Privacybeleid

Privacybeleid Centauro Rent a Car Spanje Privacybeleid Centauro Rent a Car Portugal Privacybeleid Centauro Rent a Car Italië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacybeleid Centauro Rent a Car Spanje (CENTAURO RENT A CAR, S.L.)

 

A. Verwerkingsverantwoordelijke

We informeren u dat de persoonsgegevens die u ons levert in het kader van onze contractuele relatie zullen worden verwerkt door CENTAURO RENT A CAR, S.L., met maatschappelijke zetel gevestigd op Avda País Valencia 9 Bloque A, Local 4, 03509, Finestrat (Alicante), (hierna, “Centauro”), en de hieronder weergegeven functies zal dienen.

Tenzij uitdrukkelijk anders verklaard bij het verzamelen ervan, vormen alle nodige en verzamelde persoonsgegevens essentiële elementen voor het beheer, onderhoud en controle van onze contractuele relatie. Door ervoor te kiezen deze gegevens niet ter beschikking te stellen, maakt u het onmogelijk uw verzoek te verwerken of de gecontracteerde dienst te verstrekken. Persoonsgegevens zullen exclusief worden verzameld voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet.

U bevestigt en garandeert de echtheid en nauwkeurigheid van de verstrekte gegevens, en dat deze aan uw huidige situatie zijn aangepast. Daarom gaat u ermee akkoord om wijzigingen in deze gegevens te communiceren, in overeenstemming met de procedures die zijn vastgesteld in sectie E. Rechten van belanghebbenden.

B. Doel van gegevensverwerking

Hierbij informeren wij dat uw gegevens zullen worden verwerkt door Centauro om de volgende functies te dienen:

i.    Op basis van de contractuele relatie:

a.    Verwerken van uw verzoek voor registratie als klant, zodat wij de commerciële relatie tussen ons, alsook uw behoeften kunnen beheren.

b.    Beheren, onderhouden en zorgen voor de naleving van de contractuele of precontractuele relatie die ons bindt.

ii.    Op basis van een wettelijke verplichting:

a.    Communiceren van informatie aan publieke, regelgevende en overheidsinstanties, waar dit volgens de wet of lokale reglementering verplicht is, of in naleving van reglementaire verplichtingen.

iii.    Op basis van de legitieme belangen van Centauro:

a.    Uitvoeren van commerciële en reclamecommunicaties en -acties, op welke wijze ook, inclusief via elektronische communicaties of het equivalent hiervan, met betrekking tot producten of diensten gelijkaardig aan deze die gecontracteerd werden met Centauro.

b.    Uitvoeren van tevredenheidsenquêtes met betrekking tot de door u gecontracteerde producten en diensten, en profilering op basis van de aan Centauro beschikbare persoonsgegevens om de best geschikte producten en diensten te kennen voor uw profiel, hun prestaties te maximaliseren en daarom de beste aanbiedingen van producten en diensten, op basis van uw interesses, te maken. Wij zullen de informatie consulteren die wij hebben om de diensten die wij u aanbieden of de producten die u contracteert te beheren.

c.    Opnemen van uw stem, beeld, telefoon en videogesprek wanneer we dit uitdrukkelijk aangeven. De legitieme belangen van Centauro zijn om de kwaliteit van de dienst te bewaren, en de opnames te gebruiken, indien nodig, om uw legale positie te beschermen in geval van een mogelijk geschil.
d.    Communiceren van uw gegevens aan verzekeringsmaatschappijen waarmee u of Centauro een beleid in stand houden en u onderweg bijstaan in geval van een ongeval. 

e.    Communiceren van uw gegevens aan bedrijven van de Centauro-groep, in het bijzonder Centauro Rent a Car Italy S.r.L.; Centauro Rent a Car Lda; Nordic Bus, S.L.; Nordic Bus Portugal SUL, en anderen. Zulke communicatie zal dienen om verhuur van voertuigen ter plaatse zonder dat de klant om een chauffeur vraagt en aanvullende diensten te leveren, en zal ons toelaten om onze administratieve en informaticaprocedures te centraliseren.

iv.    Op basis van de door u gegeven uitdrukkelijke toestemming:

a.    Indien u dit toelaat, kan Centauro een profiel van uw consumentgewoontes opstellen via externe informatie, en uw gegevens communiceren aan advertentiepartners, wat het opmaken van exclusieve aanbiedingen van producten of diensten, aangepast aan uw behoeften, mogelijk maakt.

