Privacybeleid

 • Privacybeleid Centauro Rent a Car Spanje

  Privacybeleid Centauro Rent a Car Spanje (CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.)

  A. Verwerkingsverantwoordelijke

  We informeren u dat de persoonsgegevens die u ons levert in het kader van onze contractuele relatie zullen worden verwerkt door CENTAURO RENT A CAR, S.L.U., met maatschappelijke zetel gevestigd op Avda. País Valencià 9, Bloque A, Local 4, 03509, Finestrat (Alicante), (hierna, “Centauro”), en de hieronder weergegeven functies zal dienen.

  Tenzij uitdrukkelijk anders verklaard bij het verzamelen ervan, vormen alle nodige en verzamelde persoonsgegevens essentiële elementen voor het beheer, onderhoud en controle van onze contractuele relatie. Door ervoor te kiezen deze gegevens niet ter beschikking te stellen, maakt u het onmogelijk uw verzoek te verwerken of de gecontracteerde dienst te verstrekken. Persoonsgegevens zullen exclusief worden verzameld voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet.

  U bevestigt en garandeert de echtheid en nauwkeurigheid van de verstrekte gegevens, en dat deze aan uw huidige situatie zijn aangepast. Daarom gaat u ermee akkoord om wijzigingen in deze gegevens te communiceren, in overeenstemming met de procedures die zijn vastgesteld in sectie E. Rechten van belanghebbenden.

  B. Doel van gegevensverwerking

  Hierbij informeren wij dat uw gegevens zullen worden verwerkt door Centauro om de volgende functies te dienen:

  i.    Op basis van de contractuele relatie:

  a.    Verwerken van uw verzoek voor registratie als klant, zodat wij de commerciële relatie tussen ons, alsook uw behoeften kunnen beheren.

  b.    Beheren, onderhouden en zorgen voor de naleving van de contractuele of precontractuele relatie die ons bindt (inclusief facturering, in voorkomend geval, van het verschil tussen de brandstof die het voertuig bij levering had en de brandstof die het bij teruggave had).

  ii.    Op basis van een wettelijke verplichting:

  a.    Communiceren van informatie aan publieke, regelgevende en overheidsinstanties, waar dit volgens de wet of lokale reglementering verplicht is, of in naleving van reglementaire verplichtingen.

  b. Om het verhuurde voertuig te geolokaliseren in geval van een gerechtvaardigd verzoek van overheidsinstanties.

  iii.    Op basis van de legitieme belangen van Centauro:

  a.    Uitvoeren van commerciële en reclamecommunicaties en -acties, op welke wijze ook, inclusief via elektronische communicaties of het equivalent hiervan, met betrekking tot producten of diensten gelijkaardig aan deze die gecontracteerd werden met Centauro.

  b.    Uitvoeren van tevredenheidsenquêtes met betrekking tot de door u gecontracteerde producten en diensten, en profilering op basis van de aan Centauro beschikbare persoonsgegevens om de best geschikte producten en diensten te kennen voor uw profiel, hun prestaties te maximaliseren en daarom de beste aanbiedingen van producten en diensten, op basis van uw interesses, te maken. Wij zullen de informatie consulteren die wij hebben om de diensten die wij u aanbieden of de producten die u contracteert te beheren.

  c.    Opnemen van uw stem, beeld, telefoon en videogesprek wanneer we dit uitdrukkelijk aangeven. De legitieme belangen van Centauro zijn om de kwaliteit van de dienst te bewaren, en de opnames te gebruiken, indien nodig, om uw legale positie te beschermen in geval van een mogelijk geschil.
  d.    Communiceren van uw gegevens aan verzekeringsmaatschappijen waarmee u of Centauro een beleid in stand houden en u onderweg bijstaan in geval van een ongeval. 

  e.    Communiceren van uw gegevens aan Centauro-bedrijven en hun groep (Grupo Mutua Madrileña), in het bijzonder MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.S.P.F.; AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA, S.L.U.; MUTUAMAD INNOVACIÓN, S.L.U.; SILDOSCAN SPAIN, S.L.; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.; NORDICWHEELS, L.D.A.; CENTAURO RENT A CAR GREECE, SINGLE MEMBER S.A., en anderen. Zulke communicatie zal dienen om verhuur van voertuigen ter plaatse zonder dat de klant om een chauffeur vraagt en aanvullende diensten te leveren, en zal ons toelaten om onze administratieve en informaticaprocedures te centraliseren.

  f. Om de geolocatiegegevens van het voertuig in de installaties van Centauro bij ophaling en teruggave te registreren, om de controle op de naleving van de termijnen en de lokalisatie van het voertuig door het bedrijf te garanderen.

  g. Om het verhuurde voertuig te geolokaliseren in geval van een redelijk vermoeden van diefstal of verduistering (met inbegrip van het niet terugbrengen van het voertuig op de vervaldag).

  iv.    Op basis van de door u gegeven uitdrukkelijke toestemming:

  a. Indien u dit toelaat, kan Centauro een profiel van uw consumentgewoontes opstellen via externe informatie, en uw gegevens communiceren aan advertentiepartners, wat het opmaken van exclusieve aanbiedingen van producten of diensten, aangepast aan uw behoeften, mogelijk maakt.

  b. Indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, kan Centauro uw identiteit verifiëren via een door een geverifieerde leverancier verstrekt gezichtsherkenningssysteem, aan de hand van de verzonden foto, evenals uw rijbewijs, uw identiteitskaart of een ander gelijkwaardig document zoals uw paspoort, om na te gaan of deze met elkaar overeenkomen. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden verwerkt, en na de implementatie van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen om de correcte verwerking ervan door het gebruik van deze technologie te verzekeren. Als u niet instemt met een dergelijke verwerking, kunt u de digitale verwerking overslaan en de verificatie van uw identiteit fysiek, handmatig en niet automatisch, bij Centauro Rent a Car uitvoeren.

  c. Om het verhuurde voertuig te geolokaliseren op verzoek van de belanghebbende na contact met het Centauro support team, in het geval dat het voertuig pechhulp of soortgelijke ondersteuning nodig heeft.

  d. Om rijgegevens te verzamelen met het oog op de analyse daarvan voor het uitvoeren van studies over de gevolgen van het rijden met deze voertuigen.

  C. Bestemmelingen

  In de voorwaarden beschreven in sectie B. Doel van gegevensverwerking, kan Centauro uw persoonsgegevens communiceren aan de volgende instanties:

  i.    Overheids- of juridische regelgevende instanties of instellingen, waar dit volgens de wet of lokale reglementering verplicht is, of in naleving van reglementaire verplichtingen, en om te voldoen aan informatievereisten met betrekking tot verkeersovertredingen. 

  ii.    Verzekeringsinstantiesmet de doelstellingen beschreven in letter d) van item iii) Legitiem belang, opgenomen in sectie B. Doel van gegevensverwerking

  iii.    Derden en bedrijven van de Centauro-groep, voor de doelen beschreven in letter e) van item iii) Legitiem belang, opgenomen in sectie B. Doel van gegevensverwerking

  In overeenstemming met de bepalingen van bovenstaand punt iii., heeft Centauro de medewerking van enkele externe dienstverleners die toegang hebben tot uw persoonsgegevens en die de voornoemde gegevens verwerken in naam en voor rekening van Centauro als gevolg van het leveren van de diensten. 
  Centauro volgt strikte criteria in de selectie van dienstverleners om te voldoen aan haar verplichtingen inzake gegevensbescherming. De firma verbindt zich ertoe het overeenkomstige gegevensverwerkingscontract met hen te ondertekenen, dat onder andere de volgende verplichtingen oplegt:  

  In het bijzonder kan Centauro diensten van derden inhuren, met inbegrip van maar niet beperkt tot bedrijven in de volgende sectoren: logistiek, identiteitsvalidatiediensten, juridisch advies, opleiding, medisch, onderhoud, scheepvaart, technologie en informaticadiensten.

