Rättsligt meddelande

Juridisk information

I enlighet med bestämmelserna i lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel, samt andra rättsligt gällande regler, informeras härmed användare av webbsidan www.centauro.net om följande allmänna information:

 1. Denna webbplats har skapats och upprätthålls på begäran av CENTAURO RENT A CAR, S.L.U., hädanefter Centauro.
 2. Centauro är ett företag med status som juridisk person med säte på adressen:
  Avda. País Valencià  9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat, Alicante, Spanien
 3. Centauro har organisationsnummer
  B03965506
 4. Centauro är registrerat i följande offentligt register:
  Alicante handelsregister, volym 1745, ark 215, blad A-29.219, 1:a registreringen
 5. Användare kan upprätta en direkt och effektiv kommunikation med företaget genom att skriva till den adress som anges i punkt 2 i denna allmänna information, eller med hjälp av något av följande sätt:
  E-post: [email protected] Telefon: +34 966 360 360

Villkor för användning

Användning eller tillgång till denna webbplats innebär kännedom av och full acceptans av dessa allmänna villkor samt sådana villkor som CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. (hädanefter Centauro) när som helst kan komma att fastställa. Följaktligen åligger det alla besökare och användare att noggrant läsa villkoren för användning som gäller vid vart och ett av de tillfällen man använder denna webbplats.

Tillgång till denna webbplats är gratis med undantag av kostnader för anslutning via det telenät som tillhandahålls av tjänsteleverantör kontrakterad av användaren. Om det skulle förekomma tjänster på denna webbplats vars användning skulle kräva betalning meddelas användaren omedelbart därom.

Tillgång till denna webbplats innebär inte inrättandet av något som helst avtalsförhållande mellan användaren och Centauro och inte eller utgör det en källa för professionell rådgivning.

Användaren av denna webbplats åtar sig skyldigheten att använda dess tjänster och innehåll på ett korrekt och adekvat sätt i enlighet med dessa villkor för användning och med det befintliga rättssystemet.

Om inte tillstånd på förhand och uttryckligen beviljats av Centauro, får användaren bara använda innehållet och tjänsterna för personligt bruk och således avstå från varje handling som direkt eller indirekt leder till kommersiellt nyttjande av dem.

Användaren ska under alla omständigheter använda innehållet och tjänsterna som tillhandahålls av Centauro i enlighet med gällande lag, och ta på sig motsvarande ansvar för beteende eller verksamhet som på något sätt kan vara olagligt eller skadligt för tredje parters rättigheter eller som kan försämra eller förhindra användning av denna webbplats för Centauro eller för andra användare.

Immateriella rättigheter

Kännetecken (grafik och namn) som visas på denna webbplats ägs av sina rättmätiga ägare. Följaktligen är tredje parts användning av dem i handeln förbjuden utan tillbörlig tillåtelse.

Innehåll, texter, fotografier, designer, logotyper, bilder, ljud, video, animationer, inspelningar, datorprogram, källkoder och, i allmänhet, alla immateriella skapelser på webbplatsen samt själva platsen som helhet som konstnärligt multimediaverk är upphovsrättsskyddade genom immateriell äganderätt.

Reproduktion, lagring (förutom sådan som krävs för att ladda denna webbplats i webbläsaren eller tillfällig lagring), bearbetning, distribution, offentlig kommunikation, tillgängliggörande för allmänheten, och i allmänhet all annan form av nyttjande, är förbjudet, oavsett form, av hela eller delar av innehållet, vilket är föremål för Centauros exklusiva rättigheter, med undantag av föregående och uttryckligt tillstånd för detta ändamål.

Länkar

Användaren kan hitta länkar webbplatsen till externa webbplatser över vilka Centauro inte har någon kontroll och för vilka Centauro frånsäger sig allt ansvar. Det enda syftet med sådana länkar är att underlätta tillgången till andra informationskällor på Internet med relaterade tjänster eller allmän information. Länkarnas närvaro på webbplatsen är föremål för respekten för den rätt till immateriell egendom som i förekommande fall tillhör deras upphovsmän och rättmätiga ägare.

