Kvalitetskontrollpolicy

1. Huvudmål.

Syftet med denna kvalitetspolicy är att fastställa referensramen som utvecklar verktyg fokuserat på att uppnå de högsta nivåerna av tillfredsställelse för kunder och samarbetspartner till Centauro Rent a Car, genom ständig förbättring av de tjänster som tillhandahålls och de media som används.

Av denna anledning har ledningen för Centauro Rent a Car tagit på sig åtagandet att implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra ett ledningssystem baserat på de krav som fastställs av ISO 9001-standarden.

Kvaliteten på tjänsten är en av principerna som utgör de grundläggande värdena för Centauro Rent a Car, vars huvudmål är att säkerställa den bästa kundupplevelsen.

2. Tillämpningsområde.

Tillämpningsområdet för kvalitetspolicyn och i förlängningen av Centauro Rent a Car ledningssystem är tillämpligt på all personal och samarbetspartner i organisationen för tillhandahållande av uthyrningstjänster till företag och individer av självkörande fordon, i alla de geografiska platser där nämnda tjänster tillhandahålls.

3. Huvudsakliga åtaganden

Genom denna kvalitetspolicy åtar sig ledningen för Centauro Rent a Cars att:

 • Analysera organisationens omgivning för att känna till kundernas behov för att anpassa sig till dem och på så sätt säkerställa deras tillfredsställelse.
 • Kontinuerligt analysera behoven kring tillämpningen av nya tekniker och arbetsmetoder som påverkar effektiviteten i våra processer och därmed vår förbättring.
 • Granska och analysera efterlevnaden av huvudmålen och målen för ledningssystemet och, där så är lämpligt, upprätta nya huvudmål som är förenliga med denna policy.
 • Identifiera och bedöma de risker som uppstår vid tillhandahållande av tjänster.
 • Utför regelbundna granskningar av både systemet och policyn för att säkerställa deras korrekta anpassning.
 • Följ de rättsliga och regulatoriska kraven som påverkar de tjänster som erbjuds.
 • Implementera en arbetsmetodik som bygger på förebyggande och inte på korrigering, som syftar till att uppnå ständig förbättring och utveckling inom professionell utveckling och tjänster.
 • Säkerställ att personalen har tillräcklig utbildning och motivation för att uppnå förbättringar av processerna och av personalen själva och de uppsatta huvudmålen.
 • Bilda ett kompakt, professionellt team som är perfekt integrerat i företagets filosofi.
 • Ta itu med klagomål och förslag från våra kunder och samarbetspartner, vilket kommer att resultera i en förbättring vars effekt kommer att uppfattas av slutkunden.
 • Gör kvalitetsledningssystemet till en omistlig grund för vårt beteende.

4. Organisationsmodell för kvalitetsledningssystem.

För att uppfylla de planerade huvudmålen görs ett kvalitetsledningssystem som ingår i en kvalitetsmanual, arbetsordning och arbetsinstruktioner tillgängliga för all personal, genom vilket resultatet av kvalitetsstyrningen kommer att dokumenteras av organisation som kommer att analyseras regelbundet av kvalitetskommittén, för att säkerställa kontinuerliga förbättringar.

5. Kommunikation.

Kvalitetspolicyn görs känd genom de interna kommunikationsmedel som är etablerade på ett sådant sätt att den är åtkomlig för all Centauro Rent a Car-personal. På samma sätt kommuniceras den externt genom dess publicering på webbplatsen www.centauro.net på samtliga officiella språk i de länder där tjänsterna som ingår i omfattningen tillhandahålls.

Diego Villalgordo General Manager Centauro Rent a Car