  D. Bron van de gegevens

  Ongeacht de door u verstrekte persoonsgegevens kan Centauro persoonsgegevens van openbare bestanden, marktbestanden en overheidsinstanties verwerken, in overeenstemming met de doelstellingen en legitimerende basissen beschreven in sectie  "B. Doel van gegevensverwerking" hierboven. 
  In lijn met het bovenstaande zal Centauro persoonsgegevens, verstrekt door voormelde derde partijen, verwerken overeenkomstig met de volgende categorieën:

  i.    Identificatiegegevens.

  ii.    Postadressen of e-mailadressen.

  iii. Geolocatiegegevens van het voertuig

  iv. Gegevens over rijgedrag

  Geen speciaal beschermde persoonsgegevens worden verkregen van derde partijen. 

  De in de punten iii en iv verkregen gegevens zullen alleen worden verwerkt in de gevallen vermeld in de voorgaande paragrafen.

  Met betrekking tot de gegevens die u direct tijdens het boekingsproces verstrekt, kan Centauro onder andere uw rijbewijs, uw identiteitskaart of een ander gelijkwaardig document, zoals een paspoort en een foto van u, opvragen om uw identiteit te verifiëren.

  E. Rechten van belanghebbenden

  De toestemmingen verleend in de gevallen vastgelegd in dit document kunnen door u op elk moment en op uw eenvoudig verzoek worden ingetrokken. Wij informeren u dat in overeenstemming met de huidige wetgeving, u recht hebt op het uitoefenen van uw rechten op toegang, rechtzetting, annulering en bezwaar, alsook het recht op terugtrekking, beperking van gegevensverwerking, en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, door uw identiteit te bewijzen (door een kopie van uw nationaal identificatiedocument of equivalent in te dienen) op het volgende adres: CENTAURO RENT A CAR, S.L.U., Avda País Valencia 9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante), of via e-mail naar [email protected].

  Indien u vindt dat CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. een van de voormelde rechten niet heeft gerespecteerd, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming.

  F. Gegevensbewaring 

  Uw persoonsgegevens zullen gedurende de volledige duur van de zakelijke relatie tussen u en Centauro worden bewaard. 

  Eens de zakelijke relatie eindigt, zullen stappen worden ondernomen om uw persoonsgegevens te verwijderen van zodra alle nodige actie om verplichtingen die mogelijk overblijven tussen de partijen te beheren en te beëindigen, waarbij tijdens deze periode alle noodzakelijke administratieve procedures zullen worden uitgevoerd. 

  Gegevens met betrekking tot geolokalisatie worden niet langer bewaard dan nodig is voor de in de voorgaande punten vermelde doeleinden en worden anoniem gemaakt of gewist zodra deze doeleinden zijn verwezenlijkt.

  Gegevens over het rijgedrag van de gebruikers worden onmiddellijk anoniem gemaakt en in elk geval voordat er enige verwerking van de gegevens plaatsvindt nadat ze zijn verzameld.

  Niettegenstaande het voorgaande, zullen uw gegevens op de juiste manier geblokkeerd blijven, zolang aansprakelijkheden van de prestatie van onze contractuele relatie kunnen worden afgeleid, en voor het vervullen van andere wettelijke verplichtingen door Centauro.

  In dit verband garandeert Centauro dat het de gegevens niet zal verwerken, tenzij waar nodig voor het formuleren, uitvoeren of verdediging van vorderingen, of wanneer vereist deze te verstrekken aan de Overheid, Rechters en Rechtbanken tijdens de verjaringstermijn met betrekking tot rechten of wettelijke verplichtingen daarvan.

  G. Veiligheid en vertrouwelijkheid

  Wij zetten ons in voor de veiligheid van uw informatie. Om ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen, hebben wij passende technische en fysieke maatregelen genomen en beheersprocessen ingesteld om de informatie die wij van u verzamelen, te beveiligen en te beschermen.

 • Privacybeleid Centauro Rent a Car Portugal (Centauro Rent a Car, L.D.A.)

  Privacybeleid Centauro Rent a Car Portugal (Centauro Rent a Car, L.D.A.)

  A. Gegevenscontroleur

  Wij informeren u dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft als onderdeel van onze contractuele relatie worden verwerkt door CENTAURO RENT A CAR, L.D.A., met hoofdkantoor in Rua Fradesso Silveira, 6, Floor 1 A/B, 1300-609 Lisbon, Parish of Alcântara, Municipality and District of Lissabon, Portugal, (hierna "Centauro"), ten behoeve van onderstaande doeleinden.

  Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld tijdens het ophalen van het voertuig, zijn alle verzamelde persoonlijke gegevens essentieel voor de nakoming, beheer, onderhoud en controle van onze contractuele relatie. Indien u de gegevens niet verschaft, wordt het onmogelijk aan uw verzoek te voldoen of de contractueel afgesproken diensten te leveren. Persoonlijke gegevens worden enkel verzameld met het oog op de tijdens het ophalen van het voertuig vermelde of in dit Privacybeleid genoemde doeleinden.

  De gebruiker bevestigt en garandeert de integriteit en juistheid van de verschafte gegevens, en dat deze actueel zijn. De gebruiker zal daarnaast eventuele wijzigingen van de gegevens doorgeven door middel van de in sectie E uiteengezette procedure. Persoonlijke rechten.

  B. Doelen en rechtsgronden van gegevensverwerking

  Wij informeren u dat Centauro uw gegevens zal verwerken met het oog op de volgende doeleinden en in overeenstemming met de volgende rechtsgronden:

  i.    Naleving van de contractuele relatie:

  a.    Verwerken van uw verzoek om u te registreren als cliënt ten behoeve van het beheren van de contractuele relatie en uw behoeften als Centauro-cliënt.

  b.    De naleving van de contractuele of pre-contractuele relatie tussen de partijen beheren, onderhouden en garanderen (inclusief facturering, in voorkomend geval, van het verschil tussen de brandstof die het voertuig bij levering had en de brandstof die het bij teruggave had).

  ii.    Naleving van juridische verplichting:

  a.    Leveren van informatie aan publieke of regelgevende instanties, alsook aan overheids- of juridische instanties, indien verplicht volgens lokale regelgeving of wettelijke verplichtingen.

  b. Om het verhuurde voertuig te geolokaliseren in geval van een gerechtvaardigd verzoek van overheidsinstanties.

