Personvern

Personvern Centauro Rent a Car Spania Personvern Centauro Rent a Car Portugal Personvern Centauro Rent a Car ItaliaPersonvern Centauro Rent a Car Hellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personvern Centauro Rent a Car Spania (CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.)

 

A. Dataansvarlig

Vi bekrefter at personopplysningene du gjør tilgjengelige for oss innenfor rammen av vårt kontraktsforhold vil bli behandlet av CENTAURO RENT A CAR, SL, med registrert kontoradresse Avda. País Valencià 9, Bloque A, Local 4, 03509, Finestrat (Alicante), heretter omtalt som “Centauro"), og vil bli brukt med de formål som er beskrevet under.

Med mindre annet er uttrykkelig oppgitt når personlige opplysninger samles inn, utgjør alle nødvendige og innsamlede personopplysninger viktige elementer for styring, gjennomføring og kontroll av kontraktsforholdet. Hvis du velger å ikke gjøre slike opplysninger tilgjengelige for oss, vil vi ikke kunne behandle forespørselen din eller levere den avtalte tjenesten. Personlige opplysninger vil utelukkende bli samlet inn med de formål som er angitt i denne personvernerklæringen.

Du bekrefter og garanterer at opplysningene du oppgir er sannferdige og nøyaktige, og at du til enhver tid oppdaterer dem slik at de forblir riktige. Du bekrefter du at du vil informere oss om eventuelle endringer i disse opplysningene, i samsvar med fremgangsmåten i avsnitt E.Interessentrettigheter.

B. Formål med behandling av personopplysninger

Herved bekrefter vi at opplysningene dine vil bli behandlet av Centauro for følgende formål:

i.    Basert på kontraktsforholdet:

a.    For å behandle forespørselen din om registrering som kunde, så vi kan administrere det kommersielle forholdet mellom oss og deg.

b.    For å administrere, gjennomføre og sikre oppfyllelse av våre forpliktelser i forkant av og under kontraktsperioden.

ii.    På bakgrunn av juridiske forpliktelser:

a.    For å formidle opplysninger til offentlige, rettslige og statlige myndigheter der dette er pålagt ved lov, lokale bestemmelser eller i henhold til gjeldende forskrifter.

iii.    Basert på Centauros legitime interesser:

a.    For kommersielle formål og markedsføringskommunikasjon og tilknyttede aktiviteter, på enhver måte, inkludert via elektronisk kommunikasjon eller lignende, relatert til produkter eller tjenester som ligner de som ble kontraktert fra Centauro.

b.    For å gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser relatert til produktene og tjenestene du har kontraktert, og profilering basert på personopplysninger Centauro har tilgang til for å kartlegge hvilke produkter og tjenester som passer best for din profil, maksimere ytelsen og dermed kunne tilby deg de beste tilbudene på produkter og tjenester basert på dine interesser. Vi vil bruke opplysningene vi har tilgjengelig for å administrere tjenestene vi tilbyr deg eller produktene du kontrakterer.

c.    For å registrere stemmen din, bildet ditt eller telefon- og videosamtaler når vi uttrykkelig opplyser om det. Centauros legitime interesser er å opprettholde kvaliteten på tjenesten, og å bruke registreringene dersom det skulle være behov for det for å beskytte din juridiske stilling i tilfelle eventuell tvist.

d.    For å formidle opplysningene dine til forsikringsselskaper hvor du eller Centauro har en gjeldende forsikringspolise og hjelpe deg på veien i tilfelle trafikkulykke eller -hendelse.

e.    For å formidle opplysningene dine til Centauro-konsernets selskaper, spesielt Centauro Rent a Car Italy SrL; Centauro Rent a Car, L.D.A.; Nordic Bus, SLU; NORDICWHEELS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.D.A.; og andre. Slike kommunikasjoner har som formål å levere bilutleietjenester på stedet uten sjåfør, slik kunden har bedt om, supplerende tjenester og ågjøre det mulig for oss å sentralisere vår administrasjon og databehandling.

iv.    Basert på eksplisitt samtykke fra deg:

a.    Hvis du gir tillatelse til det, kan Centauro sette sammen en profil av dine forbruksvaner ved hjelp av ekstern informasjon og formidle opplysninger om deg til annonseringspartnere, slik at eksklusive tilbud om produkter eller tjenester blir tilpasset dine behov.

