Privacybeleid

Privacybeleid Centauro Rent a Car Spanje Privacybeleid Centauro Rent a Car Portugal Privacybeleid Centauro Rent a Car Italië Privacybeleid Centauro Rent a Car Greece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacybeleid Centauro Rent a Car Spanje (CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.)

 

A. Verwerkingsverantwoordelijke

We informeren u dat de persoonsgegevens die u ons levert in het kader van onze contractuele relatie zullen worden verwerkt door CENTAURO RENT A CAR, S.L.U., met maatschappelijke zetel gevestigd op Avda. País Valencià 9, Bloque A, Local 4, 03509, Finestrat (Alicante), (hierna, “Centauro”), en de hieronder weergegeven functies zal dienen.

Tenzij uitdrukkelijk anders verklaard bij het verzamelen ervan, vormen alle nodige en verzamelde persoonsgegevens essentiële elementen voor het beheer, onderhoud en controle van onze contractuele relatie. Door ervoor te kiezen deze gegevens niet ter beschikking te stellen, maakt u het onmogelijk uw verzoek te verwerken of de gecontracteerde dienst te verstrekken. Persoonsgegevens zullen exclusief worden verzameld voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet.

U bevestigt en garandeert de echtheid en nauwkeurigheid van de verstrekte gegevens, en dat deze aan uw huidige situatie zijn aangepast. Daarom gaat u ermee akkoord om wijzigingen in deze gegevens te communiceren, in overeenstemming met de procedures die zijn vastgesteld in sectie E. Rechten van belanghebbenden.

B. Doel van gegevensverwerking

Hierbij informeren wij dat uw gegevens zullen worden verwerkt door Centauro om de volgende functies te dienen:

i.    Op basis van de contractuele relatie:

a.    Verwerken van uw verzoek voor registratie als klant, zodat wij de commerciële relatie tussen ons, alsook uw behoeften kunnen beheren.

b.    Beheren, onderhouden en zorgen voor de naleving van de contractuele of precontractuele relatie die ons bindt.

ii.    Op basis van een wettelijke verplichting:

a.    Communiceren van informatie aan publieke, regelgevende en overheidsinstanties, waar dit volgens de wet of lokale reglementering verplicht is, of in naleving van reglementaire verplichtingen.

iii.    Op basis van de legitieme belangen van Centauro:

a.    Uitvoeren van commerciële en reclamecommunicaties en -acties, op welke wijze ook, inclusief via elektronische communicaties of het equivalent hiervan, met betrekking tot producten of diensten gelijkaardig aan deze die gecontracteerd werden met Centauro.

b.    Uitvoeren van tevredenheidsenquêtes met betrekking tot de door u gecontracteerde producten en diensten, en profilering op basis van de aan Centauro beschikbare persoonsgegevens om de best geschikte producten en diensten te kennen voor uw profiel, hun prestaties te maximaliseren en daarom de beste aanbiedingen van producten en diensten, op basis van uw interesses, te maken. Wij zullen de informatie consulteren die wij hebben om de diensten die wij u aanbieden of de producten die u contracteert te beheren.

c.    Opnemen van uw stem, beeld, telefoon en videogesprek wanneer we dit uitdrukkelijk aangeven. De legitieme belangen van Centauro zijn om de kwaliteit van de dienst te bewaren, en de opnames te gebruiken, indien nodig, om uw legale positie te beschermen in geval van een mogelijk geschil.
d.    Communiceren van uw gegevens aan verzekeringsmaatschappijen waarmee u of Centauro een beleid in stand houden en u onderweg bijstaan in geval van een ongeval. 

e.    Communiceren van uw gegevens aan bedrijven van de Centauro-groep, in het bijzonder CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L..; Centauro Rent a Car, L.D.A.; NORDIC BUS, S.L.U.; NORDICWHEELS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.D.A., en anderen. Zulke communicatie zal dienen om verhuur van voertuigen ter plaatse zonder dat de klant om een chauffeur vraagt en aanvullende diensten te leveren, en zal ons toelaten om onze administratieve en informaticaprocedures te centraliseren.

iv.    Op basis van de door u gegeven uitdrukkelijke toestemming:

a.    Indien u dit toelaat, kan Centauro een profiel van uw consumentgewoontes opstellen via externe informatie, en uw gegevens communiceren aan advertentiepartners, wat het opmaken van exclusieve aanbiedingen van producten of diensten, aangepast aan uw behoeften, mogelijk maakt.

