Personvern

 • Personvern Centauro Rent a Car Spania

  Personvern Centauro Rent a Car Spania (CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.)

  A. Dataansvarlig

  Vi bekrefter at personopplysningene du gjør tilgjengelige for oss innenfor rammen av vårt kontraktsforhold vil bli behandlet av CENTAURO RENT A CAR, SL, med registrert kontoradresse Avda. País Valencià 9, Bloque A, Local 4, 03509, Finestrat (Alicante), heretter omtalt som “Centauro"), og vil bli brukt med de formål som er beskrevet under.

  Med mindre annet er uttrykkelig oppgitt når personlige opplysninger samles inn, utgjør alle nødvendige og innsamlede personopplysninger viktige elementer for styring, gjennomføring og kontroll av kontraktsforholdet. Hvis du velger å ikke gjøre slike opplysninger tilgjengelige for oss, vil vi ikke kunne behandle forespørselen din eller levere den avtalte tjenesten. Personlige opplysninger vil utelukkende bli samlet inn med de formål som er angitt i denne personvernerklæringen.

  Du bekrefter og garanterer at opplysningene du oppgir er sannferdige og nøyaktige, og at du til enhver tid oppdaterer dem slik at de forblir riktige. Du bekrefter du at du vil informere oss om eventuelle endringer i disse opplysningene, i samsvar med fremgangsmåten i avsnitt E.Interessentrettigheter.

  B. Formål med behandling av personopplysninger

  Herved bekrefter vi at opplysningene dine vil bli behandlet av Centauro for følgende formål:

  i.    Basert på kontraktsforholdet:

  a.    For å behandle forespørselen din om registrering som kunde, så vi kan administrere det kommersielle forholdet mellom oss og deg.

  b.    For å administrere, gjennomføre og sikre oppfyllelse av våre forpliktelser i forkant av og under kontraktsperioden (inkludert fakturering, der det er hensiktsmessig, differansen mellom drivstoff i kjøretøyet da det ble utlevert og drivstoff i kjøretøyet da det ble returnert).

  ii.    På bakgrunn av juridiske forpliktelser:

  a.    For å formidle opplysninger til offentlige, rettslige og statlige myndigheter der dette er pålagt ved lov, lokale bestemmelser eller i henhold til gjeldende forskrifter.

  b. Å geolokalisere det leiekjøretøyet etter berettiget forespørsel fra offentlige myndigheter.

  iii.    Basert på Centauros legitime interesser:

  a.    For kommersielle formål og markedsføringskommunikasjon og tilknyttede aktiviteter, på enhver måte, inkludert via elektronisk kommunikasjon eller lignende, relatert til produkter eller tjenester som ligner de som ble kontraktert fra Centauro.

  b.    For å gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser relatert til produktene og tjenestene du har kontraktert, og profilering basert på personopplysninger Centauro har tilgang til for å kartlegge hvilke produkter og tjenester som passer best for din profil, maksimere ytelsen og dermed kunne tilby deg de beste tilbudene på produkter og tjenester basert på dine interesser. Vi vil bruke opplysningene vi har tilgjengelig for å administrere tjenestene vi tilbyr deg eller produktene du kontrakterer.

  c.    For å registrere stemmen din, bildet ditt eller telefon- og videosamtaler når vi uttrykkelig opplyser om det. Centauros legitime interesser er å opprettholde kvaliteten på tjenesten, og å bruke registreringene dersom det skulle være behov for det for å beskytte din juridiske stilling i tilfelle eventuell tvist.

  d.    For å formidle opplysningene dine til forsikringsselskaper hvor du eller Centauro har en gjeldende forsikringspolise og hjelpe deg på veien i tilfelle trafikkulykke eller -hendelse.

  e.    For å formidle opplysningene dine til Centauro-selskaper og deres gruppe (Grupo Mutua Madrileña), spesielt MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.S.P.F.; AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA, S.L.U.; MUTUAMAD INNOVACIÓN, S.L.U.; SILDOSCAN SPAIN, S.L.; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.; NORDICWHEELS, L.D.A.; CENTAURO RENT A CAR GREECE, SINGLE MEMBER S.A.; og andre. Slike kommunikasjoner har som formål å levere bilutleietjenester på stedet uten sjåfør, slik kunden har bedt om, supplerende tjenester og ågjøre det mulig for oss å sentralisere vår administrasjon og databehandling.