  iii.    Centauro’s legitieme belang:

  a.    Uitvoeren van commerciële- en/of reclameactiviteiten of communicaties, op welke wijze dan ook, inclusief middels elektronische communicatie, met betrekking tot producten of diensten die vergelijkbaar zijn met eerder bij Centauro gekochte producten of diensten.

  b.    Uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken betreffende de producten en/of diensten die door de gebruiker zijn gekocht, en het uitvoeren van een evaluatie op basis van persoonlijke gegevens die Centauro beschikbaar heeft om vast te stellen welke producten en diensten het best bij uw profiel passen, om zo prestaties te maximaliseren en de beste aanbiedingen van producten en diensten in overeenstemming met uw interesses aan u voor te leggen. Opzoeken van de gegevens die wij beheren voor het beheren van de diensten die we aan u leveren of de producten die u heeft gekocht.

  c.    Opnemen van uw stem of beeld en opslaan van telefoon- en videogesprekken, indien uitdrukkelijk aangegeven. Onder het legitieme belang van Centauro valt het onderhouden van de kwaliteit van de dienst en indien nodig het gebruiken van opnames om de juridische positie te beschermen in geval van conflicten.

  d.    Communiceren van uw gegevens (zolang deze niet onder een speciale categorie vallen) naar verzekeringsmaatschappijen waar de gebruiker of Centauro een geldige polis heeft afgesloten voor pechhulp bij verkeersincidenten of -ongevallen.

  e.    Communiceren van uw gegevens aan Centauro-bedrijven en hun groep (Grupo Mutua Madrileña), met name naar MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.S.P.F.; AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA, S.L.U.; MUTUAMAD INNOVACIÓN, S.L.U.; SILDOSCAN SPAIN, S.L.; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.; NORDICWHEELS, L.D.A.; CENTAURO RENT A CAR GREECE, SINGLE MEMBER S.A. en anderen, om op verzoek van de cliënt lokaal de verhuur van zelfrijdende voertuigen en aanvullende diensten te leveren, alsook om de administratieve- en computerprocessen te centraliseren.

  f.    Communiceren van en/of reageren op notificaties van autoriteiten, publiek of privaat, met betrekking tot gerechtelijke procedures van de administratieve jurisdictie voor verkeersovertredingen of procedures ter identificatie van bestuurders die verzuimd hebben tolkosten te betalen.

  g. Om de geolocatiegegevens van het voertuig in de installaties van Centauro bij ophaling en teruggave te registreren, om de controle op de naleving van de termijnen en de lokalisatie van het voertuig door het bedrijf te garanderen.

  h. Om het verhuurde voertuig te geolokaliseren in geval van een redelijk vermoeden van diefstal of verduistering (met inbegrip van het niet terugbrengen van het voertuig op de vervaldag).

  iv.    Toestemming gebruiker:

  a.    Als de gebruiker hier toestemming voor geeft, zal Centauro de gegevens van de gebruiker vrijgeven aan diens reclamepartners om speciale aanbiedingen van producten en diensten passend bij de interesses en behoeften van de gebruiker te leveren.

  b. Indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, kan Centauro uw identiteit verifiëren via een door een geverifieerde leverancier verstrekt gezichtsherkenningssysteem, aan de hand van de verzonden foto, evenals uw rijbewijs, uw identiteitskaart of een ander gelijkwaardig document zoals uw paspoort, om na te gaan of deze met elkaar overeenkomen. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden verwerkt, en na de implementatie van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen om de correcte verwerking ervan door het gebruik van deze technologie te verzekeren. Als u niet instemt met een dergelijke verwerking, kunt u de digitale verwerking overslaan en de verificatie van uw identiteit fysiek, handmatig en niet automatisch, bij Centauro Rent a Car uitvoeren.

  c. Om het verhuurde voertuig te geolokaliseren op verzoek van de belanghebbende na contact met het Centauro support team, in het geval dat het voertuig pechhulp of soortgelijke ondersteuning nodig heeft.

  d. Om rijgegevens te verzamelen met het oog op de analyse daarvan voor het uitvoeren van studies over de gevolgen van het rijden met deze voertuigen.

  C. Ontvangers

  Onder de in sectie B uiteengezette voorwaarden. Doeleinden van gegevensverwerking, Centauro mag uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan de volgende entiteiten:

  i.    Publieke of regelgevende autoriteiten, alsook overheids- of juridische instanties, indien verplicht volgens lokale regelgeving of wettelijke verplichtingen, alsook om te voldoen aan de gegevensvereisten met betrekking tot verkeersovertredingen. 

  ii.    Verzekeringsmaatschappijen ten behoeve van de doeleinden omschreven in sectie d) van item iii) Legitiem belang, onderdeel van sectie B. Doeleinden van gegevensverwerking.

  iii.    Verzekeringsmaatschappijen ten behoeve van de doeleinden omschreven in sectie e) van item iii) Legitiem belang, onderdeel van sectie B. Doeleinden van gegevensverwerking

  iv.    Snelwegconcessionaris en/of politieautoriteiten ten behoeve van de doeleinden omschreven in sectie f) van item iii) Legitiem belang, onderdeel van sectie B. Doeleinden van gegevensverwerking

  Volgens item iii. hierboven krijgen externe dienstverleners toegang tot uw persoonlijke gegevens teneinde het verlenen van een dienst namens Centauro tot het verwerken van dergelijke gegevens. 

  Centauro hanteert strenge criteria voor het selecteren van de dienstverleners teneinde te voldoen aan de gegevensbeschermingsvereisten. Centauro zal met hen het bijbehorende gegevensverwerkingscontract afsluiten, volgens welke zij, onder andere, de volgende verplichtingen hebben: geschikte technische en organisatorische maatregelen implementeren; persoonlijke gegevens voor de afgesproken doeleinden gebruiken en enkel in overeenstemming met gedocumenteerde instructies van Centauro; en de gegevens aan Centauro terugsturen of verwijderen zodra de verlening van de diensten is voltooid. 

  In het bijzonder kan Centauro diensten van derden inhuren, met inbegrip van maar niet beperkt tot bedrijven in de volgende sectoren: logistiek, identiteitsvalidatiediensten, juridisch advies, opleiding, medisch, onderhoud, scheepvaart, technologie en informaticadiensten.

  D. Oorsprong van de gegevens

  Ongeacht de persoonlijke gegevens die u heeft verschaft, mag Centauro persoonlijke gegevens uit algemene archieven, marktarchieven en/of van publieke instanties in overeenstemming met de in sectie B uiteengezette doeleinden en rechtsgronden verwerken. Doeleinden van gegevensverwerking» bovenstaand. 

  In overeenstemming met het voorgaande zal Centauro persoonlijke gegevens van bovengenoemde derden uit de volgende categorieën verwerken:

  i.    Identificatiegegevens.

  ii.    Post- of elektronische adressen.

  iii. Geolocatiegegevens van het voertuig

  iv. Gegevens over rijgedrag

  Persoonlijke gegevens zijn niet afkomstig van speciale categorieën van derden. 

  De in de punten iii en iv verkregen gegevens zullen alleen worden verwerkt in de gevallen vermeld in de voorgaande paragrafen.

  Met betrekking tot de gegevens die u direct tijdens het boekingsproces verstrekt, kan Centauro onder andere uw rijbewijs, uw identiteitskaart of een ander gelijkwaardig document, zoals een paspoort en een foto van u, opvragen om uw identiteit te verifiëren.

