Νομική γνωστοποίηση

Νομικές πληροφορίες

Σύμφωνα με τον Νόμο 34/2002, της 11ης Ιουλίου, αναφορικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών και του ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλους νομικά εφαρμοστέους κανόνες, ενημερώνουμε τους χρήστες της πύλης www.centauro.net για τις εξής γενικές πληροφορίες:

 1. Η παρούσα πύλη έχει δημιουργηθεί και συντηρείται κατόπιν αιτήματος της CENTAURO RENT A CAR, S.L.U., εφεξής καλούμενη Centauro.
 2. Η Centauro είναι μια εταιρεία που είναι ένα νομικό πρόσωπο με έδρα στη διεύθυνση:
  Avda. País Valencià 9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat, Αλικάντε, Ισπανία.
 3. Η Centauro έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου:
  B03965506
 4. Η Centauro είναι εγγεγραμμένη στο ακόλουθο δημόσιο μητρώο:
  Εμπορικό Μητρώο του Αλικάντε, Τόμος 1,745, Φύλλο 215, Σελίδα A-29.219, 1η εγγραφή
 5. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία απευθείας και αποτελεσματικά γράφοντας στην εταιρική έδρα που υποδεικνύεται στο σημείο 2 αυτών των γενικών πληροφοριών και επίσης χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους:
  Email: [email protected] Τηλέφωνο: +34 966 360 360

Όροι χρήσης

Η χρήση ή πρόσβαση σε αυτήν την τοποθεσία συνεπάγεται ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες γενικούς όρους και αυτούς που ενδέχεται να καθιερωθούν ανά πάσα στιγμή από την CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. (εφεξής, Centauro). Ως αποτέλεσμα, θα αποτελεί ευθύνη οποιουδήποτε επισκέπτη ή χρήστη να διαβάσει με προσοχή τους όρους χρήσης που ισχύουν κάθε φορά που επισκέπτεται αυτόν τον ιστότοπο.

Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ελεύθερη και δωρεάν, με εξαίρεση το κόστος σύνδεσης μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου που παρέχεται από τον πάροχο πρόσβασης που χρησιμοποιούν οι χρήστες. Εάν ενδείκνυται, η ύπαρξη σε αυτόν τον ιστότοπο υπηρεσιών, η χρήση των οποίων εξαρτάται από την πληρωμή μιας τιμής, θα κοινοποιούνται δεόντως και εγκαίρως στον χρήστη.

Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο δεν συνεπάγεται την καθιέρωση συμβατικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και της Centauro ούτε συνιστά πηγή επαγγελματικής αξιολόγησης.

Οι χρήστες αυτού του ιστότοπου αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κάνουν σωστή και κατάλληλη χρήση των υπηρεσιών και περιεχομένων, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και με την ισχύουσα νομική τάξη.

Εκτός από προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση από την Centauro, οι χρήστες μπορούν μόνο να χρησιμοποιούν τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες της για δική τους προσωπική χρήση, κι επομένως, θα απέχουν από την εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης που προϋποθέτει άμεσα ή έμμεσα εμπορική χρήση αυτών των περιεχομένων και υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες θα χρησιμοποιούν τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Centauro σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει και θα αναλαμβάνουν τις ευθύνες που προκύπτουν από συμπεριφορές ή δραστηριότητες που, με οποιαδήποτε μορφή, θα μπορούσαν να είναι παράνομες ή επιβλαβείς για τα δικαιώματα τρίτων μερών ή που θα μπορούσαν να βλάψουν ή να εμποδίσουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου από την Centauro ή άλλους χρήστες.

Βιομηχανικά και πνευματικά δικαιώματα

Τα διακριτικά σήματα (γραφικά και λεκτικά σήματα) που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι αποκλειστικά ιδιοκτησία των αντίστοιχων νόμιμων ιδιοκτητών τους. Ως αποτέλεσμα, η χρήση τους απαγορεύεται σε οικονομικές συναλλαγές τρίτων που δεν έχουν τη δέουσα εξουσιοδότηση.