C. Mottakere

Under vilkårene som er beskrevet i avsnitt B. Formål med behandling av personopplysninger, kan Centauro formidle dine personopplysninger til følgende instanser:

i.    Offentlige myndigheter, statlige eller juridiske instanser eller organer der det er lovpålagt, i henhold til lokale bestemmelser eller i samsvar med forskrifter, og for å oppfylle informasjonskrav knyttet til trafikkforseelser. 

ii.    Forsikringsselskaper med de formål som er beskrevet under bokstav d) i punkt iii) Legitime interesser inkludert del B. Formål med behandling av presonopplysninger.

iii.    Tredjepartsenheter og selskaper i Centauro-konsernet med de formål som er beskrevet under bokstav e) punkt iii) Legitime interesser, inkludert del B Formål med behandling av personopplysninger

I samsvar med bestemmelsene i punkt iii. ovenfor samarbeider Centauro med enkelte tredjeparts tjenesteleverandører som har tilgang til dine personopplysninger og som behandler dem på vegne av Centauro og i deres navn, i forbindelse med tjenestelevering. 

Centauro har strenge kriterier for valg av tjenesteleverandører for å overholde sine databeskyttelsesforpliktelser. Selskapet inngår korresponderende databehandlingskontrakter med dem, som blant annet pålegger dem følgende forpliktelser: bruk av hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak; behandling av personopplysninger kun for de avtalte formål i samsvar med Centauros skriftlige instruksjoner; og å slette eller returnere opplysningene til Centauro så snart de har levert sine tjenester. 

Spesielt vil Centauro benytte tredjeparts tjenester levert av, men ikke begrenset til, selskaper innen følgende bransjer: logistikk, juridisk rådgivning, opplæring, medisin, vedlikehold, frakt, teknologi og datatjenester. 

D. Opplysningenes opphav

Uavhengig av personlige opplysninger du selv oppgir, kan Centauro behandle personopplysninger innhentet fra offentlige filer, markedsfiler og offentlige organer i samsvar med hensiktene og de legitime formålene som er beskrevet i avsnitt “B. Formål med behandling av personopplysninger" ovenfor. 

I samsvar med ovenstående vil Centauro behandle personopplysninger fra de nevnte tredjepartene innen følgende kategorier:

i.    Identifikasjonsdata.

ii.    Postadresse eller e-postadresse.
Ingen spesielt beskyttede personopplysninger blir innhentet fra tredjeparter. 

E. Interessentrettigheter

Du kan når som helst trekke tilbake samtykker du har gitt i henhold til denne erklæringen, ved å sende oss en forespørsel. Vi informerer om at du i henhold til gjeldende lovgivning har krav på å utøve din rett til tilgang, rettelse, kansellering og nektelse, samt retten til tilbakekallelse, begrensning av databehandling og rett til portabilitet til opplysningene dine, ved å bekrefte din identitet (ved å sende inn en kopi av nasjonalt identitetskort eller tilsvarende) til følgende adresse: CENTAURO RENT A CAR, S.L.U., Avda País Valencia 9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante), eller via e-post til centauro@centauro.net.

Hvis du mener at CENTAURO RENT A CAR, SL ikke har respektert en av de ovennevnte rettighetene, har du rett til å klage til det spanske databeskyttelsesbyrået.

F. Datalagring 

Dine personopplysninger vil bli lagret så lenge forretningsforholdet mellom deg og Centauro vedvarer. 

Når forretningsforholdet avsluttes, vil det bli iverksatt tiltak for å slette personopplysningene dine så snart alle nødvendige tiltak for å administrere og avslutte enhver forpliktelse som måtte vedvare mellom partene er fullført, inkludert alle nødvendige administrative prosedyrer. 

Uansett foregående vil opplysningene dine oppbevares så lenge ansvaret for kontraktsforholdet tilsier det, og for å oppfylle Centauros juridiske forpliktelser.
I den forbindelse garanterer Centauro at personopplysningene dine ikke vil behandles med mindre det er nødvendig for å utforme, utøve eller forsvare krav, eller vi er pålagt å gjøre dem tilgjengelige for myndigheter, rettsvesen eller domstoler i henhold til lovgivning om begrensninger knyttet til rettigheter eller rettslige forpliktelser.
 

Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

Personvern Centauro Rent a Car Portugal (Centauro Rent a Car, L.D.A.)

 

A. Dataansvarlig

Vi informerer deg om at personlige opplysninger du oppgir til oss som en del av det kontraktmessige forholdet vil behandles av CENTAURO RENT A CAR, L.D.A., med registrert kontor i Av. Engenheiro Duarte Pacheco, Nr. 19 3ºD 1070-100 Lisboa, Portugal, (heretter "Centauro"), til de formål som er beskrevet nedenfor.

Med mindre dette kunngjøres uttrykkelig ved tidspunktet for uthenting, er alle personlige opplysninger essensielle for oppfyllelse, administrasjon, vedlikehold og kontroll over vårt kontraktmessige forhold. Dersom du ikke oppgir opplysningene, vil det være umulig for oss å behandle din forespørsel eller tilby den avtalte tjenesten. Personlige opplysninger vil samles inn utelukkende til det formål som er beskrevet ved tidspunktet for uthenting eller i disse retningslinjer for personvern.

Brukeren bekrefter og garanterer for fullstendigheten og nøyaktigheten til de oppgitte opplysningene, og at disse er gyldige. Brukeren vil også kunngjøre enhver endring i opplysningene, ved å følge prosedyren som fastsatt i avsnitt E. Personlige rettigheter.

B. Formål og juridisk grunnlag for behandling av opplysninger

Vi informerer deg om at Centauro vil behandle dine opplysninger til følgende formål, og i henhold til følgende juridiske grunnlag:

i.    Fullbyrdelse av det kontraktmessige forholdet:

a.    Behandle søknaden din for å registrere deg som kunde for å administrere det kontraktmessige forholdet og dine behov som  Centauro-kunde.

b.    Administrere, vedlikeholde og garantere fullbyrdelsen av partenes kontraktmessige eller før-kontraktmessige forhold.

ii.    Fullbyrdelse av en rettslig forpliktelse:

a.    Oppgi opplysninger til offentlige myndigheter eller tilsynsmyndigheter, eller til statlige organer eller jurisdiksjonelle organer, om dette er påkrevd av lov, lokale reguleringer eller lovfestede plikter.

iii.    Centauros rettmessige interesser:

a.    Utføre kommersielle og/eller markedsføringsaktiviteter eller kommunikasjoner til Centauro, på en hvilken som helst måte, inkludert ved elektroniske kommunikasjoner, knyttet til lignende produkter eller tjenester tidligere kjøpt fra Centauro.

b.    Utføre undersøkelser om tilfredshet i forbindelse med produkter og/eller tjenester kjøpt av brukeren, og utføre en evaluering basert på personlige opplysninger tilgjengelig for Centauro for å bestemme hvilke produkter og tjenester som best passer til din profil, for å maksimere deres ytelse og tilby de beste tilbudene på produkter og tjenester som måtte være av interesse for deg. Finne opplysninger i vår besittelse for administrasjon av tjenester vi tilbyr deg eller produkter du har kjøpt.

c.    Registrere stemmen din eller bildet ditt og oppbevare samtaler gjennomført via telefon og/eller video, når dette er uttrykkelig oppgitt. De rettmessige interessene til Centauro er å opprettholde kvaliteten på tjenesten og bruken av opptak, om nødvendig for å beskytte sin juridiske posisjon i forbindelse med enhver eventuell konflikt.
d.    Kommunisere dine opplysninger (så lenge de ikke er av en spesiell kategori) til forsikringsselskaper som kunden eller Centauro har en gyldig polise hos for veihjelp i tilfelle trafikkhendelser eller trafikkulykker.

e.    Kommunisere dine opplysninger til selskaper i Centauro Group, i særdeleshet til CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U. .; NORDICWHEELS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.D.A. og andre, for lokalt å kunne tilby tjenester innen leie av kjøretøy uten sjåfør som forespurt av kunden samt andre komplementære tjenester, så vel som å sentralisere den administrative behandlingen og databehandlingen.

f.    Kommunisere og/eller besvare kunngjøringer fra enhver myndighet, enten offentlig eller privat, knyttet til rettslige tiltak fra den administrative jurisdiksjon for trafikkforseelser, eller prosedyrer for identifisering av bilfører for manglende betaling av bomavgift.

iv.    Brukerens samtykke:

a.    Dersom brukeren gir sitt samtykke til dette, vil Centauro kommunisere brukerens opplysninger til sine markedsføringspartnere for å tilby og markedsføre spesialtilbud på produkter og tjenester som er skreddersydd til brukerens interesser og behov.