  f. Å registrere geolokaliseringsdataene til kjøretøyet i Centauros lokaler ved tidspunktet for uthenting og tilbakelevering for forsikre overholdelse av tidsfrister og lokalisering av kjøretøyet for selskapets del.

  g. Å geolokalisere leiekjøretøyet i tilfelle tyveri eller misbruk (herunder at bilen ikke returneres innen forfallsdato).

  iv.    Basert på eksplisitt samtykke fra deg:

  a.  Hvis du gir tillatelse til det, kan Centauro sette sammen en profil av dine forbruksvaner ved hjelp av ekstern informasjon og formidle opplysninger om deg til annonseringspartnere, slik at eksklusive tilbud om produkter eller tjenester blir tilpasset dine behov.

  b. Om du har gitt uttrykkelig samtykke til det, kan Centauro verifisere identiteten din ved hjelp av et ansiktsgjenkjenningssystem fra godkjent leverandør, ved å bruke det tilsendte bildet så vel som førerbevis, identitetskort eller annet tilsvarende dokument, som passet ditt, for å verifisere at de samsvarer. Dataene dine vil behandles konfidensielt, og i henhold til implementeringen av alle nødvendige sikkerhetstiltak for å sikre korrekt behandling ved bruk av denne teknologien, Om du ikke samtykker til slik behandling, kan du hoppe over den digitale behandlingen og fullføre fysisk verifisering av identiteten din, manuelt og ikke automatisk ved Centauro Rent a Cars kontorer.

  c. Å geolokalisere leiekjøretøyet etter forespørsel fra interessent etter å ha kontaktet Centauro supportteam i tilfelle kjøretøyet skulle få behov for veihjelp eller lignende assistanse.

  d. Å samle inn kjøredata til bruk i analyse for å utføre studier om virkningen av å kjøre disse kjøretøyene.

  C. Mottakere

  Under vilkårene som er beskrevet i avsnitt B. Formål med behandling av personopplysninger, kan Centauro formidle dine personopplysninger til følgende instanser:

  i.    Offentlige myndigheter, statlige eller juridiske instanser eller organer der det er lovpålagt, i henhold til lokale bestemmelser eller i samsvar med forskrifter, og for å oppfylle informasjonskrav knyttet til trafikkforseelser. 

  ii.    Forsikringsselskaper med de formål som er beskrevet under bokstav d) i punkt iii) Legitime interesser inkludert del B. Formål med behandling av presonopplysninger.

  iii.    Tredjepartsenheter og selskaper i Centauro-konsernet med de formål som er beskrevet under bokstav e) punkt iii) Legitime interesser, inkludert del B Formål med behandling av personopplysninger

  I samsvar med bestemmelsene i punkt iii. ovenfor samarbeider Centauro med enkelte tredjeparts tjenesteleverandører som har tilgang til dine personopplysninger og som behandler dem på vegne av Centauro og i deres navn, i forbindelse med tjenestelevering. 

  Centauro har strenge kriterier for valg av tjenesteleverandører for å overholde sine databeskyttelsesforpliktelser. Selskapet inngår korresponderende databehandlingskontrakter med dem, som blant annet pålegger dem følgende forpliktelser: bruk av hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak; behandling av personopplysninger kun for de avtalte formål i samsvar med Centauros skriftlige instruksjoner; og å slette eller returnere opplysningene til Centauro så snart de har levert sine tjenester. 

  I særdeleshet kan Centauro leie tjenester fra tredjeparter fra – inkludert, men ikke begrenset til – selskaper i de følgende bransjer: logistikk, identitetsvalideringstjenester, juridisk rådgivning, opplæring, helsetjenester, vedlikehold, shipping, teknologi og datatjenester.

  D. Opplysningenes opphav

  Uavhengig av personlige opplysninger du selv oppgir, kan Centauro behandle personopplysninger innhentet fra offentlige filer, markedsfiler og offentlige organer i samsvar med hensiktene og de legitime formålene som er beskrevet i avsnitt “B. Formål med behandling av personopplysninger" ovenfor. 