Τα περιεχόμενα, κείμενα,φωτογραφίες, σχέδια, λογότυπα, εικόνες, ήχοι, βίντεο, κινούμενα σχέδια, εγγραφές, προγράμματα υπολογιστών, πηγαίοι κώδικες και, εν γένει, οποιαδήποτε πνευματική δημιουργία που υπάρχει σε αυτόν τον ιστότοπο, μαζί με τον ίδιο τον ιστότοπο ως σύνολο ως έργο πολυμέσων, προστατεύονται ως πνευματικά δικαιώματα από τη νομοθεσία που ισχύει σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται να αναπαράγετε, να αποθηκεύετε (εκτός κι εάν απαιτείται για τη φόρτωση αυτού του ιστότοπου στο πρόγραμμα περιήγησης ή προσωρινή αποθήκευση), να μετατρέπετε, να διανέμετε, να κοινοποιείτε δημοσίως, να καθιστάτε διαθέσιμο στο κοινό και, εν γένει, να χρησιμοποιείτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή, με οποιοδήποτε μέσο ή διαδικασία, το σύνολο ή μέρος των περιεχομένων που υπόκεινται σε αποκλειστικά δικαιώματα της Centauro, εκτός κι εάν έχει δοθεί προηγουμένως ρητή εξουσιοδότηση για αυτόν τον σκοπό.

Συνδέσεις

Ο χρήστης θα βρει διάφορες συνδέσεις προς εξωτερικές σελίδες πάνω στις οποίες η Centauro δεν έχει κανέναν έλεγχο και σε σχέση με τις οποίες αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη. Ο μοναδικός τους στόχος είναι να διευκολύνουν την πρόσβαση σε άλλες πηγές πληροφοριών στο Ίντερνετ που συνδέονται με υπηρεσίες που προσφέρονται ή είναι γενικής φύσεως. Η εισαγωγή αυτών των συνδέσεων σε αυτήν την ιστοσελίδα λαμβάνει υπόψη τα πνευματικά δικαιώματα και τη βιομηχανική ιδιοκτησία, που, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να ανήκουν σε άλλους δημιουργούς και νόμιμους ιδιοκτήτες.

Η Centauro δεν δέχεται την ευθύνη για τα περιεχόμενα στα οποία μεταβαίνετε μέσω των προαναφερθέντων συνδέσεων ούτε τις τροποποιήσεις που γίνονται σε αυτά ούτε για τη χρήση που γίνεται αυτών ούτε για την τεχνική τους διαθεσιμότητα. Πέραν αυτού, η Centauro δεσμεύεται να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να αποτρέψει την παρουσία στον ιστότοπό της συνδέσεων προς τοποθεσίες με παράνομα περιεχόμενα ή που προάγουν παράνομες δραστηριότητες. Σε περίπτωση που έχετε πραγματική γνώση ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται σε οποιαδήποτε σύνδεση είναι παράνομες, σας ζητάμε να μας ενημερώσετε αμέσως επικοινωνώντας στις ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στην επικεφαλίδα της Νομικής γνωστοποίησης και η Centauro δεσμεύεται να ενεργήσει με τη δέουσα επιμέλεια για να διαγράψει ή να απενεργοποιήσει την εν λόγω σύνδεση.

Ο χρήστης του Ίντερνετ που επιθυμεί να εισαγάγει συνδέσεις από τις δικές του ιστοσελίδες στον ιστότοπο της Centauro πρέπει, πέραν την απόκτησης της ρητής εξουσιοδότησης για αυτόν τον σκοπό, να συμμορφώνεται με τους όρους που αναλύονται κατωτέρω, και η έλλειψη επίγνωσης αυτών των όρων δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες που πηγάζουν από τη νομοθεσία.

Η σύνδεση θα καθοδηγεί μόνο τον χρήστη στην αρχική σελίδα αυτής της τοποθεσίας. Σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί το μέρος, που προτίθεται να εισαγάγει την εν λόγω σύνδεση, να αποθηκεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο όλο ή μέρος των περιεχομένων αυτού του ιστότοπου χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση της Centauro. Απαγορεύονται πλήρως οποιεσδήποτε πρακτικές που:

 1. Παράγουν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σφάλμα, σύγχυση ή παρανόηση των χρηστών για την πραγματική πηγή της υπηρεσίας ή των περιεχομένων.
 2. Προϋποθέτουν μια πράξη σύγκρισης ή αθέμιτης μίμησης.
 3. Εξυπηρετούν στην εκμετάλλευση της φήμης της επωνυμίας και του κύρους της Centauro, των συνεργατών της, των διαχειριστών της ή των υπαλλήλων της.
 4. Λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλο μορφή που απαγορεύεται από τους ισχύοντες κανονισμούς

Περιορισμός ευθύνης

Η Centauro δεσμεύεται να υιοθετεί μέτρα για να προσπαθεί να αποτρέψει την παραποίηση του ιστοτόπου της, έτσι ώστε τρίτοι ξένοι προς την εν λόγω εταιρεία να μην μπορούν να περιλάβουν σε αυτήν την τοποθεσία παράνομα περιεχόμενα ούτε ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίες, ή επίσης να διαγράφει τα εν λόγω περιεχόμενα ή/και να διορθώνει και να αποτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα που ενδεχομένως παραποιήθηκαν. Ενημερώνουμε ρητά ότι η Centauro δεν θα δεχτεί οποιαδήποτε ευθύνη για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα περιεχομένου ή πληροφοριών που μπόρεσαν να εισαχθούν παρανόμως ή/και με δόλο στην ιστοσελίδα της.