C. Mottakere

Under begrepene beskrevet i avsnitt B. Formål for behandling av opplysninger, Centauro kan kommunisere dine personlige opplysninger til følgende entiteter:

i.    Offentlige myndigheter eller tilsynsmyndigheter, så vel som statlige eller rettslige organer, der dette er påkrevd av lov, lokale reguleringer eller lovfestede plikter, så vel som å overholde  krav til opplysninger knyttet til trafikkforseelser. 

ii.    Forsikringsselskaper, til det formål som er beskrevet i avsnitt d) av punkt iii) Rettmessige interesser, inkludert i avsnitt B. Formål for behandling av opplysninger.

iii.    Tredjeparter og selskaper i Centauro Group, til det formål som er beskrevet i avsnitt e) av punkt iii) Rettmessige interesser, inkludert i avsnitt B. Formål for behandling av opplysninger

iv.    Veikonsesjonærer og/eller politimyndigheter, til det formål som er beskrevet i avsnitt f) av punkt iii) Rettmessige interesser, inkludert i avsnitt B. Formål for behandling av opplysninger

I henhold til punkt iii. over, tredjeparts tjenesteleverandører med tilgang til dine personlige opplysninger jobber med Centauro i forbindelse med behandlingen av de nevnte opplysninger på vegne av Centauro som en følge av tjenesteytelsen. 

Centauro følger strenge kriterier for utvelgelsen av tjenesteleverandører for å kunne overholde sine forpliktelser i forbindelse med datavern. Centauro vil tegne med dem den tilhørende kontrakten for behandling av opplysninger, som de i henhold til vil ha, blant annet, de følgende forpliktelser: implementere tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak; behandle personlige opplysninger til de avtalte formål og kun i henhold til Centauros dokumenterte instruksjoner; og slette og returnere opplysningene til Centauro så snart tjenesteytelsen har blitt gjennomført. 

I den henseende kan Centauro leie tjenester fra tredjeparter for å utføre sin aktivitet, for eksempel og uten begrensning, innenfor følgende sektorer: logistikktjenester, juridisk hjelp, selskaper med sitt virke innen opplæringstjenester, vedlikehold, transport, teknologitjenester og dataservicevirksomhet.

D. Opplysningenes opprinnelse

Uavhengig av de personlige opplysningene du har oppgitt, vil Centauro kunne behandle personlige opplysninger ervervet fra felles registre, markedsregistre og/eller offentlige organer, i henhold til formål og juridisk grunnlag som beskrevet i avsnitt «B. Formål for behandling av opplysninger» over. 
I henhold til det forutgående vil Centauro behandle personlige opplysninger oppgitt av før nevnte tredjeparter, i følgende kategorier:

i.    Identifiseringsopplysninger.

ii.    Postadresser eller elektroniske adresser.

Personlige opplysninger er ikke ervervet fra spesielle kategorier av tredjeparter. 

E. Rettigheter til eiere av data

Fullmaktene gitt til formål for behandlingsoperasjoner av spesifikke personlige opplysninger utført av Centauro kan når som helst trekkes tilbake av brukeren, etter forespørsel fra brukeren. Vi informerer deg om, i henhold til gjeldende lovverk, at brukeren kan utøve sin rett til å aksessere, korrigere, kansellere og motsette seg, så vel som retten til å eliminere og begrense behandling og overføring av opplysninger, så snart dennes identitet har blitt bekreftet (med en kopi av identitetsdokumenter eller tilsvarende), skriftlig til følgende adresse: CENTAURO RENT A CAR, L.D.A., med registrert kontor i Av. Engenheiro Duarte Pacheco, Nr. 19 3ºD 1070-100 Lisboa, Portugal, (+351) 211 303 540, eller på følgende e-postadresse centauro@centauro.net. 