  E. Rechten van belanghebbenden

  De toestemming die de gebruiker heeft gegeven voor het uitvoeren van specifieke verwerkingsprocessen van de persoonlijke gegevens door Centauro, kan op verzoek van de gebruiker op ieder moment worden ingetrokken. Wij informeren u dat, volgens het huidige geldende recht, de gebruiker het recht heeft de gegevens te bekijken, bewerken en annuleren, alsook het recht op beëindiging of beperking van gegevensverwerking en -overdracht, zodra de identiteit is geverifieerd (met behulp van een kopie van een identiteitsdocument of dergelijke), en een brief is gestuurd naar het volgende adres: CENTAURO RENT A CAR, L.D.A., met hoofdkantoor in Rua Fradesso Silveira, 6, Floor 1 A/B, 1300-609 Lisbon, Parish of Alcântara, Municipality and District of Lissabon, Portugal, (+351) 211 303 540, of via het volgende e-mailadres [email protected]

  Als de gebruiker het idee heeft dat CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.. inbreuk heeft gemaakt op de bovengenoemde rechten, kan de gebruiker een claim naar de Nationale Gegevensbeschermingscommissie sturen (adres: Rua de São Bento, 148, R/C, 1200-821 Lisbon; e-mail: [email protected]; website: www.cnpd.pt.

  F. Opslag 

  Uw persoonlijke gegevens worden, ten behoeve van de naleving van het contract, opgeslagen voor de duur van de commerciële relatie tussen de gebruiker en Centauro. 

  Aan het einde van die relatie worden al uw persoonlijke gegevens verwijderd zodra alle noodzakelijk handelingen zijn uitgevoerd om de resterende verplichtingen tussen de partijen uit te voeren en af te ronden, in welke periode alle noodzakelijke administratieve maatregelen worden genomen. 

  Gegevens met betrekking tot geolokalisatie worden niet langer bewaard dan nodig is voor de in de voorgaande punten vermelde doeleinden en worden anoniem gemaakt of gewist zodra deze doeleinden zijn verwezenlijkt.

  Gegevens over het rijgedrag van de gebruikers worden onmiddellijk anoniem gemaakt en in elk geval voordat er enige verwerking van de gegevens plaatsvindt nadat ze zijn verzameld.

  Niettegenstaande het voorgaande worden uw gegevens bewaard en naar behoren beschermd zolang de verantwoordelijkheden die voortkomen uit de contractuele relatie van kracht blijven, alsook teneinde te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Centauro.

  In dit opzicht garandeert Centauro dat het geen gegevens zal verwerken, tenzij dit nodig is voor het indienen of uitvoeren van of verdedigen tegen een claim, of indien deze moeten worden verzonden naar het openbaar bestuur, rechters en rechtbanken, tot de wettelijke verplichtingen komen te vervallen.

  G. Veiligheid en vertrouwelijkheid

  Wij zetten ons in voor de veiligheid van uw informatie. Om ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen, hebben wij passende technische en fysieke maatregelen genomen en beheersprocessen ingesteld om de informatie die wij van u verzamelen, te beveiligen en te beschermen.

 • Privacybeleid Centauro Rent a Car Italië (CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.)

  Privacybeleid Centauro Rent a Car Italië (CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.)

  A. Verantwoordelijke van de gegevensverwerking.

  We wijzen u erop dat de persoonsgegevens verstrekt door de klant, in het kader van de onderlinge commerciële relatie, zullen worden behandeld door CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L., gevestigd te Trento (TN), aan Via Benedetto Giovanelli 37, (hierna te noemen "Centauro") als gegevensbeheerder op de hieronder beschreven wijze.

  Tenzij anders aangegeven op het moment van verzameling, zijn alle verzamelde persoonsgegevens noodzakelijk voor het beheer van de zakelijke relatie. Het verschaffen van persoonsgegevens is verplicht voor dit doel. Indien u deze gegevens niet wenst te verschaffen, zal Centauro de verschillende verzoeken niet kunnen verwerken of de dienst waarop de opdracht betrekking heeft niet kunnen verlenen. De persoonsgegevens zullen uitsluitend verwerkt worden voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring.

  De klant bevestigt en garandeert de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verschafte gegevens en dat deze overeenkomen met de huidige situatie. Daarom gaat de klant ermee akkoord om elke wijziging aan deze gegevens te communiceren, volgens de procedure omschreven in sectie E. Rechten van de betrokken partijen.

  B. Doeleinden van de gegevensverwerking.

  Met dit document informeren wij de klant dat de persoonsgegevens door Centauro zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  I. Op grond van de contractuele relatie:

  • Verwerking van de aanvraag van de klant, beheer van de zakelijke relatie en tegemoetkoming aan de behoeften van de klant. 
  • Uitvoering van de onderling bindende contractuele of precontractuele verplichtingen tussen de klant en Centauro beheren (inclusief facturering, in voorkomend geval, van het verschil tussen de brandstof die het voertuig bij levering had en de brandstof die het bij teruggave had).
  • Het ter plaatse aanbieden van autoverhuurdiensten zonder chauffeur en bijkomende diensten.

  II. Op grond van een wettelijke verplichting:

  • Informatie aan overheidsinstanties, regelgevende instanties en overheidsinstellingen communiceren indien dit vereist wordt door de wet, door plaatselijke voorschriften of in overeenstemming met reglementaire verplichtingen.
  • Om het verhuurde voertuig te geolokaliseren in geval van een gerechtvaardigd verzoek van overheidsinstanties.

  III. Op grond van het rechtmatige belang van Centauro:

  • Ter uitvoering van promotieactiviteiten en advertentiemateriaal, op welke manier dan ook, met inbegrip van elektronische communicatie of gelijkwaardige middelen, over producten en diensten die soortgelijk zijn aan wat onder het contract van Centauro valt.

  • Om onderzoek uit te voeren naar de tevredenheid van de klant met betrekking tot producten en diensten.

  • Om stem- en beeldopnames van de klant te maken, via telefoon of videoconferentie, wanneer uitdrukkelijk vermeld. De rechtmatige belangen van Centauro zijn het op niveau houden van de kwaliteit van de dienstverlening en het gebruik van registraties, indien nodig, om de rechtspositie van de klant te beschermen in geval van geschillen.

  • Om de geolocatiegegevens van het voertuig in de installaties van Centauro bij ophaling en teruggave te registreren, om de controle op de naleving van de termijnen en de lokalisatie van het voertuig door het bedrijf te garanderen.

  • Om het verhuurde voertuig te geolokaliseren in geval van een redelijk vermoeden van diefstal of verduistering (met inbegrip van het niet terugbrengen van het voertuig op de vervaldag).

  IV.    Op grond van uitdrukkelijke toestemming verleend door de klant:

  • Voordat de klant toestemming heeft verleend, kan Centauro een profiel creëren van de consumptiepatronen van de klant, via externe informatie en de gegevens van de klant met advertentiepartners delen, zodat ze exclusieve aanbiedingen kunnen verzenden van producten of diensten afgestemd op de behoeften van de klant. 

  • Indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, kan Centauro uw identiteit verifiëren via een door een geverifieerde leverancier verstrekt gezichtsherkenningssysteem, aan de hand van de verzonden foto, evenals uw rijbewijs, uw identiteitskaart of een ander gelijkwaardig document zoals uw paspoort, om na te gaan of deze met elkaar overeenkomen. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden verwerkt, en na de implementatie van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen om de correcte verwerking ervan door het gebruik van deze technologie te verzekeren. Als u niet instemt met een dergelijke verwerking, kunt u de digitale verwerking overslaan en de verificatie van uw identiteit fysiek, handmatig en niet automatisch, bij Centauro Rent a Car uitvoeren.

  • Om het verhuurde voertuig te geolokaliseren op verzoek van de belanghebbende na contact met het Centauro support team, in het geval dat het voertuig pechhulp of soortgelijke ondersteuning nodig heeft.

  • Om rijgegevens te verzamelen met het oog op de analyse daarvan voor het uitvoeren van studies over de gevolgen van het rijden met deze voertuigen.

  C. Ontvangers

  Onder de voorwaarden beschreven in sectie B. Doeleinden van de gegevensverwerking, kan Centauro de persoonsgegevens van de klant verstrekken aan de volgende organen:

  1    overheidsinstanties, regelgevende instanties en overheidsinstellingen, indien dit vereist wordt door de wet, door plaatselijke voorschriften of in overeenstemming met reglementaire verplichtingen en om tegemoet te komen aan communicatievereisten met betrekking tot verkeersovertredingen;

  2    Verzekeringsmaatschappijen, voor pechhulpdiensten in geval van auto-ongelukken of verkeersongevallen.

  3    Maatschappijen van aan Centauro-bedrijven en hun groep (Grupo Mutua Madrileña), in het bijzonder, MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.S.P.F.; AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA, S.L.U.; MUTUAMAD INNOVACIÓN, S.L.U.; SILDOSCAN SPAIN, S.L.; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.; NORDICWHEELS, L.D.A.; CENTAURO RENT A CAR GREECE, SINGLE MEMBER S.A., en anderen voor een goede uitvoering van de verhuurdiensten en de centralisatie van geautomatiseerde administratieve procedures en derde ondernemingen die samenwerken met Centauro.

  Overeenkomstig de bepalingen van bovengenoemd punt III), werkt Centauro samen met enkele dienstverleners, die toegang hebben tot de persoonsgegevens van de klant en die de bovenvermelde gegevens in naam van en ten behoeve van Centauro kunnen verwerken, als gevolg van de dienstverlening.

  Centauro maakt gebruik van strenge selectiecriteria voor haar dienstverleners. Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen inzake gegevensbescherming, gaat deze ermee akkoord zulke personen als gegevensbeheerders aan te stellen door ondertekening van een specifiek contract dat, onder andere, de volgende verplichtingen voorschrijft: de toepassing van adequate technische en organisatorische maatregelen uitsluitend voor de overeengekomen doelstellingen, met volledige inachtneming van de richtsnoeren van Centauro en de verwijdering of mededeling van de gegevens aan Centauro zodra de dienstverlening in hun naam is voltooid.

  In het bijzonder kan Centauro diensten van derden inhuren, met inbegrip van maar niet beperkt tot bedrijven in de volgende sectoren: logistiek, identiteitsvalidatiediensten, juridisch advies, opleiding, medisch, onderhoud, scheepvaart, technologie en informaticadiensten.

  D. Herkomst van de gegevens

  Ongeacht de persoonsgegevens verstrekt door de klant, mag Centauro persoonsgegevens verkregen via openbare archieven, marktarchieven en overheidsinstellingen, verwerken in overeenkomst met de doeleinden en de basis van legitimiteit beschreven in sectie "B. Doeleinden van de gegevensverwerking", hierboven vermeld. 

  In overeenstemming met wat hierboven beschreven is, vallen de persoonsgegevens verschaft door de voornoemde derde partijen in contact met Centauro onder de volgende categorieën:

  I.     identificatiegegevens;
  II.     postadres of e-mailadressen.

  iii. Geolocatiegegevens van het voertuig

  iv. Gegevens over rijgedrag

  Persoonsgegevens die deel uitmaken van bijzondere categorieën (d.w.z. gevoelige) zullen niet verkregen worden van derde partijen.

  De in de punten iii en iv verkregen gegevens zullen alleen worden verwerkt in de gevallen vermeld in de voorgaande paragrafen.

  Met betrekking tot de gegevens die u direct tijdens het boekingsproces verstrekt, kan Centauro onder andere uw rijbewijs, uw identiteitskaart of een ander gelijkwaardig document, zoals een paspoort en een foto van u, opvragen om uw identiteit te verifiëren.

  E. Rechten van belanghebbenden

  De verleende toestemming, in de gevallen bepaald in dit document, kan op ieder moment worden ingetrokken, op verzoek van de klant. Wij wijzen u erop dat, overeenkomstig de bestaande wetgeving, de klant recht heeft om toegangs-, bekrachtigings-, annulerings- en bezwaarrechten met betrekking tot het gebruik van de gegevens uit te oefenen, maar ook herroepingsrecht, de beperking van de verwerking van gegevens en het recht op portabiliteit, door aantoning van hun identiteit door verzending van een kopie van een identiteitskaart of soortgelijk identificatiedocument aan: CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L., Trento, Via Benedetto Giovanelli 37 of via e-mail op: [email protected].

  Indien de klant van mening is dat CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L. bovengenoemde rechten niet heeft gerespecteerd, heeft deze het recht een klacht in te dienen bij de Italian Data Protection Authority (Garante per la protezione dei dati personali).

  F. Opslag van gegevens.

  De persoonsgegevens van de klant zullen voor de gehele duur van de commerciële relatie tussen de klant en Centauro bewaard worden.

  Wanneer de contractuele relatie beëindigd wordt, zullen de persoonsgegevens van de klant uitsluitend bewaard worden voor het beheer van eventuele openstaande kwesties tussen de partijen, voor de uitvoering, in die periode, van alle noodzakelijke administratieve procedures.

  Gegevens met betrekking tot geolokalisatie worden niet langer bewaard dan nodig is voor de in de voorgaande punten vermelde doeleinden en worden anoniem gemaakt of gewist zodra deze doeleinden zijn verwezenlijkt.

  Gegevens over het rijgedrag van de gebruikers worden onmiddellijk anoniem gemaakt en in elk geval voordat er enige verwerking van de gegevens plaatsvindt nadat ze zijn verzameld.

  Onverminderd het voorgaande, worden de gegevens van de klant opgeslagen, zolang verantwoordelijkheid voor contractuele voordelen ontleend kan worden en voor de periode die noodzakelijk is voor Centauro om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

  In dit verband, garandeert Centauro dat de gegevens niet verwerkt zullen worden, behalve wanneer noodzakelijk voor de formulering, de uitoefening en de verdediging in geval van klachten of indien gevraagd deze te overhandigen aan de overheid, de rechters en de rechtbanken tijdens de vereiste inzake de rechten en wettelijke verplichtingen hiervan.

  G. Veiligheid en vertrouwelijkheid

  Wij zetten ons in voor de veiligheid van uw informatie. Om ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen, hebben wij passende technische en fysieke maatregelen genomen en beheersprocessen ingesteld om de informatie die wij van u verzamelen, te beveiligen en te beschermen.