Η Centauro υιοθετεί κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τον εντοπισμό της ύπαρξης ιών υπολογιστών. Παρά αυτό το γεγονός, επειδή τα μέτρα ασφαλείας των συστημάτων υπολογιστών στο Ίντερνετ δεν είναι απόλυτα αξιόπιστα, η Centauro δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν υπάρχει ιός ή άλλα επιβλαβή στοιχεία για τα συστήματα υπολογιστών του χρήστη.

Η Centauro δεν θα είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που σημειωθούν διακοπές στην υπηρεσία, καθυστερήσεις, σφάλματα, κακή λειτουργία της τοποθεσίας και εν γένει, άλλα προβλήματα που προέρχονται από αιτίες που δεν υπόκεινται στον έλεγχο αυτής της εταιρείας, ή/και οφείλονται σε δόλια ή ένοχη πράξη από την πλευρά του Χρήστη ή/και προέρχονται σε αιτίες ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία θα γίνονται κατανοητά όλα τα συμβάντα που σημειώνονται εκτός του ελέγχου της Centauro, όπως (στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής): αστοχία τρίτων, χειριστών ή εταιρειών παροχής υπηρεσιών, κυβερνητικές πράξεις, έλλειψη πρόσβασης σε δίκτυα τρίτων, πράξεις και παραλείψεις των δημόσιων αρχών και άλλα συμβάντα που παράγονται ως αποτέλεσμα φυσικών φαινομένων, διακοπών ρεύματος κ.λπ., και επιθέσεις από χάκερς ή τρίτους που ειδικεύονται στην ασφάλεια ή την ακεραιότητα του υπολογιστικού συστήματος, οποτεδήποτε η Centauro έχει λάβει όλα τα υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Η Centuaro δεν θα αποδεχτεί τυχόν ευθύνη είτε πρόκειται για άμεσες ή έμμεσες ζημιές, επακόλουθες ζημιές ή/και απώλεια κερδών, κα θα έχει το δικαίωμα, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε αποζημίωση για τον χρήστη για αυτά τα στοιχεία, να αναστείλει σε προσωρινή βάση τις υπηρεσίες και τα περιεχόμενα του ιστότοπου, προκειμένου να εκτελέσει λειτουργίες συντήρησης, βελτίωσης ή επισκευής.

Παρά όλες τις προηγούμενες δηλώσεις, δηλώνουμε ρητά ότι η παρούσα ρήτρα απαλλαγής από ευθύνη δεν έχει σκοπό της να περιορίσει την ευθύνη της Centauro κατά τρόπο αντίθετο με τους ισχύοντες κανονισμούς ούτε να εξαιρέσει την ευθύνη σε περιπτώσεις στις οποίες, σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς, δεν μπορεί να εξαιρεθεί.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται στο ισπανικό νομικό σύστημα.

Μέση περίοδος πληρωμών προμηθευτών

Το 2023, η CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. είχε μέση περίοδο πληρωμών προμηθευτών 23 ημερών, η οποία είναι κάτω του νόμιμου μέγιστου των 60 ημερών που ορίζει η νομοθεσία της Ισπανίας (Νόμος 15/2010 της 5 Ιουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον 'Disposición final segunda de la Ley 31/2014' και τον 'Disposición Adicional Tercera de la Ley 18/2022'). Ο εν λόγω νόμος έχει στόχο να καταπολεμήσει τις καθυστερημένες πληρωμές σε εμπορικές συναλλαγές.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, η CENTAURO κατέβαλε 183.269 ευρώ εντός της περιόδου 23 ημερών, ποσοστό 92% του συνόλου των πληρωμών σε προμηθευτές. Επιπλέον, 31.970 τιμολόγια εξοφλήθηκαν εντός της ίδιας περιόδου, ποσοστό 95% του συνόλου των τιμολογίων προμηθευτών.