Dersom brukeren anser at CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.. har krenket en av rettighetene nevnt over, kan brukeren sende inn et krav til National Data Protection Commission (adresse: Rua de São Bento, 148, R/C, 1200-821 Lisboa; e-post: geral@cnpd.pt; nettside: www.cnpd.pt.


F. Oppbevaring 

Dine personlige opplysninger vil oppbevares for varigheten av det kommersielle forholdet mellom brukeren og Centauro, til formål for fullbyrdelse av kontrakten. 

Ved utløp av nevnte forhold, vil alle dine personlige opplysninger slettes så snart alle nødvendige tiltak har blitt utført for å administrere og sluttføre eventuelle gjenværende forpliktelser mellom partene, ved å utføre alle nødvendige administrative tiltak i denne perioden. 

Til tross for det forutgående vil dine opplysninger oppbevares og rettmessig beskyttes så lenge enhver forpliktelse som måtte komme av fullbyrdelsen av vårt kontraktmessige forhold forblir i kraft, samt til det formål å overholde Centauros rettslige forpliktelser.

I den henseende garanterer Centauro at denne ikke skal behandle opplysninger, med mindre det er nødvendig for fremsettelse, utførelse eller forsvar mot krav, eller om disse må sendes inn til offentlig administrasjon, dommere og domstoler, til de rettslige forpliktelsene har utløpt.
 

Tilbake

 

 

 

Personvern Centauro Rent a Car Italia (CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.)

 

A. Behandlingsansvarlig

Vi opplyser med dette om at personopplysninger kunden deler med oss, i forbindelse med det gjensidige kommersielle forholdet, vil bli behandlet av CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L. med registrert kontor i Trento (TN), 37, Via Benedetto Giovanelli, (heretter omtalt som "Centauro") som behandlingsansvarlig, på måten beskrevet under.

Med mindre annet blir oppgitt når opplysningene samles inn, er alle personopplysninger som samles inn nødvendige for å administrere forretningsforholdet. Deling av personopplysninger med oss er påkrevd for dette formålet. Ved å velge ikke å oppgi slike opplysninger, vil det være umulig for Centauro å behandle forskjellige forespørsler eller levere tjenestene som er kontraktens formål. Personopplysninger behandles utelukkende med de formål som er angitt i denne personvernerklæringen.

Kunden bekrefter og garanterer at de oppgitte opplysningene er sanne og nøyaktige og i overensstemmelse med deres gjeldende situasjon. På bakgrunn av dette godtar kunden å oppdatere oss om eventuelle endringer i disse opplysningene, i tråd med fremgangsmåten som er angitt i avsnitt E. De involverte parters rettigheter.

B. Formål for behandling av personopplysninger

Med dette dokumentet informerer vi kunden om at hans/hennes personopplysninger vil behandles av Centauro for følgende formål:

I. Basert på kontraktsforholdet: 

II. Basert på lovpålagte forpliktelser

III.     Basert på Centauros legitime interesser

IV.    Basert på kundens eksplisitte samtykke

C. Mottakere

I henhold til vilkårene som er beskrevet i avsnitt B. Formålet med behandling av personopplysninger, vil Centauro kunne dele kundens personopplysninger med følgende enheter:

1    offentlige myndigheter, tilsynsorganer og statlige og juridiske enheter, der dette er pålagt ved lov eller lokale vedtekter, for å overholde forpliktelser fastasatt av myndighetene, samt for å overholde kommunikasjonsbehov i forbindelse med trafikkforseelser;

2    forsikringsselskaper, for veiassistanse i forbindelse med bilulykker eller trafikkulykker;

3    selskaper i Centauro-konsernet, især CENTAURO RENT A CAR, S.L.U., Centauro Rent a Car, L.D.A., Nordic Bus SLU, NORDICWHEELS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.D.A., for korrekt gjennomføring av utleietjenester og sentralisering av datastyrte administrative prosedyrer, samt tredjeparts selskaper som samarbeider med Centauro.

