Disclaimer

Wettelijke informatie

In naleving van de bepalingen van de Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatie-maatschappij en elektronisch handeldrijven en andere normen ter wettelijke toepassing, worden de gebruikers van de portaalsite www.centauro.net over de volgende algemene informatie op de hoogte gebracht:

 1. Deze portaalsite werd door CENTAURO RENT A CAR, S.L.U., verder Centauro genoemd, gecreëerd en wordt door deze onderhouden.
 2. Centauro is een bedrijf met eigen rechtspersoon en maatschappelijke zetel te:
  Avda. País Valencià 9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat, Alicante, Spanje
 3. Centauro heeft het fiscaal nummer (CIF):
  B03965506
 4. Centauro is in het volgende openbare register ingeschreven:
  Handelsregister van Alicante, Boekdeel 1.745, Blad 215, Bladzijde A-29.219, 1ste inschrijving
 5. De gebruikers kunnen rechtstreeks met het bedrijf communiceren middels een schrijven aan het in punt 2 bepaalde adres van deze algemene informatie, of via de volgende middelen:
  E-mail: [email protected] Telefoon: +34 966 360 360

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik of de toegang tot deze site veronderstelt de kennis en volledige aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden en van degene die CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. (verder Centauro) op eender welk ogenblik kan bepalen. Het is bijgevolg de verantwoordelijkheid van elke bezoeker of gebruiker om de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn bij elke gelegenheid dat hij de site bezoekt, aandachtig te lezen.

De toegang tot deze website is vrij en gratis, behalve wat betreft de verbindingskosten van het telecommunicatienetwerk geleverd door de toegangsprovider die door de gebruikers werd gekozen. In het geval dat er op deze site diensten zouden zijn waarvan het gebruik betalend is, wordt dat te zijner tijd naar behoren aan de gebruiker meegedeeld.

De toegang tot deze website veronderstelt geen enkele contractuele relatie tussen de gebruiker en Centauro en vormt geen bron van professionele raadgeving.

De gebruikers van deze website verplichten zich ertoe een correct en passend gebruik van de diensten en de inhoud ervan uit te voeren, in overeenkomst met onderhavige gebruiksvoorwaarden en het van kracht zijnde juridische rechtsstelsel.

Behalve voorafgaande en uitdrukkelijke instemming van Centauro, mogen de gebruikers de inhoud en de diensten enkel voor eigen en persoonlijk gebruik gebruiken, en moeten ze zich dus onthouden van elke handeling die, direct of indirect, een commercieel gebruik ervan betekent.

De gebruikers gebruiken de door Centauro verschafte inhoud en diensten in ieder geval overeenkomstig de geldende wetgeving, en nemen de verantwoordelijkheid op zich voor de gedragingen of handelingen die, op eender welke wijze, onwettig of schadelijk kunnen zijn voor de rechten van derden of die het gebruik van deze website voor Centauro of andere gebruikers kunnen schaden of onmogelijk maken.

Industriële en intellectuele eigendomsrechten

De onderscheidende tekenen (grafische en benamingen) die op deze website verschijnen, zijn exclusieve eigendom van hun respectieve wettelijke eigenaars. Het gebruik ervan in het economische verkeer door derden die de vereiste toestemming daarvoor niet hebben, is bijgevolg verboden.

De inhoud, teksten, foto’s, ontwerpen, logo’s, afbeeldingen, geluid, video, animaties, opnames, software, broncodes en in het algemeen elke intellectuele creatie op deze website, evenals de website in haar geheel als multimedia artistiek werk, worden door de geldende wetgeving betreffende intellectuele eigendom als auteursrechten beschermd.

De reproductie, opslag (behalve de opslag die nodig is om deze website in de browser of tijdelijke opslag te laden), transformatie, distributie, openbaarmaking, terbeschikkingstelling van het publiek en elke vorm van exploitatie in het algemeen, via eender welk middel of proces, van alle of een deel van de inhoud die onderhevig is aan exclusieve rechten van Centauro is verboden, behalve in het geval van voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Links

De gebruiker kan verschillende links vinden naar externe pagina’s waar Centauro geen enkele controle over heeft en waarvoor ze geen enkele aansprakelijkheid heeft. Het enige doel is om toegang te verschaffen aan andere informatiebronnen op internet die verband houden met de aangeboden diensten of die van algemeen karakter zijn. De opname ervan op deze website is in naleving van de intellectuele en industriële eigendomsrechten die toekomen aan hun wettelijke auteurs en eigenaars.

Centauro is niet aansprakelijk voor de inhoud waar men via de vermelde links toegang tot heeft, noch de wijzigingen die daarin worden uitgevoerd, noch het gebruik dat men eraan geeft, noch de technische beschikbaarheid ervan. Centauro verbindt er zich echter wel toe om het mogelijke te doen om te vermijden dat er op haar website links staan naar sites met illegale inhoud of die onwettelijke activiteiten promoten. In het geval dat u kennis heeft van het feit dat de informatie waarnaar een link verwijst, onwettig is, verzoeken wij om ons dat onmiddellijk mee te delen via een schrijven aan de post- of e-mailadressen vermeld bovenaan deze Disclaimer, en Centauro verbindt zich ertoe om met de nodige zorgvuldigheid te handelen om de link in kwestie te verwijderen of onbruikbaar te maken.

