Ètica

L'estratègia de Centauro es sustenta en la gestió ètica i responsable de les nostres activitats.

    Centauro estableix una sèrie de principis i valors que han de ser tractats com a aspectes bàsics de conducta o comportament, i que també espera de totes les persones i entitats que es relacionen amb nosaltres.