencià  9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat, Alicante, Espanya
 3. Centauro està disposa de C.I.F.
  B03965506
 4. Centauro està inscrit en el següent registre públic:
  Registre Mercantil d'Alacant, Volum 1.745, Foli 215, Full A-29.219, Inscripció 1ª
 5. Els usuaris podran establir una comunicació directa i efectiva amb la firma mitjançant comunicació escrita remesa al domicili indicat en el punt 2 dels que componen aquesta informació general, així com utilitzant qualsevol dels següents mitjans:
  E-mail: [email protected] Telèfon: +34 966 360 360

Condicions d'ús

L'ús o accés a aquest lloc implica el coneixement i plena acceptació de les presents condicions generals i de les que, en qualsevol moment, pugui establir CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. (en endavant, Centauro). En conseqüència, serà responsabilitat dels visitants o usuaris l'atenta lectura de les condicions d'ús vigents en cadascuna de les ocasions en les que accedeixi a aquest lloc web.

L'accés a aquest lloc web és de caràcter lliure i gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris. Si és el cas, l'existència en aquest lloc web de serveis l'ús del qual estigui condicionat al pagament d'un preu, serà oportuna i degudament advertida a l'usuari.

L'accés a aquest lloc web no suposa l'establiment de cap relació contractual entre l'usuari i Centauro ni constitueix una font d'assessorament professional.

Els usuaris d'aquest lloc web assumeixen l'obligació d'efectuar un ús correcte i adequat dels seus serveis i continguts, de conformitat amb les presents condicions d'ús i amb l'ordenament jurídic vigent.

Excepte prèvia i expressa autorització de Centauro, els usuaris únicament podran utilitzar els seus continguts i serveis per a ús propi i personal i, per tant, s'abstindran de realitzar qualsevol acte que, directament o indirectament, suposi una explotació comercial dels mateixos.

En tot cas, els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitats per Centauro de conformitat amb la legislació vigent, i assumiran les responsabilitats que els corresponguin per les conductes o activitats que, en qualsevol forma, puguin resultar il·lícites o lesives per a drets de tercers o que puguin perjudicar o impedir la utilització d'aquest lloc web a Centauro o a altres usuaris.

Drets de propietat industrial i intel·lectual

Els signes distintius (gràfics i denominatius) que apareixen en aquest lloc web són propietat exclusiva dels seus respectius titulars legítims. En conseqüència, queda prohibida la seva utilització en el tràfic econòmic per part de tercers que no tinguin la deguda autorització.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, gravacions, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc web, així com el propi lloc en conjunt com obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Queda prohibida la reproducció, emmagatzematge (excepte el necessari per a la càrrega d'aquest lloc web en el navegador o emmagatzematge temporal), transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol mitjà o procediment, de tot o part dels continguts subjectes a drets exclusius de Centauro, excepte en el cas d'intervenir autorització prèvia i expressa a aquest efecte.

Enllaços

L'usuari podrà trobar diversos enllaços a pàgines externes sobre les quals Centauro no té cap control i respecte de les quals declina qualsevol responsabilitat. La seva única finalitat és la de facilitar l'accés a altres fonts d'informació a Internet relacionades amb els serveis oferts o de caràcter general. La seva inserció en aquest lloc web està inspirada en el respecte pels drets de propietat intel·lectual i industrial que, si escau, puguin correspondre als seus autors i titulars legítims.

Centauro no es fa responsable dels continguts als quals s'accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l'ús que se'n faci, ni de la seva disponibilitat tècnica. No obstant això, Centauro es compromet a fer el possible per evitar l'existència al seu lloc web d'enllaços a llocs de contingut il·legal o que promoguin activitats il·lícites. En cas de tenir coneixement efectiu que la informació a la qual remet algun enllaç és il·lícita, us preguem ens ho comuniqueu immediatament mitjançant comunicació dirigida a les adreces de correu postal i electrònic referides a l'encapçalament d'aquest Avís Legal, i Centauro es compromet a actuar amb la deguda diligència per eliminar o inutilitzar aquest enllaç.

L'usuari d'Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web al lloc web de Centauro haurà de, a més d'obtenir l'autorització expressa a l'efecte, complir amb les condicions que es detallen a continuació, sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L'enllaç únicament portarà a la pàgina principal d'aquest lloc web. En cap cas podrà, qui pretengui introduir l'enllaç, emmagatzemar d'alguna manera tot o part del contingut d'aquest lloc web sense l'expressa autorització de Centauro. Queden expressament prohibides les pràctiques que:

 1. Produeixin o puguin induir a error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts.
 2. Suposi un acte de comparació o imitació deslleial.
 3. Serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de Centauro, els seus socis, administradors o personal laboral.
 4. Suposin qualsevol altra forma prohibida per la legislació vigent.

Limitació de responsabilitat

Centauro es compromet a adoptar mesures per intentar evitar la manipulació del seu lloc web, de manera que tercers aliens a aquesta empresa no puguin incloure en el mateix continguts il·lícits ni informacions falses o inexactes, així com a eliminar aquells continguts i / o corregir i impedir l'accés a dades que hagin pogut ser manipulades. S'adverteix expressament que Centauro no assumirà cap responsabilitat pels perjudicis que es puguin originar com a conseqüència dels continguts o informacions que puguin introduir-se de manera il·lícita i / o fraudulenta en la seva pàgina web.

Centauro adopta mesures de seguretat adequades per detectar l'existència de virus informàtics. No obstant això, ja que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables, Centauro no pot garantir la inexistència de virus o altres elements nocius per als sistemes informàtics de l'usuari.

Centauro no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que quedin fora del control d'aquesta empresa, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l'Usuari i/o tingui per origen causes de força major. S'entenen inclosos en el concepte de força major, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de Centauro, com ara, i a títol enunciatiu i no exhaustiu: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes del Govern, falta d'accés a xarxes de tercers , actes o omissions de les autoritats públiques, altres actes produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc., i l'atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que Centauro hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d' acord amb l'estat de la tècnica.

Centauro no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant, i tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l'Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del Lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

No obstant tot l'anterior, es manifesta expressament que la present clàusula d'exempció de responsabilitat no té per objecte limitar la responsabilitat de Centauro de forma contrària al que disposa la normativa aplicable, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en què, en virtut d'aquesta normativa, no es pugui excloure.

Llei aplicable

Les presents condicions d'ús es troben sotmeses a l'ordenament jurídic espanyol.

Informació sobre període de pagament mitjà a proveïdors

El període mitjà de pagament a proveïdors de CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. el 2023 ha estat de 23 dies, termini per sota del màxim legal de 60 dies establert a la Llei 15/2010 de 5 de juliol (modificada a través de la Disposició final segona de la Llei 31/2014 i la Disposició Addicional Tercera de la Llei 18/2022), per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials. L'any 2023, l'import total pagat dins aquest termini ha pujat a 183.269 milers d'euros (92% sobre l'import total de pagaments a proveïdors) i 31.970 factures (95% sobre el total de factures de proveïdors).