C. Bestemmelingen

In de voorwaarden beschreven in sectie B. Doel van gegevensverwerking, kan Centauro uw persoonsgegevens communiceren aan de volgende instanties:

i.    Overheids- of juridische regelgevende instanties of instellingen, waar dit volgens de wet of lokale reglementering verplicht is, of in naleving van reglementaire verplichtingen, en om te voldoen aan informatievereisten met betrekking tot verkeersovertredingen. 

ii.    Verzekeringsinstantiesmet de doelstellingen beschreven in letter d) van item iii) Legitiem belang, opgenomen in sectie B. Doel van gegevensverwerking

iii.    Derden en bedrijven van de Centauro-groep, voor de doelen beschreven in letter e) van item iii) Legitiem belang, opgenomen in sectie B. Doel van gegevensverwerking

In overeenstemming met de bepalingen van bovenstaand punt iii., heeft Centauro de medewerking van enkele externe dienstverleners die toegang hebben tot uw persoonsgegevens en die de voornoemde gegevens verwerken in naam en voor rekening van Centauro als gevolg van het leveren van de diensten. 
Centauro volgt strikte criteria in de selectie van dienstverleners om te voldoen aan haar verplichtingen inzake gegevensbescherming. De firma verbindt zich ertoe het overeenkomstige gegevensverwerkingscontract met hen te ondertekenen, dat onder andere de volgende verplichtingen oplegt:  

In het bijzonder kan Centauro diensten van derden inhuren van, inclusief maar niet beperkt tot, firma's in de volgende sectoren: logistiek, juridisch advies, opleiding, medisch, onderhoud, verzending, technologie en computerdiensten. 

D. Bron van de gegevens

Ongeacht de door u verstrekte persoonsgegevens kan Centauro persoonsgegevens van openbare bestanden, marktbestanden en overheidsinstanties verwerken, in overeenstemming met de doelstellingen en legitimerende basissen beschreven in sectie  "B. Doel van gegevensverwerking" hierboven. 
In lijn met het bovenstaande zal Centauro persoonsgegevens, verstrekt door voormelde derde partijen, verwerken overeenkomstig met de volgende categorieën:

i.    Identificatiegegevens.

ii.    Postadressen of e-mailadressen.

Geen speciaal beschermde persoonsgegevens worden verkregen van derde partijen. 

E. Rechten van belanghebbenden

De toestemmingen verleend in de gevallen vastgelegd in dit document kunnen door u op elk moment en op uw eenvoudig verzoek worden ingetrokken. Wij informeren u dat in overeenstemming met de huidige wetgeving, u recht hebt op het uitoefenen van uw rechten op toegang, rechtzetting, annulering en bezwaar, alsook het recht op terugtrekking, beperking van gegevensverwerking, en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, door uw identiteit te bewijzen (door een kopie van uw nationaal identificatiedocument of equivalent in te dienen) op het volgende adres: CENTAURO RENT A CAR, S.L.U., Avda País Valencia 9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante), of via e-mail naar centauro@centauro.net.

Indien u vindt dat CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. een van de voormelde rechten niet heeft gerespecteerd, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming.

F. Gegevensbewaring 

Uw persoonsgegevens zullen gedurende de volledige duur van de zakelijke relatie tussen u en Centauro worden bewaard. 

Eens de zakelijke relatie eindigt, zullen stappen worden ondernomen om uw persoonsgegevens te verwijderen van zodra alle nodige actie om verplichtingen die mogelijk overblijven tussen de partijen te beheren en te beëindigen, waarbij tijdens deze periode alle noodzakelijke administratieve procedures zullen worden uitgevoerd. 

Niettegenstaande het voorgaande, zullen uw gegevens op de juiste manier geblokkeerd blijven, zolang aansprakelijkheden van de prestatie van onze contractuele relatie kunnen worden afgeleid, en voor het vervullen van andere wettelijke verplichtingen door Centauro.