C. Bestemmelingen

In de voorwaarden beschreven in sectie B. Doel van gegevensverwerking, kan Centauro uw persoonsgegevens communiceren aan de volgende instanties:

i.    Overheids- of juridische regelgevende instanties of instellingen, waar dit volgens de wet of lokale reglementering verplicht is, of in naleving van reglementaire verplichtingen, en om te voldoen aan informatievereisten met betrekking tot verkeersovertredingen. 

ii.    Verzekeringsinstantiesmet de doelstellingen beschreven in letter d) van item iii) Legitiem belang, opgenomen in sectie B. Doel van gegevensverwerking

iii.    Derden en bedrijven van de Centauro-groep, voor de doelen beschreven in letter e) van item iii) Legitiem belang, opgenomen in sectie B. Doel van gegevensverwerking

In overeenstemming met de bepalingen van bovenstaand punt iii., heeft Centauro de medewerking van enkele externe dienstverleners die toegang hebben tot uw persoonsgegevens en die de voornoemde gegevens verwerken in naam en voor rekening van Centauro als gevolg van het leveren van de diensten. 
Centauro volgt strikte criteria in de selectie van dienstverleners om te voldoen aan haar verplichtingen inzake gegevensbescherming. De firma verbindt zich ertoe het overeenkomstige gegevensverwerkingscontract met hen te ondertekenen, dat onder andere de volgende verplichtingen oplegt:  

In het bijzonder kan Centauro diensten van derden inhuren van, inclusief maar niet beperkt tot, firma's in de volgende sectoren: logistiek, juridisch advies, opleiding, medisch, onderhoud, verzending, technologie en computerdiensten. 

D. Bron van de gegevens

Ongeacht de door u verstrekte persoonsgegevens kan Centauro persoonsgegevens van openbare bestanden, marktbestanden en overheidsinstanties verwerken, in overeenstemming met de doelstellingen en legitimerende basissen beschreven in sectie  "B. Doel van gegevensverwerking" hierboven. 
In lijn met het bovenstaande zal Centauro persoonsgegevens, verstrekt door voormelde derde partijen, verwerken overeenkomstig met de volgende categorieën:

i.    Identificatiegegevens.

ii.    Postadressen of e-mailadressen.

Geen speciaal beschermde persoonsgegevens worden verkregen van derde partijen. 

E. Rechten van belanghebbenden

De toestemmingen verleend in de gevallen vastgelegd in dit document kunnen door u op elk moment en op uw eenvoudig verzoek worden ingetrokken. Wij informeren u dat in overeenstemming met de huidige wetgeving, u recht hebt op het uitoefenen van uw rechten op toegang, rechtzetting, annulering en bezwaar, alsook het recht op terugtrekking, beperking van gegevensverwerking, en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, door uw identiteit te bewijzen (door een kopie van uw nationaal identificatiedocument of equivalent in te dienen) op het volgende adres: CENTAURO RENT A CAR, S.L., Avda País Valencia 9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante), of via e-mail naar centauro@centauro.net.

Indien u vindt dat CENTAURO RENT A CAR, S.L. een van de voormelde rechten niet heeft gerespecteerd, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming.

F. Gegevensbewaring 

Uw persoonsgegevens zullen gedurende de volledige duur van de zakelijke relatie tussen u en Centauro worden bewaard. 

Eens de zakelijke relatie eindigt, zullen stappen worden ondernomen om uw persoonsgegevens te verwijderen van zodra alle nodige actie om verplichtingen die mogelijk overblijven tussen de partijen te beheren en te beëindigen, waarbij tijdens deze periode alle noodzakelijke administratieve procedures zullen worden uitgevoerd. 

Niettegenstaande het voorgaande, zullen uw gegevens op de juiste manier geblokkeerd blijven, zolang aansprakelijkheden van de prestatie van onze contractuele relatie kunnen worden afgeleid, en voor het vervullen van andere wettelijke verplichtingen door Centauro.

In dit verband garandeert Centauro dat het de gegevens niet zal verwerken, tenzij waar nodig voor het formuleren, uitvoeren of verdediging van vorderingen, of wanneer vereist deze te verstrekken aan de Overheid, Rechters en Rechtbanken tijdens de verjaringstermijn met betrekking tot rechten of wettelijke verplichtingen daarvan.
 

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de privacidad de Centauro Rent a Car Portugal (Centauro Rent a Car, L.D.A.)

 

A.  Responsable del Tratamiento.


Le informamos que los datos personales que Usted nos facilite en el marco de nuestra relación contractual serán tratados por CENTAURO RENT A CAR, S.L., con domicilio social en Avda País Valencia 9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante), (en adelante, “Centauro”), con las finalidades descritas a continuación.

