Política de Qualitat

1. Objectiu.

La finalitat d'aquesta Política de qualitat és establir el marc de referència que permeti desenvolupar les eines enfocades a assolir els nivells més alts de satisfacció dels clients i col·laboradors de Centauro Rent a Car, mitjançant la millora continuada dels serveis prestats i dels mitjans utilitzats.

Per aquest motiu, la Direcció de Centauro Rent a Car ha assumit el compromís d'implementar, mantenir i millorar contínuament un Sistema de gestió basat en els requisits establerts per la norma ISO 9001.

La qualitat del servei és un dels principis que conformen els valors fonamentals de Centauro Rent a Car, i el seu objectiu principal és assegurar la millor experiència de client.

2. Camp d'aplicació.

El camp d'aplicació de la Política de qualitat i per extensió, del Sistema de gestió de Centauro Rent a Car, és aplicable a tot el personal i col·laboradors de l'organització per a la prestació dels serveis de lloguer a empreses i particulars de vehicles automòbils sense conductor, en totes les localitzacions geogràfiques on es presten aquests serveis.

3. Principals compromisos.

Per mitjà d'aquesta Política de qualitat, la Direcció de Centauro Rent a Car es compromet a:

 • Analitzar l'entorn de l'organització per conèixer les necessitats dels clients per tal d'adaptar-s'hi, i assegurar d'aquesta manera la seva satisfacció.
 • Analitzar de manera continuada les necessitats en matèria d'aplicació de noves tecnologies i mètodes de treball que repercuteixin en una major eficiència dels nostres processos, i per consegüent en la nostra millora.
 • Revisar i analitzar el compliment dels objectius i metes del Sistema de gestió i, si escau, establir nous objectius que siguin coherents amb aquesta Política.
 • Identificar i avaluar els riscos derivats de la prestació dels serveis.
 • Realitzar revisions periòdiques tant del Sistema com de la Política per tal d'assegurar-ne la seva correcta adequació.
 • Complir amb els requisits legals i reglamentaris que afectin els serveis que s'ofereixen.
 • Implantar una metodologia de treball basada en la prevenció i no en la correcció, dirigida a assolir la millora i l'evolució constant en el desenvolupament professional i dels serveis.
 • Assegurar que el personal disposi de la formació i la motivació suficient, per aconseguir així la millora dels processos i del mateix personal, i els objectius fixats.
 • Formar un equip humà compacte, professional i perfectament integrat en la filosofia de l'empresa.
 • Atendre les reclamacions i suggeriments dels nostres clients i col·laboradors, fet que redundi en una millora, i el client final en pugui percebre el seu impacte.
 • Fer del Sistema de gestió de qualitat una base irrenunciable del nostre comportament.

4. Model organitzatiu del Sistema de gestió de qualitat.

Per tal de complir amb els objectius planificats, es posa a disposició de tot el personal un sistema de gestió de qualitat contingut en un Manual de qualitat, procediments i instruccions de treball, mitjançant els quals es documentaran els resultats de la gestió de l'organització que seran analitzats periòdicament pel Comitè de Qualitat, amb la finalitat d'assegurar-ne una millora continua.

5. Comunicació.

Aquesta Política de qualitat es dona a conèixer a través dels mitjans de comunicació interna establerts de manera que sigui accessible a tot el personal de Centauro Rent a Car. De la mateixa manera, es comunica de manera permanent mitjançant la publicació a la pàgina web www.centauro.net en tots els idiomes oficials dels països on es presten els serveis inclosos al seu abast.

Diego Villalgordo General Manager Centauro Rent a Car