  I samsvar med ovenstående vil Centauro behandle personopplysninger fra de nevnte tredjepartene innen følgende kategorier:

  i.    Identifikasjonsdata.

  ii.    Postadresse eller e-postadresse.

  iii. Geolokaliseringsdata for kjøretøyet.

  iv. Kjøreatferdsdata. 

  Ingen spesielt beskyttede personopplysninger blir innhentet fra tredjeparter. 

  Dataene innhentet under punkt Iii og iv skal kun behandles i de tilfellene som er angitt i de forutgående avsnittene.

  Med hensyn til dataene du oppgir direkte under reservasjonsprosessen, kan Centauro forespørre, blant annet, ditt førerbevis, identitetskort eller annet tilsvarende dokument, som passet ditt og et bilde av deg, for å kunne verifisere identiteten din.

  E. Interessentens rettigheter

  Du kan når som helst trekke tilbake samtykker du har gitt i henhold til denne erklæringen, ved å sende oss en forespørsel. Vi informerer om at du i henhold til gjeldende lovgivning har krav på å utøve din rett til tilgang, rettelse, kansellering og nektelse, samt retten til tilbakekallelse, begrensning av databehandling og rett til portabilitet til opplysningene dine, ved å bekrefte din identitet (ved å sende inn en kopi av nasjonalt identitetskort eller tilsvarende) til følgende adresse: CENTAURO RENT A CAR, S.L.U., Avda País Valencia 9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante), eller via e-post til [email protected].

  Hvis du mener at CENTAURO RENT A CAR, SL ikke har respektert en av de ovennevnte rettighetene, har du rett til å klage til det spanske databeskyttelsesbyrået.

  F. Datalagring 

  Dine personopplysninger vil bli lagret så lenge forretningsforholdet mellom deg og Centauro vedvarer. 

  Når forretningsforholdet avsluttes, vil det bli iverksatt tiltak for å slette personopplysningene dine så snart alle nødvendige tiltak for å administrere og avslutte enhver forpliktelse som måtte vedvare mellom partene er fullført, inkludert alle nødvendige administrative prosedyrer. 

  Data knyttet til geolokalisering skal kun oppbevares i den tiden som er nødvendig for de formålene som er angitt i de forutgående avsnittene, og skal anonymiseres eller slettes når disse formålene er oppfylt.

  Data knyttet til brukernes kjøreadferd skal anonymiseres umiddelbart og under alle omstendigheter før dataene behandles etter at de har blitt samlet inn.

  Uansett foregående vil opplysningene dine oppbevares så lenge ansvaret for kontraktsforholdet tilsier det, og for å oppfylle Centauros juridiske forpliktelser.
  I den forbindelse garanterer Centauro at personopplysningene dine ikke vil behandles med mindre det er nødvendig for å utforme, utøve eller forsvare krav, eller vi er pålagt å gjøre dem tilgjengelige for myndigheter, rettsvesen eller domstoler i henhold til lovgivning om begrensninger knyttet til rettigheter eller rettslige forpliktelser.

  G. Sikkerhet og konfidensialitet

  Vi er forpliktet til sikkerheten av din informasjon. For å forhindre uautorisert tilgang eller uautorisert utlevering av personopplysninger, har vi foretatt tilstrekkelige tekniske og fysiske tiltak samt styringsprosesser for å beskytte og sikre informasjonen vi samler inn fra deg.

 • Personvern Centauro Rent a Car Portugal (Centauro Rent a Car, L.D.A.)

  Personvern Centauro Rent a Car Portugal (Centauro Rent a Car, L.D.A.)

  A. Dataansvarlig

  Vi informerer deg om at personlige opplysninger du oppgir til oss som en del av det kontraktmessige forholdet vil behandles av CENTAURO RENT A CAR, L.D.A., med registrert kontor i Rua Fradesso Silveira, 6, Floor 1 A/B, 1300-609 Lisbon, Parish of Alcântara, Municipality and District of Lisbon, Portugal, (heretter "Centauro"), til de formål som er beskrevet nedenfor.