Centauro är inte ansvariga för innehållet som nås genom sådana länkar, eller för de modifieringar som utförs på dem, eller användning av dem, eller deras tekniska tillgänglighet. Centauro åtar sig emellertid att göra allt för att undvika förekomst på webbplatsen av länkar till webbplatser med olagligt innehåll eller som främjar olaglig verksamhet. I det fall du som användare får kännedom om att informationen via någon av länkarna är av olaglig karaktär, vänligen meddela oss därom omedelbart per vanlig post eller e-post via de adresser som anges i denna juridiska information, så åtar sig Centauro att agera med vederbörlig noggrannhet för att avlägsna eller inaktivera sådan länk.

En internetanvändare som vill infoga länkar från egna hemsidor på Centauros webbplats måste erhålla föregående uttryckligt tillstånd för det samt uppfylla nedanstående villkor; icke kännedom om dem undviker inte något ansvar enligt lagen.

Sådan länk skall endast leda till webbplatsens startsida. I inget fall skall en person med avsikt att infoga länk på något sätt lagra hela eller delar av innehållet på denna webbplats utan uttryckligt tillstånd från Centauro. Det är strängt förbjudet att utföra handlingar som:

 1. Leder till eller kan leda till att vilseleda, förvirra eller missvisa användare om det verkliga ursprunget av tjänsten eller innehållet.
 2. Innebär otillbörlig jämförelse eller otillbörlig imitation.
 3. Syftar till att utnyttja Centauros varumärke och prestige, dess partner, chefer eller anställda.
 4. I övrigt är förbjudet enligt lag.

Ansvarsbegränsning

Centauro åtar sig att vidta åtgärder för att försöka förhindra manipulation av din webbplats så att andra utanför företaget inte kan föra in förbjudet eller olagligt innehåll eller felaktig information, och att ta bort sådant innehåll och/eller korrigera och hindra tillgång till de uppgifter som kan ha manipulerats. Det betonas uttryckligen att Centauro inte tar något ansvar för skador som kan uppstå på grund av innehåll eller information som på olagligt eller bedrägligt vis kan komma att infogas på din webbplats.

Centauro antar lämpliga säkerhetsåtgärder för att upptäcka förekomsten av datavirus. Eftersom säkerheten i datorsystem på Internet är inte helt tillförlitliga kan Centauro emellertid inte garantera frånvaron av virus eller andra skadliga element i användarens datorsystem.

Centauro ansvarar inte för eventuella avbrott i tjänsten, förseningar, fel, felfunktion och i allmänhet eventuella andra problem som grundar sig i orsaker utanför företagets kontroll, och/eller har sin grund i användarens avsiktliga försummelse och/eller på grund av force majeure. I begreppet force majeure innefattas alla händelser som ligger utanför Centauros kontroll, till exempel men inte begränsat till: fel begångna av tredje part, operatörer eller tjänsteföretag, åtgärder från regeringen, bristande tillgång till tredjepartsnätverk, offentliga myndigheters handlingar eller icke-handlingar, sådant som kommer som ett resultat av naturfenomen, strömavbrott osv. och attacker från hackare eller andra som specialiserat sig på säkerhet eller integritet i datorsystem, under förutsättning att Centauro har vidtagit alla säkerhetsåtgärder i enlighet med känd teknik.

Centauro tar inget som helst ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador, följdskador och/eller utebliven vinst, och har rätt, utan någon ersättning till användaren för dessa begrepp, att tillfälligt upphäva tjänster och innehåll på webbplatsen för att utföra underhåll, förbättringar eller reparationer därav.

Oaktat det föregående deklareras uttryckligen att denna ansvarsfriskrivning inte är avsedd att begränsa Centauros ansvar i strid med bestämmelserna i tillämplig lagstiftning eller att utesluta ansvar i de fall då, i enlighet med denna lag, inte kan uteslutas.

Tillämplig lag

Dessa villkor för användning är föremål för spansk lag.

Genomsnittlig betalningstid för leverantörer

Under 2023 hade CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. en genomsnittlig betalningsfrist för leverantörer på 23 dagar, vilket är under det lagstadgade maximum på 60 dagar som fastställs i spansk lag (Ley 15/2010 av den 5 Julio, ändrad genom "Disposición final segunda de la Ley 31/2014" och "Disposición Adicional Tercera de la Ley 18/2022"). Denna lag syftar till att bekämpa sena betalningar i kommersiella transaktioner.

Under samma period betalade CENTAURO 183.269 tusen euro inom 23 dagar, vilket motsvarar 92 % av de totala betalningarna till leverantörer. Dessutom hanterades 31.970 fakturor inom denna period, vilket motsvarar 95% av alla leverantörsfakturor.