In dit verband garandeert Centauro dat het de gegevens niet zal verwerken, tenzij waar nodig voor het formuleren, uitvoeren of verdediging van vorderingen, of wanneer vereist deze te verstrekken aan de Overheid, Rechters en Rechtbanken tijdens de verjaringstermijn met betrekking tot rechten of wettelijke verplichtingen daarvan.
 

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacybeleid Centauro Rent a Car Portugal (Centauro Rent a Car, L.D.A.)

 

A. Gegevenscontroleur

Wij informeren u dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft als onderdeel van onze contractuele relatie worden verwerkt door CENTAURO RENT A CAR, L.D.A., met hoofdkantoor in Av. Engenheiro Duarte Pacheco, Nr. 19 3ºD 1070-100 Lissabon, Portugal, (hierna "Centauro"), ten behoeve van onderstaande doeleinden.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld tijdens het ophalen van het voertuig, zijn alle verzamelde persoonlijke gegevens essentieel voor de nakoming, beheer, onderhoud en controle van onze contractuele relatie. Indien u de gegevens niet verschaft, wordt het onmogelijk aan uw verzoek te voldoen of de contractueel afgesproken diensten te leveren. Persoonlijke gegevens worden enkel verzameld met het oog op de tijdens het ophalen van het voertuig vermelde of in dit Privacybeleid genoemde doeleinden.

De gebruiker bevestigt en garandeert de integriteit en juistheid van de verschafte gegevens, en dat deze actueel zijn. De gebruiker zal daarnaast eventuele wijzigingen van de gegevens doorgeven door middel van de in sectie E uiteengezette procedure. Persoonlijke rechten.

B. Doelen en rechtsgronden van gegevensverwerking

Wij informeren u dat Centauro uw gegevens zal verwerken met het oog op de volgende doeleinden en in overeenstemming met de volgende rechtsgronden:

i.    Naleving van de contractuele relatie:

a.    Verwerken van uw verzoek om u te registreren als cliënt ten behoeve van het beheren van de contractuele relatie en uw behoeften als Centauro-cliënt.

b.    De naleving van de contractuele of pre-contractuele relatie tussen de partijen beheren, onderhouden en garanderen.

ii.    Naleving van juridische verplichting:

a.    Leveren van informatie aan publieke of regelgevende instanties, alsook aan overheids- of juridische instanties, indien verplicht volgens lokale regelgeving of wettelijke verplichtingen.

iii.    Centauro’s legitieme belang:

a.    Uitvoeren van commerciële- en/of reclameactiviteiten of communicaties, op welke wijze dan ook, inclusief middels elektronische communicatie, met betrekking tot producten of diensten die vergelijkbaar zijn met eerder bij Centauro gekochte producten of diensten.

b.    Uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken betreffende de producten en/of diensten die door de gebruiker zijn gekocht, en het uitvoeren van een evaluatie op basis van persoonlijke gegevens die Centauro beschikbaar heeft om vast te stellen welke producten en diensten het best bij uw profiel passen, om zo prestaties te maximaliseren en de beste aanbiedingen van producten en diensten in overeenstemming met uw interesses aan u voor te leggen. Opzoeken van de gegevens die wij beheren voor het beheren van de diensten die we aan u leveren of de producten die u heeft gekocht.

c.    Opnemen van uw stem of beeld en opslaan van telefoon- en videogesprekken, indien uitdrukkelijk aangegeven. Onder het legitieme belang van Centauro valt het onderhouden van de kwaliteit van de dienst en indien nodig het gebruiken van opnames om de juridische positie te beschermen in geval van conflicten.

d.    Communiceren van uw gegevens (zolang deze niet onder een speciale categorie vallen) naar verzekeringsmaatschappijen waar de gebruiker of Centauro een geldige polis heeft afgesloten voor pechhulp bij verkeersincidenten of -ongevallen.

e.    Communiceren van uw gegevens naar bedrijven van de Centauro Group, met name naar Centauro Rent a Car Italië S.r.L; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; NORDICWHEELS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.D.A. en anderen, om op verzoek van de cliënt lokaal de verhuur van zelfrijdende voertuigen en aanvullende diensten te leveren, alsook om de administratieve- en computerprocessen te centraliseren.