 • Privacybeleid van Centauro Rent a Car Greece (CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A.)

  Privacybeleid van Centauro Rent a Car Greece (CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A.)

  A. Gegevenscontroleur

  We informeren u dat de persoonsgegevens die u verschaft in het kader van onze contractuele relatie, worden verwerkt door CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A., met een hoofdkantoor in 396, Mesogeion Avenue, 15341 Agia Paraskevi, Attica, (hierna “Centauro”) voor onderstaande doeleinden.

  Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld tijdens het ophalen van het voertuig, zijn alle benodigde en verzamelde persoonsgegevens essentieel voor het beheer, onderhoud en de controle van onze contractuele relatie. Door ervoor te kiezen deze gegevens niet te verschaffen, maakt u het onmogelijk uw verzoek te verwerken of de afgesproken diensten te leveren. Persoonsgegevens worden enkel verzameld met het oog op de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden.

  U bevestigt en garandeert de juistheid en nauwkeurigheid van de verschafte gegevens en dat deze aangepast zijn op uw huidige situatie. Daarbij gaat u ermee akkoord eventuele wijzigingen van deze gegevens door te geven in overeenstemming met de procedure uiteengezet in sectie E. Rechten belanghebbenden.

  B. Doeleinden van gegevensverwerking

  Hierbij informeren we u dat uw gegevens  door Centauro worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  i.    Op basis van de contractuele relatie:

  a.    Om uw verzoek tot registratie als klant te verwerken, zodat we de commerciële relatie tussen ons en uw behoeften kunnen beheren.
  b.    Om de contractuele en pre-contractuele relatie die ons bindt te beheren, onderhouden en na te leven (inclusief facturering, in voorkomend geval, van het verschil tussen de brandstof die het voertuig bij levering had en de brandstof die het bij teruggave had).

  ii.    Op basis van een wettelijke verplichting:

  a.    Om, indien dit verplicht is volgens nationale of lokale wetgeving of in overeenstemming met wettelijke verplichtingen, informatie door te spelen aan overheidsinstanties en toezichthoudende en regeringsorganen.

  b. Om het verhuurde voertuig te geolokaliseren in geval van een gerechtvaardigd verzoek van overheidsinstanties.

  iii.    Op basis van Centauro’s legitieme belang:

  a.    Om commerciële en marketingcommunicatie en -handelingen uit te voeren, op welke manier dan ook, inclusief via elektronische communicaties of vergelijkbare manieren, gerelateerd aan producten of diensten vergelijkbaar met die contractueel zijn vastgelegd bij Centauro.

  b.    Om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren over producten en diensten die u heeft gecontracteerd en voor profilering op basis van persoonsgegevens die Centauro heeft verzameld om uit te vinden welke producten en diensten het beste bij uw profiel passen, wat hun prestaties maximaliseert en ervoor zorgt dat u op basis van uw interesses de beste aanbiedingen voor producten en diensten krijgt. We zullen de informatie die we hebben gebruiken om de diensten die we u aanbieden of de producten die u aanschaft te beheren.

  c.    Om uw stem, beeld, telefoon- of videogesprek op te nemen, nadat we uitdrukkelijk aangeven dit te doen. Onder het legitieme belang van Centauro valt het onderhouden van de kwaliteit van de dienst en indien nodig het gebruiken van opnames om uw juridische positie te beschermen in geval van geschillen.

  d.    Om uw gegevens door te geven aan verzekeringsmaatschappijen bij wie u of Centauro een verzekering heeft en die u hulp bieden in het geval van een ongeluk of pech.

  e.    Om uw gegevens door te geven aan bedrijven van aan Centauro-bedrijven en hun groep (Grupo Mutua Madrileña), vooral MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.S.P.F.; AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA, S.L.U.; MUTUAMAD INNOVACIÓN, S.L.U.; SILDOSCAN SPAIN, S.L.; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.; NORDICWHEELS, L.D.A.; CENTAURO RENT A CAR GREECE, SINGLE MEMBER S.A.; en andere. Dergelijke communicatie is nodig om voertuigverhuurdiensten te leveren op locatie, zonder een door de klant verzochte bestuurder, aanvullende diensten, en geeft ons de mogelijkheid onze administratieve en computerprocessen te centraliseren.

  f. Om de geolocatiegegevens van het voertuig in de installaties van Centauro bij ophaling en teruggave te registreren, om de controle op de naleving van de termijnen en de lokalisatie van het voertuig door het bedrijf te garanderen.

  g. Om het verhuurde voertuig te geolokaliseren in geval van een redelijk vermoeden van diefstal of verduistering (met inbegrip van het niet terugbrengen van het voertuig op de vervaldag).

  iv.    Op basis van uw nadrukkelijke toestemming:

  a. Indien u hier toestemming voor geeft, mag Centauro op basis van externe informatie een profiel opstellen van uw consumptiegewoonten, en uw gegevens doorgeven aan reclamepartners, waardoor u exclusieve aanbiedingen voor producten en diensten kunt krijgen, afgestemd op uw interesses.

  b. Indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, kan Centauro uw identiteit verifiëren via een door een geverifieerde leverancier verstrekt gezichtsherkenningssysteem, aan de hand van de verzonden foto, evenals uw rijbewijs, uw identiteitskaart of een ander gelijkwaardig document zoals uw paspoort, om na te gaan of deze met elkaar overeenkomen. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden verwerkt, en na de implementatie van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen om de correcte verwerking ervan door het gebruik van deze technologie te verzekeren. Als u niet instemt met een dergelijke verwerking, kunt u de digitale verwerking overslaan en de verificatie van uw identiteit fysiek, handmatig en niet automatisch, bij Centauro Rent a Car uitvoeren.

  c. Om het verhuurde voertuig te geolokaliseren op verzoek van de belanghebbende na contact met het Centauro support team, in het geval dat het voertuig pechhulp of soortgelijke ondersteuning nodig heeft.

  d. Om rijgegevens te verzamelen met het oog op de analyse daarvan voor het uitvoeren van studies over de gevolgen van het rijden met deze voertuigen.

  C. Ontvangers

  Volgens de voorwaarden omschreven in sectie B. Doeleinden van gegevensverwerking, mag Centauro uw persoonsgegevens vrijgeven aan de volgende entiteiten:

  i.    Overheidsinstanties, wetgevende of rechtsprekende instanties of organen, indien verplicht volgens de wet, lokale regelgeving of in overeenstemming met wettelijke verplichtingen, en om aan informatievereisten met betrekking tot verkeersovertredingen te voldoen. 

  ii.  Verzekeringsmaatschappijen ten behoeve van de legitieme belangen omschreven onder d) of item iii) in sectie B. Doeleinden van gegevensverwerking.

  iii.  Derden en bedrijven van de Centauro Group, ten behoeve van de doeleinden omschreven in sectie e) van item iii) Legitiem belang, onderdeel van sectie B. Doeleinden van gegevensverwerking

  In overeenstemming met de in punt iii. genoemde bepalingen, werkt Centauro samen met enkele externe dienstverleners, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens en die de eerdergenoemde gegevens namens Centauro verwerken bij het verlenen van de diensten. 