De internetgebruiker die op zijn eigen webpagina’s links naar de website van Centauro wilt invoegen, moet, naast het verkrijgen van de uitdrukkelijke toestemming hiervoor, de onderstaande voorwaarden naleven. Het niet-kennen van deze voorwaarden stelt u niet vrij van de aansprakelijkheid die uit de Wet voortvloeit.

De link mag enkel naar de hoofdpagina van deze website leiden. In geen enkel geval mag degene die deze link wilt invoegen, op eender welke wijze het geheel van of een deel van deze website opslaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Centauro. De volgende praktijken zijn streng verboden:

 1. Praktijken die bij de gebruikers tot een fout, verwarring of bedrog leiden of kunnen leiden betreffende de echte oorsprong van de dienst of de inhoud.
 2. Praktijken die een onwettige vergelijking of imitatie vormen.
 3. Praktijken die dienen om te profiteren van de merkreputatie en het prestige van Centauro, haar leden, beheerders of personeel.
 4. Praktijken die een andere door de geldende wetgeving verboden vorm betekenen.

Beperking van aansprakelijkheid

Centauro verbindt zich ertoe maatregelen te nemen om manipulatie van haar website te vermijden, zodat derden vreemd aan het bedrijf geen onwettige inhoud of verkeerde of niet precieze informatie aan de inhoud ervan kunnen toevoegen, evenals het verwijderen van zulke inhoud en het verbeteren en/of ontzeggen van de toegang aan gegevens die gemanipuleerd zouden kunnen zijn geweest. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat Centauro niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade ten gevolge van inhoud of informatie die op onwettige en/of frauduleuze wijze aan haar website werd toegevoegd.

Centauro past de gepaste beveiligingsmaatregelen toe om virussen te kunnen opsporen. Aangezien de beveiligingsmaatregelen van informaticasystemen op het internet echter niet volledig betrouwbaar zijn, kan Centauro niet waarborgen dat er geen virussen of andere elementen bestaan die schadelijk kunnen zijn voor de informaticasystemen van de gebruiker.

Centauro is niet aansprakelijk voor onderbrekingen in de dienstverlening, vertragingen, fouten, een slechte werking ervan en in het algemeen andere hinder die hun oorsprong hebben in oorzaken die niet onder controle van het bedrijf zijn, en/of te wijten zijn aan een frauduleuze of opzettelijke handeling van de gebruiker en/of hun oorzaak hebben in overmacht. As overmacht begrijpen we alle gebeurtenissen buiten de controle van Centauro, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: stoornissen door derden, providers of operators, handelingen van de overheid, gebrek van toegang tot netwerken van derden, handelingen of nalatigheden van openbare instanties, storingen ten gevolge van natuurverschijnselen, stroomuitval, enz. en aanvallen van hackers of derden die gespecialiseerd zijn in beveiliging of integriteit van informaticasystemen, op voorwaarde dat Centauro alle bestaande beveiligingsmaatregelen had genomen in overeenkomst met de staat van de technologie.

Centauro is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade en/of verlies van winsten, en heeft het recht om, zonder dat ze de gebruiker hiervoor schadeloos moet stellen, tijdelijk haar diensten en de inhoud van de site op te schorten om werken ter onderhoud, verbetering of reparatie ervan uit te voeren.

Ongeacht het voorgaande, wordt er uitdrukkelijk verklaard dat onderhavige bepaling ter vrijstelling van aansprakelijkheid niet tot doel heeft om de aansprakelijkheid van Centauro te beperken in tegenstrijd met de bepalingen in de wetgeving, noch haar aansprakelijkheid te weigeren in de gevallen waarin dat er volgens deze wetgeving niet mogelijk is.

Rechtsgebied

Onderhavige gebruiksbepalingen zijn onderworpen aan het Spaanse rechtsstelsel.

Gemiddelde betalingsperiode leveranciers

In 2023 hield CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. een gemiddelde betalingsperiode van 23 dagen aan voor leveranciers. Dit ligt onder het wettelijke maximum van 60 dagen, ingesteld door de Spaanse wet (Ley 15/2010 de 5 de julio, zoals gewijzigd door 'Disposición final segunda de la Ley 31/2014' en 'Disposición Adicional Tercera de la Ley 18/2022'). Deze wet wil late betalingen gerelateerd aan zakelijke transacties tegengaan.

Tijdens deze zelfde periode heeft CENTAURO 183.269 euro betaald binnen de periode van 23 dagen. Dit vertegenwoordigde 92% van de totale betalingen aan leveranciers. Daarnaast zijn 31.970 facturen afgehandeld binnen deze periode en dit aantal vertegenwoordigt 95% van alle facturen van leveranciers.