f.    Communiceren van en/of reageren op notificaties van autoriteiten, publiek of privaat, met betrekking tot gerechtelijke procedures van de administratieve jurisdictie voor verkeersovertredingen of procedures ter identificatie van bestuurders die verzuimd hebben tolkosten te betalen.

iv.    Toestemming gebruiker:

a.    Als de gebruiker hier toestemming voor geeft, zal Centauro de gegevens van de gebruiker vrijgeven aan diens reclamepartners om speciale aanbiedingen van producten en diensten passend bij de interesses en behoeften van de gebruiker te leveren.

C. Ontvangers

Onder de in sectie B uiteengezette voorwaarden. Doeleinden van gegevensverwerking, Centauro mag uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan de volgende entiteiten:

i.    Publieke of regelgevende autoriteiten, alsook overheids- of juridische instanties, indien verplicht volgens lokale regelgeving of wettelijke verplichtingen, alsook om te voldoen aan de gegevensvereisten met betrekking tot verkeersovertredingen. 

ii.    Verzekeringsmaatschappijen ten behoeve van de doeleinden omschreven in sectie d) van item iii) Legitiem belang, onderdeel van sectie B. Doeleinden van gegevensverwerking.

iii.    Verzekeringsmaatschappijen ten behoeve van de doeleinden omschreven in sectie e) van item iii) Legitiem belang, onderdeel van sectie B. Doeleinden van gegevensverwerking

iv.    Snelwegconcessionaris en/of politieautoriteiten ten behoeve van de doeleinden omschreven in sectie f) van item iii) Legitiem belang, onderdeel van sectie B. Doeleinden van gegevensverwerking

Volgens item iii. hierboven krijgen externe dienstverleners toegang tot uw persoonlijke gegevens teneinde het verlenen van een dienst namens Centauro tot het verwerken van dergelijke gegevens. 

Centauro hanteert strenge criteria voor het selecteren van de dienstverleners teneinde te voldoen aan de gegevensbeschermingsvereisten. Centauro zal met hen het bijbehorende gegevensverwerkingscontract afsluiten, volgens welke zij, onder andere, de volgende verplichtingen hebben: geschikte technische en organisatorische maatregelen implementeren; persoonlijke gegevens voor de afgesproken doeleinden gebruiken en enkel in overeenstemming met gedocumenteerde instructies van Centauro; en de gegevens aan Centauro terugsturen of verwijderen zodra de verlening van de diensten is voltooid. 

Centauro kan, bij wijze van voorbeeld en zonder beperkingen, met name externe dienstverleners inhuren om activiteiten uit te voeren in de volgende sectoren: logistieke diensten, rechtsbijstand, opleidingsbedrijven, medische dienstverlening, onderhoudsbedrijven, transportbedrijven, technologische dienstverlening en computerdiensten.

D. Oorsprong van de gegevens

Ongeacht de persoonlijke gegevens die u heeft verschaft, mag Centauro persoonlijke gegevens uit algemene archieven, marktarchieven en/of van publieke instanties in overeenstemming met de in sectie B uiteengezette doeleinden en rechtsgronden verwerken. Doeleinden van gegevensverwerking» bovenstaand. 

In overeenstemming met het voorgaande zal Centauro persoonlijke gegevens van bovengenoemde derden uit de volgende categorieën verwerken:

i.    Identificatiegegevens.

ii.    Post- of elektronische adressen.

Persoonlijke gegevens zijn niet afkomstig van speciale categorieën van derden. 