  Centauro hanteert strenge criteria voor het selecteren van de dienstverleners teneinde te voldoen aan de gegevensbeschermingsvereisten. Zo wordt het bijbehorende gegevensverwerkingscontract ondertekend, waarin onder andere de volgende verplichtingen op worden gelegd: de toepassing van geschikte technische en organisatorische maatregelen; de verwerking van persoonsgegevens voor afgesproken doeleinden, in strikte naleving van Centauro’s gedocumenteerde instructies; en de verwijdering of retournering van de gegevens aan Centauro na het afronden van de diensten. 

  In het bijzonder kan Centauro diensten van derden inhuren, met inbegrip van maar niet beperkt tot bedrijven in de volgende sectoren: logistiek, identiteitsvalidatiediensten, juridisch advies, opleiding, medisch, onderhoud, scheepvaart, technologie en informaticadiensten.

  D. Oorsprong van de gegevens

  Ongeacht de persoonsgegevens die u levert, mag Centauro persoonsgegevens uit openbare documenten, marktdocumenten en van overheidsorganen verwerken, in overeenstemming met de doeleinden omschreven in sectie B. Doeleinden van gegevensverwerking

  In overeenstemming met het voorgaande, zal Centauro persoonlijke gegevens van bovengenoemde derden uit de volgende categorieën verwerken:

  i.    Identificatiegegevens.

  ii.   Post- of elektronische adressen.

  iii. Geolocatiegegevens van het voertuig

  iv. Gegevens over rijgedrag

  Er worden geen speciaal beschermde persoonsgegevens van derden verkregen. 

  De in de punten iii en iv verkregen gegevens zullen alleen worden verwerkt in de gevallen vermeld in de voorgaande paragrafen.

  Met betrekking tot de gegevens die u direct tijdens het boekingsproces verstrekt, kan Centauro onder andere uw rijbewijs, uw identiteitskaart of een ander gelijkwaardig document, zoals een paspoort en een foto van u, opvragen om uw identiteit te verifiëren.

  E. Rechten van belanghebbenden

  De toestemming die in de in dit beleid vastgestelde gevallen is gegeven, mag te allen tijde via een verzoek herroepen worden. We informeren u over het feit dat u in overeenstemming met de huidige wetgeving het recht hebt op toegang tot, correctie en annulering van en bezwaar tegen de gegevens, alsook het recht op herroeping, beperking van gegevensverwerking en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, indien u zich kunt identificeren door middel van een kopie van uw identiteitskaart of iets dergelijks op te sturen naar het volgende adres: CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A., 396, Mesogeion Avenue, 15341 Agia Paraskevi, Attica, of per e-mail naar [email protected].

  Indien u vindt dat CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A. één of meer van de eerdergenoemde rechten niet heeft gerespecteerd, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Hellenic Data Protection Authority.

  F. Gegevensbewaring 

  Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de gehele lengte van uw zakelijke relatie met Centauro. 

  Zodra de zakelijke relatie eindigt, worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk na het ontbinden van alle verplichtingen tussen de partijen verwijderd, gedurende welke periode alle nodige administratieve procedures worden uitgevoerd. 

  Gegevens met betrekking tot geolokalisatie worden niet langer bewaard dan nodig is voor de in de voorgaande punten vermelde doeleinden en worden anoniem gemaakt of gewist zodra deze doeleinden zijn verwezenlijkt.

  Gegevens over het rijgedrag van de gebruikers worden onmiddellijk anoniem gemaakt en in elk geval voordat er enige verwerking van de gegevens plaatsvindt nadat ze zijn verzameld.

  Niettegenstaande het voorgaande, blijven uw gegevens naar behoren afgeschermd zolang de verplichtingen van onze contractuele relatie ontleend kunnen worden, en voor de uitvoering van andere juridische verplichtingen door Centauro.

  In dit opzicht garandeert Centauro dat het geen gegevens zal verwerken, tenzij dit nodig is voor de opstelling, uitvoering of verdediging van claims, of indien het nodig is om ze aan de overheid of rechtbanken door te geven gedurende de verjaringstermijn van rechten of wettelijke verplichtingen daarvan.

  G. Veiligheid en vertrouwelijkheid

  Wij zetten ons in voor de veiligheid van uw informatie. Om ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen, hebben wij passende technische en fysieke maatregelen genomen en beheersprocessen ingesteld om de informatie die wij van u verzamelen, te beveiligen en te beschermen.

 • Privacybeleid Website

  Website Privacy Policy

  Basic information on data protection

  Data processor: Centauro Rent a Car, S.L.U. (hereinafter, “Centauro”).

  Address: Avda. País Valencià Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante).

  E-mail: [email protected]  

  Main purpose of the processing: your data will be used to manage your browsing the Centauro Website and, where appropriate, to establish, maintain and manage the commercial, contractual or pre-contractual relationship with you, attending your queries or requests and sending promotional and commercial information. 

  Legal grounds: depending on the cases, the data will be processed on the basis of consent, the execution of the contract between you and Centauro, legitimate interests held by Centauro or the adoption of pre-contractual measures. 

  Potential recipients of the data:

  -    Third parties to which Centauro must transfer data, such as public authorities.

  -    Third entities and companies of the Centauro Group.  

  Data protection rights: you can revoke at any time your consent to Centauro’s data processing activities, and exercise, if you wish, your rights of access, rectification, deletion, limitation or objection to data processing, data portability, and your right not to be subject to automated decisions. You can do so by sending a request to Centauro Rent a Car, S.L.U. at Ave. País Valencià Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante) or to the following email address: [email protected] attaching a copy of your DNI or another proof of identity document.

  Origin of the data: Centauro may collect personal data from joint or sector-wide data files and/or files held by public institutions. 

  1.    About Centauro

  This document governs the privacy policy of the website owned by Centauro (hereinafter, the “Website”). 

  Please find below the particulars of the company:

  Company name: CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. (hereinafter, “Centauro”).
  Address: Avda. País Valencià Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante)
  E-mail: [email protected] 

  1.1. How this Privacy Policy is applied

  This Privacy Policy regulates the data processing carried out by Centauro in relation to users who access or contact Centauro through the Website - https://www.centauro.net/ - This includes processing personal data of (i) customers and/or potential customers, (ii) suppliers and/or potential suppliers, (iii) employees and/or candidates and (iv) any other user who may access or transfer data through the Website. 

  Therefore, this Privacy Policy contains the information concerning the processing of personal data related to the mentioned categories of interested parties. 

  For more information on the processing of data of customers purchasing Centauro products and/or services, read the Customer Privacy Policy at https://www.centauro.net/en/privacy-policy/ 

  Find more information relating to processing of job candidates data, please read the Job candidate data protection informative clause at https://www.centauro.net/en/clause-information-candidates-employment/

  2.    Personal data processed by Centauro, purposes and legal grounds

  You are hereby informed that all the data that Centauro requests (or may request) are necessary for the purposes described in this privacy policy; failure to provide them would result in our inability to contact you or manage your application to Centauro. Likewise, Centauro reserves the right not to respond or deal with requests that do not include the requested information.

  You guarantee the accuracy of the personal data provided to Centauro.  Centauro may periodically ask you to review and update your personal data. 