  Med mindre dette kunngjøres uttrykkelig ved tidspunktet for uthenting, er alle personlige opplysninger essensielle for oppfyllelse, administrasjon, vedlikehold og kontroll over vårt kontraktmessige forhold. Dersom du ikke oppgir opplysningene, vil det være umulig for oss å behandle din forespørsel eller tilby den avtalte tjenesten. Personlige opplysninger vil samles inn utelukkende til det formål som er beskrevet ved tidspunktet for uthenting eller i disse retningslinjer for personvern.

  Brukeren bekrefter og garanterer for fullstendigheten og nøyaktigheten til de oppgitte opplysningene, og at disse er gyldige. Brukeren vil også kunngjøre enhver endring i opplysningene, ved å følge prosedyren som fastsatt i avsnitt E. Personlige rettigheter.

  B. Formål og juridisk grunnlag for behandling av opplysninger

  Vi informerer deg om at Centauro vil behandle dine opplysninger til følgende formål, og i henhold til følgende juridiske grunnlag:

  i.    Fullbyrdelse av det kontraktmessige forholdet:

  a.    Behandle søknaden din for å registrere deg som kunde for å administrere det kontraktmessige forholdet og dine behov som  Centauro-kunde.

  b.    Administrere, vedlikeholde og garantere fullbyrdelsen av partenes kontraktmessige eller før-kontraktmessige forhold (inkludert fakturering, der det er hensiktsmessig, differansen mellom drivstoff i kjøretøyet da det ble utlevert og drivstoff i kjøretøyet da det ble returnert).

  ii.    Fullbyrdelse av en rettslig forpliktelse:

  a.    Oppgi opplysninger til offentlige myndigheter eller tilsynsmyndigheter, eller til statlige organer eller jurisdiksjonelle organer, om dette er påkrevd av lov, lokale reguleringer eller lovfestede plikter.

  b. Å geolokalisere det leiekjøretøyet etter berettiget forespørsel fra offentlige myndigheter.

  iii.    Centauros rettmessige interesser:

  a.    Utføre kommersielle og/eller markedsføringsaktiviteter eller kommunikasjoner til Centauro, på en hvilken som helst måte, inkludert ved elektroniske kommunikasjoner, knyttet til lignende produkter eller tjenester tidligere kjøpt fra Centauro.

  b.    Utføre undersøkelser om tilfredshet i forbindelse med produkter og/eller tjenester kjøpt av brukeren, og utføre en evaluering basert på personlige opplysninger tilgjengelig for Centauro for å bestemme hvilke produkter og tjenester som best passer til din profil, for å maksimere deres ytelse og tilby de beste tilbudene på produkter og tjenester som måtte være av interesse for deg. Finne opplysninger i vår besittelse for administrasjon av tjenester vi tilbyr deg eller produkter du har kjøpt.

  c.    Registrere stemmen din eller bildet ditt og oppbevare samtaler gjennomført via telefon og/eller video, når dette er uttrykkelig oppgitt. De rettmessige interessene til Centauro er å opprettholde kvaliteten på tjenesten og bruken av opptak, om nødvendig for å beskytte sin juridiske posisjon i forbindelse med enhver eventuell konflikt.
  d.    Kommunisere dine opplysninger (så lenge de ikke er av en spesiell kategori) til forsikringsselskaper som kunden eller Centauro har en gyldig polise hos for veihjelp i tilfelle trafikkhendelser eller trafikkulykker.

  e.    Kommunisere dine opplysninger til Centauro-selskaper og deres gruppe (Grupo Mutua Madrileña), i særdeleshet til MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.S.P.F.; AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA, S.L.U.; MUTUAMAD INNOVACIÓN, S.L.U.; SILDOSCAN SPAIN, S.L.; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.; NORDICWHEELS, L.D.A.; CENTAURO RENT A CAR GREECE, SINGLE MEMBER S.A. og andre, for lokalt å kunne tilby tjenester innen leie av kjøretøy uten sjåfør som forespurt av kunden samt andre komplementære tjenester, så vel som å sentralisere den administrative behandlingen og databehandlingen.

  f.    Kommunisere og/eller besvare kunngjøringer fra enhver myndighet, enten offentlig eller privat, knyttet til rettslige tiltak fra den administrative jurisdiksjon for trafikkforseelser, eller prosedyrer for identifisering av bilfører for manglende betaling av bomavgift.