I forbindelse med bestemmelsene i punkt III) nevnt ovenfor, samarbeider Centauro med enkelte tjenesteleverandører, som har tilgang til kundens personopplysninger og som behandler de nevnte opplysningene på vegne av Centauro og i vårt navn, på bakgrunn av levering av tjenester.

Centauro har strenge kriterier for valg av tjenesteleverandører. For å overholde plikten til å beskytte personopplysninger bekreftes det at slike personer vil bli utnevnt til å fungere som behandlingsansvarlige ved å undertegne en spesifikk kontrakt, som blant annet pålegger vedkommende følgende forpliktelser: å iverksette adekvate tekniske og organisatoriske tiltak, å behandle personopplysninger utelukkende for de avtalte formål, å nøye overholde Centauros dokumenterte instruksjoner, og å slette eller returnere opplysninger til Centauro så snart de, på deres vegne, har fullført tjenesteleveransen.

Især vil Centauro kunne benytte tjenester fra tredjepartsfirmaer, blant annet og ikke utelukkende, innen følgende sektorer: logistikk, juridisk rådgivning, opplæring, medisinsk hjelp, vedlikehold, forsendelser, teknologi og IT-tjenester.


D. Opplysningenes opphav

Uavhengig av personopplysninger kunden selv har oppgitt, vil Centauro kunne behandle personopplysninger samlet inn fra offentlige arkiver, markedsarkiver og offentlige enheter i forbindelse med de legitime formålene som er beskrevet i del "B. Formål med behandling av personopplysninger", beskrevet ovenfor. 

I samsvar med det som er beskrevet ovenfor, faller personopplysningene som blir samlet inn av nevnte tredjeparter som Centauro har kontakt med, inn under følgende kategorier:

I.      identifikasjonsopplysninger;
II.     postadresser eller e-postadresser.

Ingen personopplysninger som faller inn under de spesielle kategoriene (dvs. sensitive) vil bli samlet inn fra tredjeparter.

E. Den berørte personens rettigheter

Samtykket som er gitt, i tilfellene som er beskrevet i dette dokumentet, kan tilbakekalles når som helst, når kunden ber om det. Vi opplyser om at kunden, i samsvar med gjeldende lovgivning, har krav på å utøve retten til tilgang, rettelse, sletting og nektelse, samt retten til tilbakekallelse eller begrensning av behandling av personopplysninger og rett til å få dem overført, ved å bekrefte identiteten sin gjennom å sende inne en kopi av ID-kort eller tilsvarende identifikasjonsdokument til følgende adresse: CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L. Trento, 37, Via Benedetto Giovanelli eller til følgende e-postadresse: centauro@centauro.net.

Hvis kunden mener at CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.ikke har etterlevd noen av rettighetene nevnt ovenfor, har kunden rett til å sende inn en klage til Spanias databeskyttelsesmyndigheter.

F. Lagring av personopplysninger

Kundens personopplysninger vil bli oppbevart så lenge det kommersielle forholdet mellom kunden og Centauro vedvarer.

Når kontraktsforholdet opphører, vil kundens personopplysninger utelukkende bli lagret for behandling av eventuelle utestående forhold mellom partene, som er nødvendige for å utføre alle nødvendige administrative prosedyrer i denne perioden.

Uansett foregående vil kundens personopplysninger lagres så lenge ansvaret for kontraktsmessige forhold vedvarer, og i den perioden som er nødvendig for å overholde Centauros øvrige juridiske forpliktelser.

I den forbindelse garanterer Centauro at det ikke vil behandle opplysningene, med unntak av i tilfeller der det er nødvendig for å formulere, utøve og forsvare seg i tilfelle klager eller hvis det blir bedt om å utlevere dem til offentlige myndigheter, dommere og domstoler i henhold til bestemmelser knyttet til rettigheter og juridiske forpliktelser i den forbindelse.

Tilbake

 

 

 

Retningslinjer for personvern for Centauro Rent a Car Hellas (CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A.)

 

A. Dataansvarlig

Vi informerer om at personopplysninger du oppgir til oss i rammeverket av vårt kontraktmessige forhold vil behandles av CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A., med registrert kontor ved Halandri, Attica, Hellas, 268 Kifissias Avenue, (heretter “Centauro”) og vil utfylle funksjonene som beskrevet under.

