Πολιτική ποιοτικού ελέγχου

Η διοίκηση της CENTAURO RENT A CAR έχει την ευθύνη να επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας και γι’ αυτό επιβάλλει μια Πολιτική ποιοτικού ελέγχου που πρέπει να τηρεί η εταιρεία και θέτει τους στόχους που πρέπει να επιτύχει σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.

Ο στόχος αυτής της πολιτικής είναι να εξασφαλίζει την παροχή εξυπηρέτησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της, πρέπει να αποτελεί μέρος της κουλτούρας της εταιρείας και πρέπει να είναι γνωστή και κατανοητή από όλους τους υπαλλήλους. Επομένως, οι ποιοτικοί στόχοι σχεδιάζονται και επανεξετάζονται, καθώς και αξιολογούνται σε περιοδική βάση από τη διοίκηση. Μετράται η αποτελεσματικότητά τους και λαμβάνονται τυχόν απαιτούμενα βήματα για να προαχθεί η συνεχής βελτίωση.

Η Πολιτική ποιοτικού ελέγχου της CENTAURO βασίζεται στα εξής ιδανικά:

 • Εκ νέου επιβεβαίωση της ηγετικής θέσης της CENTAURO στον τομέα της αγοράς.
 • Να υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για την επίτευξη των σχεδιαζόμενων στόχων.
 • Επίτευξη πλήρους ικανοποίησης των πελατών μέσω της γνώσης των αναγκών τους, της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται.
 • Ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, τόσο νομικών όσο και διαδικαστικών.
 • Να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική και επαγγελματική ομάδα που είναι τέλεια ενσωματωμένη στη φιλοσοφία της εταιρείας.
 • Κάλυψη των παραπόνων και των προτάσεων των πελατών και συνεργατών μας που οδηγεί σε μια βελτίωση και ο αντίκτυπος των οποίων θα γίνει αντιληπτός από τον τελικό πελάτη.
 • Ικανοποίηση καθιερωμένων ποιοτικών στόχων μέσω συνεχούς βελτίωσης των λειτουργιών και των διαδικασιών μας.
 • Να καταστεί το Σύστημα ποιοτικού ελέγχου ένα ουσιαστικό θεμέλιο της καθημερινής μας επιχειρηματικής πρακτικής.
 • Να εξασφαλίσουμε ότι οι διαδικασίες μας ικανοποιούν τις απαιτήσεις και συμμορφώνονται πάντα με τους περιβαλλοντικούς νόμους και την αειφορία

Σύμφωνα με αυτήν την πολιτική, οι πιο σημαντικοί στόχοι προς επίτευξη βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα είναι οι εξής:

 • Αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών μας.
 • Απόκτηση και διατήρηση ενός πιστοποιητικού Συστήματος Ποιότητας από έναν αναγνωρισμένο, διαπιστευμένο οργανισμό. Με αυτόν τον τρόπο, η CENTAURO θα μπορεί να καταδείξει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της στους πελάτες της κι, έτσι, να καταλάβει μια ηγετική θέση στην επιδίωξη της αριστείας στην εξυπηρέτησή μας με βάση στο πρότυπο ISO 9001-2015.
 • Να επιτύχει ένα υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό που αισθάνεται ότι εμπλέκεται στην Πολιτική ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας, έτσι ώστε όλοι οι υπάλληλοι να πετυχαίνουν τους προτεινόμενους στόχους κι, έτσι, να βελτιώνουν συνεχώς τους κύριους στόχους του συστήματος ποιότητας.

Erik Devesa
Διευθύνων Σύμβουλος
Centauro Rent A Car