  g. Å registrere geolokaliseringsdataene til kjøretøyet i Centauros lokaler ved tidspunktet for uthenting og tilbakelevering for forsikre overholdelse av tidsfrister og lokalisering av kjøretøyet for selskapets del.

  h. Å geolokalisere leiekjøretøyet i tilfelle tyveri eller misbruk (herunder at bilen ikke returneres innen forfallsdato).

  iv.    Brukerens samtykke:

  a. Dersom brukeren gir sitt samtykke til dette, vil Centauro kommunisere brukerens opplysninger til sine markedsføringspartnere for å tilby og markedsføre spesialtilbud på produkter og tjenester som er skreddersydd til brukerens interesser og behov.

  b. Om du har gitt uttrykkelig samtykke til det, kan Centauro verifisere identiteten din ved hjelp av et ansiktsgjenkjenningssystem fra godkjent leverandør, ved å bruke det tilsendte bildet så vel som førerbevis, identitetskort eller annet tilsvarende dokument, som passet ditt, for å verifisere at de samsvarer. Dataene dine vil behandles konfidensielt, og i henhold til implementeringen av alle nødvendige sikkerhetstiltak for å sikre korrekt behandling ved bruk av denne teknologien, Om du ikke samtykker til slik behandling, kan du hoppe over den digitale behandlingen og fullføre fysisk verifisering av identiteten din, manuelt og ikke automatisk ved Centauro Rent a Cars kontorer.

  c. Å geolokalisere leiekjøretøyet etter forespørsel fra interessent etter å ha kontaktet Centauro supportteam i tilfelle kjøretøyet skulle få behov for veihjelp eller lignende assistanse.

  d. Å samle inn kjøredata til bruk i analyse for å utføre studier om virkningen av å kjøre disse kjøretøyene.

  C. Mottakere

  Under begrepene beskrevet i avsnitt B. Formål for behandling av opplysninger, Centauro kan kommunisere dine personlige opplysninger til følgende entiteter:

  i.    Offentlige myndigheter eller tilsynsmyndigheter, så vel som statlige eller rettslige organer, der dette er påkrevd av lov, lokale reguleringer eller lovfestede plikter, så vel som å overholde  krav til opplysninger knyttet til trafikkforseelser. 

  ii.    Forsikringsselskaper, til det formål som er beskrevet i avsnitt d) av punkt iii) Rettmessige interesser, inkludert i avsnitt B. Formål for behandling av opplysninger.

  iii.    Tredjeparter og selskaper i Centauro Group, til det formål som er beskrevet i avsnitt e) av punkt iii) Rettmessige interesser, inkludert i avsnitt B. Formål for behandling av opplysninger

  iv.    Veikonsesjonærer og/eller politimyndigheter, til det formål som er beskrevet i avsnitt f) av punkt iii) Rettmessige interesser, inkludert i avsnitt B. Formål for behandling av opplysninger

  I henhold til punkt iii. over, tredjeparts tjenesteleverandører med tilgang til dine personlige opplysninger jobber med Centauro i forbindelse med behandlingen av de nevnte opplysninger på vegne av Centauro som en følge av tjenesteytelsen. 

  Centauro følger strenge kriterier for utvelgelsen av tjenesteleverandører for å kunne overholde sine forpliktelser i forbindelse med datavern. Centauro vil tegne med dem den tilhørende kontrakten for behandling av opplysninger, som de i henhold til vil ha, blant annet, de følgende forpliktelser: implementere tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak; behandle personlige opplysninger til de avtalte formål og kun i henhold til Centauros dokumenterte instruksjoner; og slette og returnere opplysningene til Centauro så snart tjenesteytelsen har blitt gjennomført. 

  I særdeleshet kan Centauro leie tjenester fra tredjeparter fra – inkludert, men ikke begrenset til – selskaper i de følgende bransjer: logistikk, identitetsvalideringstjenester, juridisk rådgivning, opplæring, helsetjenester, vedlikehold, shipping, teknologi og datatjenester.