E. Rechten van gegevenseigenaren

De toestemming die de gebruiker heeft gegeven voor het uitvoeren van specifieke verwerkingsprocessen van de persoonlijke gegevens door Centauro, kan op verzoek van de gebruiker op ieder moment worden ingetrokken. Wij informeren u dat, volgens het huidige geldende recht, de gebruiker het recht heeft de gegevens te bekijken, bewerken en annuleren, alsook het recht op beëindiging of beperking van gegevensverwerking en -overdracht, zodra de identiteit is geverifieerd (met behulp van een kopie van een identiteitsdocument of dergelijke), en een brief is gestuurd naar het volgende adres: CENTAURO RENT A CAR, L.D.A., met hoofdkantoor in Av. Engenheiro Duarte Pacheco, No. 19 3ºD 1070-100 Lissabon, Portugal, (+351) 211 303 540, of via het volgende e-mailadres centauro@centauro.net

Als de gebruiker het idee heeft dat CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.. inbreuk heeft gemaakt op de bovengenoemde rechten, kan de gebruiker een claim naar de Nationale Gegevensbeschermingscommissie sturen (adres: Rua de São Bento, 148, R/C, 1200-821 Lisbon; e-mail: geral@cnpd.pt; website: www.cnpd.pt.

F. Opslag 

Uw persoonlijke gegevens worden, ten behoeve van de naleving van het contract, opgeslagen voor de duur van de commerciële relatie tussen de gebruiker en Centauro. 
Aan het einde van die relatie worden al uw persoonlijke gegevens verwijderd zodra alle noodzakelijk handelingen zijn uitgevoerd om de resterende verplichtingen tussen de partijen uit te voeren en af te ronden, in welke periode alle noodzakelijke administratieve maatregelen worden genomen. 

Niettegenstaande het voorgaande worden uw gegevens bewaard en naar behoren beschermd zolang de verantwoordelijkheden die voortkomen uit de contractuele relatie van kracht blijven, alsook teneinde te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Centauro.

In dit opzicht garandeert Centauro dat het geen gegevens zal verwerken, tenzij dit nodig is voor het indienen of uitvoeren van of verdedigen tegen een claim, of indien deze moeten worden verzonden naar het openbaar bestuur, rechters en rechtbanken, tot de wettelijke verplichtingen komen te vervallen.
 

Terug

 

 

 

Privacybeleid Centauro Rent a Car Italië (CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.)

 

A. Verantwoordelijke van de gegevensverwerking.

We wijzen u erop dat de persoonsgegevens verstrekt door de klant, in het kader van de onderlinge commerciële relatie, zullen worden behandeld door CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L., gevestigd te Trento (TN), aan Via Benedetto Giovanelli 37, (hierna te noemen "Centauro") als gegevensbeheerder op de hieronder beschreven wijze.

Tenzij anders aangegeven op het moment van verzameling, zijn alle verzamelde persoonsgegevens noodzakelijk voor het beheer van de zakelijke relatie. Het verschaffen van persoonsgegevens is verplicht voor dit doel. Indien u deze gegevens niet wenst te verschaffen, zal Centauro de verschillende verzoeken niet kunnen verwerken of de dienst waarop de opdracht betrekking heeft niet kunnen verlenen. De persoonsgegevens zullen uitsluitend verwerkt worden voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring.

De klant bevestigt en garandeert de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verschafte gegevens en dat deze overeenkomen met de huidige situatie. Daarom gaat de klant ermee akkoord om elke wijziging aan deze gegevens te communiceren, volgens de procedure omschreven in sectie E. Rechten van de betrokken partijen.

B. Doeleinden van de gegevensverwerking.

Met dit document informeren wij de klant dat de persoonsgegevens door Centauro zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

I. Op grond van de contractuele relatie: 

II. Op grond van een wettelijke verplichting:

III. Op grond van het rechtmatige belang van Centauro:

IV.    Op grond van uitdrukkelijke toestemming verleend door de klant:

C. Ontvangers

Onder de voorwaarden beschreven in sectie B. Doeleinden van de gegevensverwerking, kan Centauro de persoonsgegevens van de klant verstrekken aan de volgende organen:

1    overheidsinstanties, regelgevende instanties en overheidsinstellingen, indien dit vereist wordt door de wet, door plaatselijke voorschriften of in overeenstemming met reglementaire verplichtingen en om tegemoet te komen aan communicatievereisten met betrekking tot verkeersovertredingen;

2    Verzekeringsmaatschappijen, voor pechhulpdiensten in geval van auto-ongelukken of verkeersongevallen.

3    Maatschappijen van Centauro Group en, in het bijzonder, CENTAURO RENT A CAR, S.L.U., Centauro Rent a Car, L.D.A., NORDIC BUS, S.L.U., NORDICWHEELS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.D.A., voor een goede uitvoering van de verhuurdiensten en de centralisatie van geautomatiseerde administratieve procedures en derde ondernemingen die samenwerken met Centauro.