Med mindre dette kunngjøres uttrykkelig ved uthenting, utgjør alle personopplysninger en essensiell del av administrasjon, vedlikehold og kontroll over vårt kontraktmessige forhold. Ved å velge å ikke legge frem slike opplysninger vil du gjøre det umulig å behandle din forespørsel eller levere den avtalte tjenesten.  Personopplysninger vil samles inn utelukkende til det formål som er beskrevet i disse retningslinjer for personvern.

Du bekrefter og garanterer sannferdigheten og nøyaktigheten til de oppgitte opplysningene, og at disse er tilpasset din nåværende situasjon. Derfor samtykker du i å kommunisere enhver endring av slike opplysninger i henhold til prosedyren beskrevet i avsnitt E. Andelsholderes rettigheter.

B. Formål for behandling av opplysninger

Vi informerer hermed at dine opplysninger vil behandles av Centauro for å utfylle følgende funksjoner:

i.    Med grunnlag i det kontraktmessige forholdet:

a.    Å behandle din forespørsel om å registrere deg som kunde slik at vi kan administrere det forretningsmessige forholdet mellom oss og fine behov.

b.    Å administrere, opprettholde og påse overholdelse av det kontraktmessige og prekontraktuelle forholdet vi er bundet av.

ii.    Med grunnlag i en rettslig forpliktelse:

a.    Å kommunisere informasjon til offentlige myndigheter, tilsynsmyndigheter, statlige organer, det dette måtte være pålagt av lovverk og lokale forskrifter, eller være i henhold til lovbestemte forpliktelser.

iii.    Med grunnlag i Centauros rettmessige interesser:

a.    Å utføre forretnings- og reklamevirksomhet samt kommunikasjon knyttet til slik virksomhet, på en hvilken som helst måte, inkludert ved elektronisk kommunikasjon eller tilsvarende, knyttet til produkter eller tjenester som ligner de som ble avtalt med Centauro.

b.    Å gjennomføre spørreundersøkelser om tilfredshet når det gjelder produkter og tjenester du har inngått avtale om, samt profilering basert på personopplysninger som er tilgjengelige for Centauro for å vite hvilke produkter og tjenester som passer best til din profil, ved å maksimere deres ytelse og dermed tilby de beste tilbudene på produkter og tjenester ut ifra dine interesser. Vi vil konsultere opplysningene vi har for å administrere tjenestene vi tilbyr deg eller produktene du inngår avtale om.

c.    Å lagre stemmen din, bildet ditt, telefon- og videosamtale der vi uttrykkelig opplyser om dette. De rettmessige interessene til Centauro er å opprettholde servicekvalitet, og bruken av opptak, om nødvendig, for å beskytte din juridiske posisjon i tilfelle en rettslig feide skulle oppstå.

d.    Å kommunisere dine opplysninger til forsikringsselskaper som du eller Centauro har en gjeldende polise hos, samt assistere deg på veien ved et eventuelt tap eller ulykkestilfelle.

e.    Å kommunisere dine opplysninger til selskaper i Centauro Group, spesielt CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; Centauro Rent a Car, L.D.A.; NORDIC BUS, S.L.U.; NORDICWHEELS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.D.A.; og andre. Slik kommunikasjon vil tjene det formål å tilby bilutleietjenester på stedet uten bilfører etter forespørsel fra kunde, komplementære tjenester, og for å tillate oss å sentralisere våre administrative prosesser og databehandling.

iv.    Med grunnlag i ditt uttrykkelig gitte samtykke:

a.    Dersom du tillater det, kan Centauro sette sammen en profil av dine forbruksvaner gjennom ekstern informasjon, og kommunisere dine opplysninger til markedsføringspartnere, for å la eksklusive tilbud på produkter eller tjenester skreddersys dine behov.