  On the Website you can find useful information about the services offered by Centauro. In this sense, Centauro will only request and process the data necessary to deal the query, provide the contracted service or engage in and maintain a commercial, contractual and/or pre-contractual relationship with you.

  Find below the different purposes for which your personal data may be processed and the legal grounds for such processing:

  i.    Legal grounds for the execution of the services contract between you and Centauro, or application of pre-contractual measures:

  a.    To manage vehicle bookings made by Centauro customers through the Website, which includes managing the inquiries received from, and monitoring the relationship with, the latter.

  b.    To manage the relationship with all the Centauro Website users, attending to their requests and following up on the relationship maintained. 

  c.    If you submit your information via the “Employment” section of the Website, to formalize the registration in the corresponding job openings subscription form and, where appropriate, subsequent monitoring of the submitted application.  

  d.    To respond to your inquiries and requests submitted through the different website sections.

  ii.    Legal grounds arising from legitimate interest:

  a.    To carry out any of Centauro’s commercial and/or advertising activities or communications, by any means, including electronic communications, relating to products or services similar to those previously purchased from Centauro.

  b.    To conduct satisfaction surveys concerning the products and/or services you purchase, and to prepare profiles based on the personal data Centauro holds, to determine the products and services that can best fit your profile, so you can maximize their performance and, by doing so, provide you the best offers on products and services that may be of interest to you. We will retrieve the data we possess as a result of our management of the services we provide to you, or the products you have purchased.

  c.    To transfer your data to companies of Centauro and its group (Grupo Mutua Madrileña), in particular, to MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.S.P.F.; AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA, S.L.U.; MUTUAMAD INNOVACIÓN, S.L.U.; SILDOSCAN SPAIN, S.L.; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.; NORDICWHEELS, L.D.A.; CENTAURO RENT A CAR GREECE, SINGLE MEMBER S.A., among others, to provide on-site self-drive car rental services as requested by customers, and complementary services, as well as to centralize the administrative and computing procedures.

  d.      To take legal actions in defense of the interests of Centauro.

  e.      To manage your data as a user of the Website.

  f.    To provide maintenance and support to Website users.

  g.    To improve your browsing experience.

  h.    To maintain our network and information security.

  iii.    Legal grounds arising from express consent:

  a.    With your prior authorization, to manage the subscription and/or unsubscribe you from the Centauro Newsletter.

  b.    If you authorize it, to keep you informed by any means, including electronic, about the products and services marketed by Centauro other than those requested by you. 

  c.    If you authorize it, preparing profiles based on external sources that help us determine which products and services best fit your profile, so you can maximize their performance and, thus, provide you the best offers of products and services that may be of interest to you.

  d.    If you authorize it, transfer your data to Centauro’s advertising partners, to send you special offers for products or services tailored to your needs. 

  2.1. Data processing relating to mere Website browsing

  Browsing through the Website may involve processing of personal data. Find more information about personal data processing  through mere Website browsing in the Cookies Policy, at https://www.centauro.net/en/cookies-policy/  

  3.    Third parties to whom your data may be transferred

  The personal data you provide to Centauro may be transferred to the following categories of recipients:

  -    Third parties to which Centauro is legally required to transfer data, like public authorities, to comply with requirements from said authorities and applicable regulations, where appropriate.

  -    Third entities and companies of the Centauro Group, for the purposes described in letter d) of point ii) Legal grounds, as found in section 2. Personal data processed by Centauro, purposes and legal grounds.

  -    Third companies, including Centauro’s advertising partners, for the purposes described in letter c) of point iii) Legal grounds arising from express consent, as found in section 2. Personal data processed by Centauro, purposes and legal grounds.

  Notwithstanding the data transfers mentioned above, Centauro cooperated with third party service providers that have access to your personal data and process the mentioned data in the name and on behalf of Centauro as a result of their provision of services. 

  Centauro pursues strict criteria for the selection of service providers that comply with their data protection obligations, and commits to sign with them the corresponding data processing agreements, by virtue of which it shall impose, among others, the following obligations: to apply technical and organizations measures; to process personal data for the agreed purposes and only within Centauro’s written instructions; and to delete or return data to Centauro after completing the provision of services.  

  Specifically, Centauro may hire third party providers, including without limitation, in the following sectors: logistics, legal advice, training services, medical services, maintenance services, transportation services, technology services and computer-related services. 

  4.    Data security

  Centauro implements appropriate policies, as well as technical and organizational measures, to safeguard and protect your personal data against illegal or unauthorized access, loss or accidental destruction, damage or use, and illegal or unauthorized disclosure. 

  We will also take all reasonable precautions to ensure that our staff and employees with access to your personal data have received the appropriate training.

  In any case, the user is hereby informed that any data transfer over the Internet is not completely secure and, as such, is made at their own risk. Although we will do our best to protect your personal data, Centauro cannot guarantee the security of personal data transmitted through our Website.

  5.    Origin of the data

  Regardless of the personal data you provide, Centauro may process personal data from joint or sector-wide data files and/or files held by public institutions in accordance with the purposes and legal grounds described in section 2. Personal data processed by Centauro, purposes and legal grounds.

  As described above, Centauro will process personal data provided by the mentioned third parties in the following categories:

  i.   Identification data.

  ii.  Postal or electronic addresses.

  We also inform you that no specially protected personal data is collected from third parties. 

  6.    Retention of data

  The retention period of your data will be determined based on the duration of your relationship with Centauro and the legally established periods. In this sense, the criteria used by Centauro to determine the retention periods applicable to your data have been established in accordance with current applicable laws, regulations and guidelines, and the operational requirements of Centauro relating to adequate management of existing relationships with different categories of stakeholders.

  In this sense, your data will be kept as long as you maintain any commercial or contractual relationship with Centauro. 

  Upon termination of said relationship, your personal data will be deleted once all the necessary actions have been carried out to manage and terminate any obligation that may remain between the parties, conducting all necessary administrative procedures within that period, except if you have authorized us to send you commercial communications, in which case your data will be kept until you revoke such authorization. 

  Notwithstanding the foregoing, your data will be kept duly blocked, as long as responsibilities may be derived from the execution of our contractual or pre-contractual relationship, as well as for the fulfillment of Centauro’s other legal obligations. 

  In this regard, Centauro guarantees that it will not process the data unless it is necessary for the filing, exercise or defense of claims or in order to comply with requests to hand the data to Public Administrations, Judges and Courts during the prescription period of their rights or legal obligations.

  7.    Your data protection rights

  You may exercise, if you wish, your rights of access, rectification, deletion, limitation or objection to data processing, data portability, and your right not to be subject to automated decisions. You can do so by sending a request to Centauro Rent a Car, S.L.U. at Ave. País Valencià Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante) or to the following email address: [email protected] attaching a copy of your DNI or another proof of identity document.

  Likewise, you are hereby informed that you may revoke the consents granted at any time, by contacting Centauro at the address or email indicated above.

  If you need more information about your data protection rights or to submit a claim, please contact the Spanish Data Protection Agency, at Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, to apply for protection. 

  8.    Contact Centauro

  Should you have doubts or questions for Centauro related to the processing of your personal data, please write to Centauro Rent a Car, S.L.U. at Avda. País Valencia Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante), or to the following email address: [email protected].