Overeenkomstig de bepalingen van bovengenoemd punt III), werkt Centauro samen met enkele dienstverleners, die toegang hebben tot de persoonsgegevens van de klant en die de bovenvermelde gegevens in naam van en ten behoeve van Centauro kunnen verwerken, als gevolg van de dienstverlening.

Centauro maakt gebruik van strenge selectiecriteria voor haar dienstverleners. Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen inzake gegevensbescherming, gaat deze ermee akkoord zulke personen als gegevensbeheerders aan te stellen door ondertekening van een specifiek contract dat, onder andere, de volgende verplichtingen voorschrijft: de toepassing van adequate technische en organisatorische maatregelen uitsluitend voor de overeengekomen doelstellingen, met volledige inachtneming van de richtsnoeren van Centauro en de verwijdering of mededeling van de gegevens aan Centauro zodra de dienstverlening in hun naam is voltooid.

In het bijzonder zal Centauro diensten van derde ondernemingen kunnen detecteren, bij wijze van voorbeeld en niet van beperking, voor wat betreft de volgende sectoren: logistiek, juridisch advies, training, medische hulp, onderhoud, verzendingen, technologie en IT-diensten.

D. Herkomst van de gegevens

Ongeacht de persoonsgegevens verstrekt door de klant, mag Centauro persoonsgegevens verkregen via openbare archieven, marktarchieven en overheidsinstellingen, verwerken in overeenkomst met de doeleinden en de basis van legitimiteit beschreven in sectie "B. Doeleinden van de gegevensverwerking", hierboven vermeld. 

In overeenstemming met wat hierboven beschreven is, vallen de persoonsgegevens verschaft door de voornoemde derde partijen in contact met Centauro onder de volgende categorieën:

I.     identificatiegegevens;
II.     postadres of e-mailadressen.

Persoonsgegevens die deel uitmaken van bijzondere categorieën (d.w.z. gevoelige) zullen niet verkregen worden van derde partijen.

E. Rechten van de betrokken persoon

De verleende toestemming, in de gevallen bepaald in dit document, kan op ieder moment worden ingetrokken, op verzoek van de klant. Wij wijzen u erop dat, overeenkomstig de bestaande wetgeving, de klant recht heeft om toegangs-, bekrachtigings-, annulerings- en bezwaarrechten met betrekking tot het gebruik van de gegevens uit te oefenen, maar ook herroepingsrecht, de beperking van de verwerking van gegevens en het recht op portabiliteit, door aantoning van hun identiteit door verzending van een kopie van een identiteitskaart of soortgelijk identificatiedocument aan: CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L., Trento, Via Benedetto Giovanelli 37 of via e-mail op: centauro@centauro.net.

Indien de klant van mening is dat CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L. bovengenoemde rechten niet heeft gerespecteerd, heeft deze het recht een klacht in te dienen bij de Spaanse Autoriteit voor Gegevensbescherming.

F. Opslag van gegevens.

De persoonsgegevens van de klant zullen voor de gehele duur van de commerciële relatie tussen de klant en Centauro bewaard worden.

Wanneer de contractuele relatie beëindigd wordt, zullen de persoonsgegevens van de klant uitsluitend bewaard worden voor het beheer van eventuele openstaande kwesties tussen de partijen, voor de uitvoering, in die periode, van alle noodzakelijke administratieve procedures.

Onverminderd het voorgaande, worden de gegevens van de klant opgeslagen, zolang verantwoordelijkheid voor contractuele voordelen ontleend kan worden en voor de periode die noodzakelijk is voor Centauro om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

In dit verband, garandeert Centauro dat de gegevens niet verwerkt zullen worden, behalve wanneer noodzakelijk voor de formulering, de uitoefening en de verdediging in geval van klachten of indien gevraagd deze te overhandigen aan de overheid, de rechters en de rechtbanken tijdens de vereiste inzake de rechten en wettelijke verplichtingen hiervan.
 