  D. Opplysningenes opprinnelse

  Uavhengig av de personlige opplysningene du har oppgitt, vil Centauro kunne behandle personlige opplysninger ervervet fra felles registre, markedsregistre og/eller offentlige organer, i henhold til formål og juridisk grunnlag som beskrevet i avsnitt «B. Formål for behandling av opplysninger» over. 
  I henhold til det forutgående vil Centauro behandle personlige opplysninger oppgitt av før nevnte tredjeparter, i følgende kategorier:

  i.    Identifiseringsopplysninger.

  ii.    Postadresser eller elektroniske adresser.

  iii. Geolokaliseringsdata for kjøretøyet.

  iv. Kjøreatferdsdata. 

  Personlige opplysninger er ikke ervervet fra spesielle kategorier av tredjeparter. 

  Dataene innhentet under punkt Iii og iv skal kun behandles i de tilfellene som er angitt i de forutgående avsnittene.

  Med hensyn til dataene du oppgir direkte under reservasjonsprosessen, kan Centauro forespørre, blant annet, ditt førerbevis, identitetskort eller annet tilsvarende dokument, som passet ditt og et bilde av deg, for å kunne verifisere identiteten din.

  E. Interessentens rettigheter

  Fullmaktene gitt til formål for behandlingsoperasjoner av spesifikke personlige opplysninger utført av Centauro kan når som helst trekkes tilbake av brukeren, etter forespørsel fra brukeren. Vi informerer deg om, i henhold til gjeldende lovverk, at brukeren kan utøve sin rett til å aksessere, korrigere, kansellere og motsette seg, så vel som retten til å eliminere og begrense behandling og overføring av opplysninger, så snart dennes identitet har blitt bekreftet (med en kopi av identitetsdokumenter eller tilsvarende), skriftlig til følgende adresse: CENTAURO RENT A CAR, L.D.A., med registrert kontor i Rua Fradesso Silveira, 6, Floor 1 A/B, 1300-609 Lisbon, Parish of Alcântara, Municipality and District of Lisbon, Portugal, (+351) 211 303 540, eller på følgende e-postadresse [email protected]

  Dersom brukeren anser at CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.. har krenket en av rettighetene nevnt over, kan brukeren sende inn et krav til National Data Protection Commission (adresse: Rua de São Bento, 148, R/C, 1200-821 Lisboa; e-post: [email protected]; nettside: www.cnpd.pt.

  F. Oppbevaring 

  Dine personlige opplysninger vil oppbevares for varigheten av det kommersielle forholdet mellom brukeren og Centauro, til formål for fullbyrdelse av kontrakten. 

  Ved utløp av nevnte forhold, vil alle dine personlige opplysninger slettes så snart alle nødvendige tiltak har blitt utført for å administrere og sluttføre eventuelle gjenværende forpliktelser mellom partene, ved å utføre alle nødvendige administrative tiltak i denne perioden. 

  Data knyttet til geolokalisering skal kun oppbevares i den tiden som er nødvendig for de formålene som er angitt i de forutgående avsnittene, og skal anonymiseres eller slettes når disse formålene er oppfylt.

  Data knyttet til brukernes kjøreadferd skal anonymiseres umiddelbart og under alle omstendigheter før dataene behandles etter at de har blitt samlet inn.

  Til tross for det forutgående vil dine opplysninger oppbevares og rettmessig beskyttes så lenge enhver forpliktelse som måtte komme av fullbyrdelsen av vårt kontraktmessige forhold forblir i kraft, samt til det formål å overholde Centauros rettslige forpliktelser.

  I den henseende garanterer Centauro at denne ikke skal behandle opplysninger, med mindre det er nødvendig for fremsettelse, utførelse eller forsvar mot krav, eller om disse må sendes inn til offentlig administrasjon, dommere og domstoler, til de rettslige forpliktelsene har utløpt.

  G. Sikkerhet og konfidensialitet

  Vi er forpliktet til sikkerheten av din informasjon. For å forhindre uautorisert tilgang eller uautorisert utlevering av personopplysninger, har vi foretatt tilstrekkelige tekniske og fysiske tiltak samt styringsprosesser for å beskytte og sikre informasjonen vi samler inn fra deg.

 • Personvern Centauro Rent a Car Italia (CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.)

  Personvern Centauro Rent a Car Italia (CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.)