Salvo que expresamente se indique lo contrario en el momento de recabarlos, todos los datos personales que se recaben son de obligada aportación al ser elementos indispensables para la gestión, mantenimiento y control de nuestra relación contractual. La no facilitación de aquéllos llevará aparejada la imposibilidad de tramitar su solicitud o prestarle el servicio contratado. Los datos personales se recabarán exclusivamente para las finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad.

Usted confirma y garantiza la veracidad y exactitud de los datos aportados, y que éstos se ajustan a su estado actual. En este sentido, Usted se compromete a comunicar cualquier modificación que se produjera en los mismos, de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado E. Derechos del interesado.

 

B. Finalidades de tratamiento.


A continuación, se le informa de que sus datos serán tratados por Centauro con las siguientes finalidades:

i.    En base a la relación contractual:


a.    Tramitar su solicitud de alta como cliente para poder gestionar la relación comercial y necesidades con Usted.

b.    Gestionar, mantener y asegurar el cumplimiento de la relación contractual o precontractual que nos una.

ii.    En base a una obligación legal:

a.    Comunicar información a autoridades públicas, reguladores u órganos gubernamentales en aquellos supuestos en que es necesario hacerlo por ley, normativa local o en el cumplimiento de obligaciones regulatorias.


iii.    En base al interés legítimo de Centauro:

 

a.    Realizar acciones o comunicaciones comerciales y/o publicitaria de Centauro, por cualquier medio, incluso mediante comunicaciones electrónicas o equivalentes, relacionadas con productos o servicios similares a los contratados con Centauro.

b.    Realizar encuestas de satisfacción relacionadas con los productos y/o servicios por Usted contratados, así como realizar perfilados en base a los datos personales de los que dispone Centauro con la finalidad de conocer los productos y servicios que más se pueden ajustar a su perfil, de forma que pueda maximizar el rendimiento de los mismos y, de este modo, ofrecerle las mejores ofertas sobre productos y servicios que puedan ser de su interés. Consultaremos la información que tengamos por la gestión de los servicios que le prestamos o de los productos que haya contratado.

c.    Grabar su voz y/o su imagen y conservar la conversación telefónica y/o vídeo, cuando se lo indiquemos de forma expresa. Los intereses legítimos de Centauro son mantener la calidad del servicio y utilizar las grabaciones en caso que sea necesario para proteger su posición jurídica ante cualquier potencial conflicto.

d.    Comunicar sus datos a entidades aseguradoras con las que Usted o Centauro mantenga una póliza en vigor para asistirle en carretera en caso de que sufra un siniestro o incidencia de tráfico.

e.    Comunicar sus datos a empresas del Grupo Centauro, en particular, a Centauro Rent a Car Italy S.r.L; Centauro Rent a Car Lda; Nordic Bus, S.L.; Nordic Bus Portugal SUL y otras, con la finalidad de prestar in situ los servicios de alquiler de vehículo sin conductor solicitados por el cliente, y los servicios complementarios a éstos, así como para poder llevar a cabo la centralización de procesos administrativos e informáticos.


iv.    En base al consentimiento explícito otorgado por Usted:

a.    Si Usted lo autoriza, Centauro podrá llevar a cabo la realización un perfil sobre sus hábitos de consumo a través de información externa, así como comunicar sus datos a sus socios publicitarios, con la finalidad de ofrecerle ofertas especiales sobre productos o servicios ajustados a sus necesidades.

C. Destinatarios

En los términos descritos en el apartado B. Finalidades de tratamiento, Centauro podrá comunicar sus datos personales a las siguientes entidades:

i.    Autoridades públicas, reguladores u órganos gubernamentales o jurisdiccionales en aquellos supuestos en que es necesario hacerlo por ley, normativa local o en el cumplimiento de obligaciones regulatorias, así como para atender requerimientos de información relacionados con infracciones de tráfico. 

ii.    Entidades Aseguradoras con las finalidades descritas en la letra d) del punto iii) Interés Legítimo recogido en el apartado B. Finalidades del tratamiento.

iii.    Terceras entidades y sociedades del Grupo Centauro con las finalidades descritas en la letra e) del punto iii) Interés Legítimo recogido en el apartado B.

Finalidades del tratamiento.

Conforme a lo dispuesto en el punto iii. anterior, Centauro cuenta con la colaboración de algunos terceros proveedores de servicios que tienen acceso a sus datos personales y que tratan los referidos datos en nombre y por cuenta de Centauro como consecuencia de una prestación de servicios. 

Centauro sigue unos criterios estrictos de selección de proveedores de servicios con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de protección de datos y se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos mediante el que les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de Centauro; y suprimir o devolver los datos a Centauro una vez finalice la prestación de los servicios. 