Terug

 

 

 

Privacybeleid van Centauro Rent a Car Greece (CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A.)

 

A. Gegevenscontroleur

We informeren u dat de persoonsgegevens die u verschaft in het kader van onze contractuele relatie, worden verwerkt door CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A., met een hoofdkantoor in Halandri, Attica, Griekenland, 268 Kifissias Avenue, (hierna “Centauro”) voor onderstaande doeleinden.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld tijdens het ophalen van het voertuig, zijn alle benodigde en verzamelde persoonsgegevens essentieel voor het beheer, onderhoud en de controle van onze contractuele relatie. Door ervoor te kiezen deze gegevens niet te verschaffen, maakt u het onmogelijk uw verzoek te verwerken of de afgesproken diensten te leveren. Persoonsgegevens worden enkel verzameld met het oog op de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden.

U bevestigt en garandeert de juistheid en nauwkeurigheid van de verschafte gegevens en dat deze aangepast zijn op uw huidige situatie. Daarbij gaat u ermee akkoord eventuele wijzigingen van deze gegevens door te geven in overeenstemming met de procedure uiteengezet in sectie E. Rechten belanghebbenden.

B. Doeleinden van gegevensverwerking

Hierbij informeren we u dat uw gegevens  door Centauro worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

i.    Op basis van de contractuele relatie:

a.    Om uw verzoek tot registratie als klant te verwerken, zodat we de commerciële relatie tussen ons en uw behoeften kunnen beheren.
b.    Om de contractuele en pre-contractuele relatie die ons bindt te beheren, onderhouden en na te leven.

ii.    Op basis van een wettelijke verplichting:

a.    Om, indien dit verplicht is volgens nationale of lokale wetgeving of in overeenstemming met wettelijke verplichtingen, informatie door te spelen aan overheidsinstanties en toezichthoudende en regeringsorganen

iii.    Op basis van Centauro’s legitieme belang:

a.    Om commerciële en marketingcommunicatie en -handelingen uit te voeren, op welke manier dan ook, inclusief via elektronische communicaties of vergelijkbare manieren, gerelateerd aan producten of diensten vergelijkbaar met die contractueel zijn vastgelegd bij Centauro.

b.    Om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren over producten en diensten die u heeft gecontracteerd en voor profilering op basis van persoonsgegevens die Centauro heeft verzameld om uit te vinden welke producten en diensten het beste bij uw profiel passen, wat hun prestaties maximaliseert en ervoor zorgt dat u op basis van uw interesses de beste aanbiedingen voor producten en diensten krijgt. We zullen de informatie die we hebben gebruiken om de diensten die we u aanbieden of de producten die u aanschaft te beheren.

c.    Om uw stem, beeld, telefoon- of videogesprek op te nemen, nadat we uitdrukkelijk aangeven dit te doen. Onder het legitieme belang van Centauro valt het onderhouden van de kwaliteit van de dienst en indien nodig het gebruiken van opnames om uw juridische positie te beschermen in geval van geschillen.

d.    Om uw gegevens door te geven aan verzekeringsmaatschappijen bij wie u of Centauro een verzekering heeft en die u hulp bieden in het geval van een ongeluk of pech.

e.    Om uw gegevens door te geven aan bedrijven van de Centauro Group, vooral CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; Centauro Rent a Car, L.D.A.; NORDIC BUS, S.L.U.; NORDICWHEELS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.D.A.; en andere. Dergelijke communicatie is nodig om voertuigverhuurdiensten te leveren op locatie, zonder een door de klant verzochte bestuurder, aanvullende diensten, en geeft ons de mogelijkheid onze administratieve en computerprocessen te centraliseren.

iv.    Op basis van uw nadrukkelijke toestemming:

a.    Indien u hier toestemming voor geeft, mag Centauro op basis van externe informatie een profiel opstellen van uw consumptiegewoonten, en uw gegevens doorgeven aan reclamepartners, waardoor u exclusieve aanbiedingen voor producten en diensten kunt krijgen, afgestemd op uw interesses.