C. Mottakere

I vilkårene beskrevet i avsnitt B. Formål for behandling av opplysninger kan Centauro  kommunisere dine personopplysninger til følgende entiteter:

i.    Offentlige myndigheter, statlige eller jurisdiksjonelle tilsynsmyndigheter eller reguleringsorganer, der dette måtte være pålagt av lovverk, lokale forskrifter eller rettslige plikter, samt å imøtekomme informasjonsplikten i forbindelse med trafikkforseelse. 

ii.  Forsikringsinstanser med de formål som er beskrevet i bokstav d) av punkt iii) Rettmessig interesse inkludert i avsnitt B. Formål for behandling av opplysninger.

iii.  Tredjeparters selskaper og selskaper i Centauro Group, til det formål som er beskrevet i bokstav e) av punkt iii) Rettmessig interesse, inkludert i avsnitt B. Formål for behandling av opplysninger

I henhold til bestemmelsene i punkt iii over har Centauro et samarbeid med en tredjeparts tjenesteleverandør som har tilgang til dine personopplysninger og som behandler de før nevnte opplysninger ved navn og på vegne av Centauro som en følge av å kunne levere tjenestene. 

Centauro følger strenge kriterier i utvelgelsen av tjenesteleverandører for å kunne overholde sine forpliktelser i forbindelse med datavern. Denne påtar seg å undertegne den tilhørende kontrakten om databehandling med dem, som pålegger, blant annet, følgende forpliktelser: anvendelsen av egnede tekniske og organisatoriske virkemidler, behandlingen av personopplysninger til de avtalte formål, i streng overholdelse av Centauros dokumenterte instruksjoner; samt sletting eller tilbakelevering av opplysninger til Centauro så snart de har fullført sine tjenester. 

I særdeleshet kan Centauro leie tjenester fra tredjeparter fra – inkludert, men ikke begrenset til – selskaper i de følgende bransjer: logistikk, juridisk rådgivning, opplæring, helsetjenester, vedlikehold, shipping, teknologi og datatjenester. 

D. Opplysningenes opprinnelse

Uavhengig av de personopplysningene du oppgir kan Centauro behandle personopplysninger fra offentlige filer, markedsfiler, og statlige organer i henhold til formålene og det legitimerende grunnlaget som beskrevet i avsnitt «B. Formål for behandling av opplysninger» over. 

I henhold til det ovennevnte vil Centauro behandle personopplysninger oppgitt av de før nevnte tredjeparter i henhold til følgende kategorier:

i.    Identifiseringsopplysninger.

ii.   Postadresser eller adresser for elektronisk post.

Ingen spesielt beskyttede personopplysninger erverves fra tredjeparter. 

E. Andelsholderes rettigheter.

Samtykket som ble gitt i tilfelle beskrevet i denne forordningen kan trekkes tilbake av deg når som helst ved din forespørsel. Vi informerer at i henhold til gjeldende lovgivning har du rett til å utøve dine rettigheter til å få tilgang, korrigere, kansellere og innvende, så vel som retten til å trekke tilbake og begrense databehandling, samt retten til dine opplysningers portabilitet, ved å bevise din identitet (ved å fremvise en kopi av ditt nasjonale legitimasjonsdokument eller tilsvarende) ved følgende adresse: CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A., Halandri, Attica, Hellas, 268 Kifissias Avenue, eller på e-post til centauro@centauro.net.

Dersom du føler at CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A. ikke har tatt hensyn til de før nevnte rettigheter, har du rett til å fremføre en klage ved det greske datatilsynet (HDPA).

F. Tilbakeholdelse av opplysninger 

Dine personopplysninger kan oppbevares i løpet av hele varigheten til det forretningsmessige forholdet mellom deg og Centauro. 

Når det forretningsmessige forholdet ender, vil det taes skritt mot å slette dine personopplysninger så snart alle nødvendige tiltak for å administrere og avgangsføre enhver gjenværende forpliktelse mellom partene, ved å utføre, i den perioden, alle nødvendige administrative prosedyrer. 

Til tross for det ovennevnte vil dine opplysninger forbli tilstrekkelig blokkert, så lenge forpliktelsene for ytelse i vårt kontraktmessige forhold kan bli avledet, og for oppfyllelsen av Centauros andre juridiske forpliktelser.

I dette henseende garanterer Centauro at denne ikke skal behandle opplysninger, unntatt når disse trengs til formulering, fremførelse eller forsvar mot krav, eller er pålagt å legge disse frem til myndigheter, dommere og domstoler i løpet av foreldelsesloven som tilhører rettigheter eller juridiske forpliktelser.
 

Tilbake