En concreto, Centauro podría contratar la prestación de servicios por parte de terceros proveedores que desempeñan su actividad, a título enunciativo y no limitativo, en los siguientes sectores: servicios de logística, asesoramiento jurídico, empresas de servicios de formación, empresas de servicios médicos, empresas relacionadas con el mantenimiento, empresas de transporte, empresas proveedoras de servicios tecnológicos y empresas proveedoras de servicios informáticos. 

D. Procedencia de los datos

Con independencia de los datos personales por usted facilitados, Centauro podrá efectuar el tratamiento de datos personales procedentes de ficheros comunes, ficheros sectoriales y/o organismos públicos de acuerdo a las finalidades y bases legitimadoras descritas en el apartado “B. Finalidades de tratamiento” anterior. 

De acuerdo con lo anterior, Centauro tratará datos personales facilitados por parte de los terceros anteriormente mencionados correspondientes a las siguientes categorías:

i.    Datos de identificación.

ii.    Direcciones postales o electrónicas.

No se obtienen de terceros datos personales especialmente protegidos. 

E.  Derechos del interesado

Los consentimientos prestados en los supuestos previstos en el presente acto podrán ser revocados por Usted en cualquier momento, a su simple solicitud.

Le informamos que de acuerdo con la legislación vigente Usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como el derecho de supresión, de limitación del tratamiento y el derecho a la portabilidad de sus datos, acreditando su identidad (mediante copia de DNI o equivalente) en la siguiente dirección: CENTAURO RENT A CAR, S.L., Avda País Valencia 9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante), o al siguiente email centauro@centauro.net.

Si considera que CENTAURO RENT A CAR, S.L. no ha respetado alguno de los derechos anteriormente mencionados, Usted tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

F.  Conservación. 

Sus datos personales serán conservados durante todo el tiempo que dure la relación comercial entre Usted y Centauro. 

Una vez finalizada la misma, se procederá a la eliminación de sus datos personales en el momento en que se hayan llevado a cabo todas las acciones necesarias para gestionar y dar por concluida cualquier obligación que pudiera quedar remanente entre las partes, llevando a cabo en ese periodo, todas las gestiones administrativas necesarias. 

Sin perjuicio de lo anterior, sus datos serán conservados debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de nuestra relación contractual, así como para el cumplimiento de otras obligaciones legales a cargo de Centauro.

A este respecto, Centauro garantiza que no tratará los datos salvo que sea necesario para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones o cuando éste sea requerido para facilitar los mismos a la Administración Pública, Jueces y Tribunales durante el periodo de prescripción de sus derechos u obligaciones legales.

Terug

 

 

 

Privacybeleid Centauro Rent a Car Italië (Centauro Rent a Car, L.D.A.)

 

A. Verantwoordelijke van de gegevensverwerking.

We wijzen u erop dat de persoonsgegevens verstrekt door de klant, in het kader van de onderlinge commerciële relatie, zullen worden behandeld door CENTAURO RENT A CAR S.r.L., gevestigd te Trento (TN), aan viale della Costituzione 33, (hierna te noemen "Centauro") als gegevensbeheerder op de hieronder beschreven wijze.

Tenzij anders aangegeven op het moment van verzameling, zijn alle verzamelde persoonsgegevens noodzakelijk voor het beheer van de zakelijke relatie. Het verschaffen van persoonsgegevens is verplicht voor dit doel. Indien u deze gegevens niet wenst te verschaffen, zal Centauro de verschillende verzoeken niet kunnen verwerken of de dienst waarop de opdracht betrekking heeft niet kunnen verlenen. De persoonsgegevens zullen uitsluitend verwerkt worden voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring.

De klant bevestigt en garandeert de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verschafte gegevens en dat deze overeenkomen met de huidige situatie. Daarom gaat de klant ermee akkoord om elke wijziging aan deze gegevens te communiceren, volgens de procedure omschreven in sectie E. Rechten van de betrokken partijen.

B. Doeleinden van de gegevensverwerking.

Met dit document informeren wij de klant dat de persoonsgegevens door Centauro zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

I. Op grond van de contractuele relatie: 

II. Op grond van een wettelijke verplichting:

III. Op grond van het rechtmatige belang van Centauro:

IV.    Op grond van uitdrukkelijke toestemming verleend door de klant:

C. Ontvangers

Onder de voorwaarden beschreven in sectie B. Doeleinden van de gegevensverwerking, kan Centauro de persoonsgegevens van de klant verstrekken aan de volgende organen:

1    overheidsinstanties, regelgevende instanties en overheidsinstellingen, indien dit vereist wordt door de wet, door plaatselijke voorschriften of in overeenstemming met reglementaire verplichtingen en om tegemoet te komen aan communicatievereisten met betrekking tot verkeersovertredingen;

2    Verzekeringsmaatschappijen, voor pechhulpdiensten in geval van auto-ongelukken of verkeersongevallen.

3    Maatschappijen van Centauro Group en, in het bijzonder, Centauro Rent a Car S.L.U., Centauro Rent a Car Lda., Nordic Bus S.L., NordicWheels, Sociedade Unipessoal, Lda., voor een goede uitvoering van de verhuurdiensten en de centralisatie van geautomatiseerde administratieve procedures en derde ondernemingen die samenwerken met Centauro.