C. Ontvangers

Volgens de voorwaarden omschreven in sectie B. Doeleinden van gegevensverwerking, mag Centauro uw persoonsgegevens vrijgeven aan de volgende entiteiten:

i.    Overheidsinstanties, wetgevende of rechtsprekende instanties of organen, indien verplicht volgens de wet, lokale regelgeving of in overeenstemming met wettelijke verplichtingen, en om aan informatievereisten met betrekking tot verkeersovertredingen te voldoen. 

ii.  Verzekeringsmaatschappijen ten behoeve van de legitieme belangen omschreven onder d) of item iii) in sectie B. Doeleinden van gegevensverwerking.

iii.  Derden en bedrijven van de Centauro Group, ten behoeve van de doeleinden omschreven in sectie e) van item iii) Legitiem belang, onderdeel van sectie B. Doeleinden van gegevensverwerking

In overeenstemming met de in punt iii. genoemde bepalingen, werkt Centauro samen met enkele externe dienstverleners, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens en die de eerdergenoemde gegevens namens Centauro verwerken bij het verlenen van de diensten. 

Centauro hanteert strenge criteria voor het selecteren van de dienstverleners teneinde te voldoen aan de gegevensbeschermingsvereisten. Zo wordt het bijbehorende gegevensverwerkingscontract ondertekend, waarin onder andere de volgende verplichtingen op worden gelegd: de toepassing van geschikte technische en organisatorische maatregelen; de verwerking van persoonsgegevens voor afgesproken doeleinden, in strikte naleving van Centauro’s gedocumenteerde instructies; en de verwijdering of retournering van de gegevens aan Centauro na het afronden van de diensten. 

Centauro mag met name derden inhuren van - onder andere maar niet beperkt tot - bedrijven in de volgende sectors: logistiek, juridisch advies, training, medisch, onderhoud, verzending, technologie en computerdiensten. 

D. Oorsprong van de gegevens

Ongeacht de persoonsgegevens die u levert, mag Centauro persoonsgegevens uit openbare documenten, marktdocumenten en van overheidsorganen verwerken, in overeenstemming met de doeleinden omschreven in sectie B. Doeleinden van gegevensverwerking

In overeenstemming met het voorgaande, zal Centauro persoonlijke gegevens van bovengenoemde derden uit de volgende categorieën verwerken:

i.    Identificatiegegevens.

ii.   Post- of elektronische adressen.

Er worden geen speciaal beschermde persoonsgegevens van derden verkregen. 

E. Rechten belanghebbenden

De toestemming die in de in dit beleid vastgestelde gevallen is gegeven, mag te allen tijde via een verzoek herroepen worden. We informeren u over het feit dat u in overeenstemming met de huidige wetgeving het recht hebt op toegang tot, correctie en annulering van en bezwaar tegen de gegevens, alsook het recht op herroeping, beperking van gegevensverwerking en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, indien u zich kunt identificeren door middel van een kopie van uw identiteitskaart of iets dergelijks op te sturen naar het volgende adres: CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A., Halandri, Attica, Griekenland, 268 Kifissias Avenue, of per e-mail naar centauro@centauro.net.

Indien u vindt dat CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A. één of meer van de eerdergenoemde rechten niet heeft gerespecteerd, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Hellenic Data Protection Authority.

F. Gegevensbewaring 

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de gehele lengte van uw zakelijke relatie met Centauro. 

Zodra de zakelijke relatie eindigt, worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk na het ontbinden van alle verplichtingen tussen de partijen verwijderd, gedurende welke periode alle nodige administratieve procedures worden uitgevoerd. 

Niettegenstaande het voorgaande, blijven uw gegevens naar behoren afgeschermd zolang de verplichtingen van onze contractuele relatie ontleend kunnen worden, en voor de uitvoering van andere juridische verplichtingen door Centauro.

In dit opzicht garandeert Centauro dat het geen gegevens zal verwerken, tenzij dit nodig is voor de opstelling, uitvoering of verdediging van claims, of indien het nodig is om ze aan de overheid of rechtbanken door te geven gedurende de verjaringstermijn van rechten of wettelijke verplichtingen daarvan.
 

Terug