Πολιτική ποιοτικού ελέγχου

1. Στόχος.

Ο σκοπός αυτής της Πολιτικής Ποιότητας είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αναφοράς το οποίο θα επιτρέψει την ανάπτυξη εργαλείων που θα εστιάζουν στην επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ικανοποίησης των πελατών και των συνεργατών της Centauro Rent a Car, μέσω της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και των μέσων που χρησιμοποιούνται.

Για αυτό τον σκοπό, η Διοίκηση της Centauro Rent a Car έχει αναλάβει τη δέσμευση να εφαρμόζει, να τηρεί και να βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης βασισμένο στις απαιτήσεις που ορίζονται από το πρότυπο ISO 9001.

Η Ποιότητα Υπηρεσιών είναι μία από τις αρχές που συμφωνούν με τις θεμελιώδεις αξίες της Centauro Rent a Car, και είναι ο κύριος στόχος που διασφαλίζει την καλύτερη εμπειρία του πελάτη.

2. Πεδίο εφαρμογής.

Το πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας και κατ' επέκταση του Συστήματος Διαχείρισης της Centauro Rent a Car, ισχύει για όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης, προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες.

3. Βασικές δεσμεύσεις.

Μέσω αυτής της Πολιτικής Ποιότητας, η διοίκηση της Centauro Rent a Car δεσμεύεται για τα εξής:

 • Να αναλύει το περιβάλλον του οργανισμού για να μαθαίνει τις ανάγκες των πελατών με στόχο την προσαρμογή της, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ικανοποίησή τους.
 • Να αναλύει συνεχώς τις ανάγκες που αναδύονται χάρη στις νέες τεχνολογίες και τους τρόπους εργασίας που συμβάλλουν στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των διαδικασιών μας και, ως εκ τούτου, στη βελτίωσή μας.
 • Να αναθεωρεί και να αναλύει την εκπλήρωση των στόχων και των σκοπών του συστήματος διαχείρισης και να θέτει νέους στόχους που συνάδουν με αυτή την πολιτική.
 • Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τους κινδύνους που προέρχονται από την παροχή των υπηρεσιών.
 • Να πραγματοποιεί περιοδικές αναθεωρήσεις τόσο στο σύστημα όσο και στην Πολιτική για να διασφαλίζει την ορθή επάρκειά τους.
 • Να συμμορφώνεται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τους κανονισμούς που επηρεάζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Να υλοποιεί μια μεθοδολογία εργασίας που βασίζεται στην πρόληψη και όχι στη διόρθωση, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη στην επαγγελματική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των υπηρεσιών.
 • Να διασφαλίζει ότι το προσωπικό διαθέτει τη γνώση και επαρκή κίνητρα, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση των διαδικασιών και η εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί.
 • Να σχηματίζει μια δομημένη ομάδα ανθρώπων, που διέπεται από επαγγελματισμό και υιοθετεί τη φιλοσοφία της εταιρείας.
 • Να αντιμετωπίζει ορθά τα παράπονα και τις προτάσεις των πελατών και των συνεργατών μας, τα οποία θα βελτιώσουν το επίπεδο υπηρεσίας που προσφέρεται στον τελικό πελάτη.
 • Να καταστήσει το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας θεμελιώδη βάση για τη δική μας συμπεριφορά.

4. Οργανωτικό μοντέλο του συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι προγραμματισμένοι στόχοι, διατίθεται σε όλο το προσωπικό ένα σύστημα διαχείρισης της Ποιότητας που περιέχεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, Διαδικασιών και Οδηγιών Εργασίας, μέσα στο οποίο θα καταγράφονται τα αποτελέσματα διαχείρισης της οργάνωσης τα οποία θα αναλύονται περιοδικά από την Επιτροπή Ποιότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση.

5. Επικοινωνία.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας διατίθεται στα μέσα επικοινωνίας της εταιρείας με τρόπο που να γίνεται εύκολα διαθέσιμη σε όλο το προσωπικό της Centauro Rent a Car. Επίσης, επικοινωνείται και μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.centauro.net σε όλες τις επίσημες γλώσσες των χωρών στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες και οι οποίες περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής.

Diego Villalgordo General Manager Centauro Rent a Car