Overeenkomstig de bepalingen van bovengenoemd punt III), werkt Centauro samen met enkele dienstverleners, die toegang hebben tot de persoonsgegevens van de klant en die de bovenvermelde gegevens in naam van en ten behoeve van Centauro kunnen verwerken, als gevolg van de dienstverlening.

Centauro maakt gebruik van strenge selectiecriteria voor haar dienstverleners. Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen inzake gegevensbescherming, gaat deze ermee akkoord zulke personen als gegevensbeheerders aan te stellen door ondertekening van een specifiek contract dat, onder andere, de volgende verplichtingen voorschrijft: de toepassing van adequate technische en organisatorische maatregelen uitsluitend voor de overeengekomen doelstellingen, met volledige inachtneming van de richtsnoeren van Centauro en de verwijdering of mededeling van de gegevens aan Centauro zodra de dienstverlening in hun naam is voltooid.

In het bijzonder zal Centauro diensten van derde ondernemingen kunnen detecteren, bij wijze van voorbeeld en niet van beperking, voor wat betreft de volgende sectoren: logistiek, juridisch advies, training, medische hulp, onderhoud, verzendingen, technologie en IT-diensten.

D. Herkomst van de gegevens

Ongeacht de persoonsgegevens verstrekt door de klant, mag Centauro persoonsgegevens verkregen via openbare archieven, marktarchieven en overheidsinstellingen, verwerken in overeenkomst met de doeleinden en de basis van legitimiteit beschreven in sectie "B. Doeleinden van de gegevensverwerking", hierboven vermeld. 

In overeenstemming met wat hierboven beschreven is, vallen de persoonsgegevens verschaft door de voornoemde derde partijen in contact met Centauro onder de volgende categorieën:

I.     identificatiegegevens;
II.     postadres of e-mailadressen.

Persoonsgegevens die deel uitmaken van bijzondere categorieën (d.w.z. gevoelige) zullen niet verkregen worden van derde partijen.

E. Rechten van de betrokken persoon

De verleende toestemming, in de gevallen bepaald in dit document, kan op ieder moment worden ingetrokken, op verzoek van de klant. Wij wijzen u erop dat, overeenkomstig de bestaande wetgeving, de klant recht heeft om toegangs-, bekrachtigings-, annulerings- en bezwaarrechten met betrekking tot het gebruik van de gegevens uit te oefenen, maar ook herroepingsrecht, de beperking van de verwerking van gegevens en het recht op portabiliteit, door aantoning van hun identiteit door verzending van een kopie van een identiteitskaart of soortgelijk identificatiedocument aan: CENTAURO RENT A CAR, S.r.L., Trento, viale della Costituzione 33 of via e-mail op: centauro@centauro.net.

Indien de klant van mening is dat CENTAURO RENT A CAR S.r.L. bovengenoemde rechten niet heeft gerespecteerd, heeft deze het recht een klacht in te dienen bij de Spaanse Autoriteit voor Gegevensbescherming.

F. Opslag van gegevens.

De persoonsgegevens van de klant zullen voor de gehele duur van de commerciële relatie tussen de klant en Centauro bewaard worden.

Wanneer de contractuele relatie beëindigd wordt, zullen de persoonsgegevens van de klant uitsluitend bewaard worden voor het beheer van eventuele openstaande kwesties tussen de partijen, voor de uitvoering, in die periode, van alle noodzakelijke administratieve procedures.

Onverminderd het voorgaande, worden de gegevens van de klant opgeslagen, zolang verantwoordelijkheid voor contractuele voordelen ontleend kan worden en voor de periode die noodzakelijk is voor Centauro om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

In dit verband, garandeert Centauro dat de gegevens niet verwerkt zullen worden, behalve wanneer noodzakelijk voor de formulering, de uitoefening en de verdediging in geval van klachten of indien gevraagd deze te overhandigen aan de overheid, de rechters en de rechtbanken tijdens de vereiste inzake de rechten en wettelijke verplichtingen hiervan.
 

Terug