  A. Behandlingsansvarlig

  Vi opplyser med dette om at personopplysninger kunden deler med oss, i forbindelse med det gjensidige kommersielle forholdet, vil bli behandlet av CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L. med registrert kontor i Trento (TN), 37, Via Benedetto Giovanelli, (heretter omtalt som "Centauro") som behandlingsansvarlig, på måten beskrevet under.

  Med mindre annet blir oppgitt når opplysningene samles inn, er alle personopplysninger som samles inn nødvendige for å administrere forretningsforholdet. Deling av personopplysninger med oss er påkrevd for dette formålet. Ved å velge ikke å oppgi slike opplysninger, vil det være umulig for Centauro å behandle forskjellige forespørsler eller levere tjenestene som er kontraktens formål. Personopplysninger behandles utelukkende med de formål som er angitt i denne personvernerklæringen.

  Kunden bekrefter og garanterer at de oppgitte opplysningene er sanne og nøyaktige og i overensstemmelse med deres gjeldende situasjon. På bakgrunn av dette godtar kunden å oppdatere oss om eventuelle endringer i disse opplysningene, i tråd med fremgangsmåten som er angitt i avsnitt E. De involverte parters rettigheter.

  B. Formål for behandling av personopplysninger

  Med dette dokumentet informerer vi kunden om at hans/hennes personopplysninger vil behandles av Centauro for følgende formål:

  I. Basert på kontraktsforholdet:

  • Følge opp kundens forespørsel, for å administrere forretningsforholdet og ivareta kundens behov. 
  • Administrere oppfyllelsen av de gjensidig bindende forpliktelsene i forkant av og under gjennomføringen av kontrakten mellom kunden og Centauro (inkludert fakturering, der det er hensiktsmessig, differansen mellom drivstoff i kjøretøyet da det ble utlevert og drivstoff i kjøretøyet da det ble returnert).
  • Levere, på stedet, utleietjenester av kjøretøy uten sjåfør og andre tjenester.

  II. Basert på lovpålagte forpliktelser

  • Dele opplysninger med offentlige myndigheter, kontrollmyndigheter og offentlige etater der dette er pålagt ved lov, gjennom lokale forskrifter eller for å overholde juridiske forpliktelser.
  • Å geolokalisere det leiekjøretøyet etter berettiget forespørsel fra offentlige myndigheter.

  III.     Basert på Centauros legitime interesser

  • For å gjennomføre salgsfremmende tiltak og formidle markedsføringskommunikasjon, på enhver måte, inkludert via elektronisk kommunikasjon eller tilsvarende, relatert til produkter eller tjenester som ligner de som omfattes av Centauros kontrakt.
  • For å gjennomføre undersøkelser om kundetilfredshet relatert til produkter og tjenester.
  • For å registrere kundens stemme og bilde, via telefon og videokonferanse, når dette er uttrykkelig angitt. Centauros legitime interesser er å oppretholde kvaliteten på tjenesten og å benytte registreringer, om nødvendig, for å ivareta kundens juridiske stilling i tilfelle eventuelle tvister.
  • Å registrere geolokaliseringsdataene til kjøretøyet i Centauros lokaler ved tidspunktet for uthenting og tilbakelevering for forsikre overholdelse av tidsfrister og lokalisering av kjøretøyet for selskapets del.
  • Å geolokalisere leiekjøretøyet i tilfelle tyveri eller misbruk (herunder at bilen ikke returneres innen forfallsdato).

  IV.    Basert på kundens eksplisitte samtykke

  • I forkant av kundens samtykke kan Centauro opprette en profil med kundens forbruksvaner ved bruk av ekstern informasjon, og dele slike opplysninger om kunden med markedsføringspartnere, slik at de kan sende eksklusive tilbud på produkter eller tjenester tilpasset kundens behov. 
  • Om du har gitt uttrykkelig samtykke til det, kan Centauro verifisere identiteten din ved hjelp av et ansiktsgjenkjenningssystem fra godkjent leverandør, ved å bruke det tilsendte bildet så vel som førerbevis, identitetskort eller annet tilsvarende dokument, som passet ditt, for å verifisere at de samsvarer. Dataene dine vil behandles konfidensielt, og i henhold til implementeringen av alle nødvendige sikkerhetstiltak for å sikre korrekt behandling ved bruk av denne teknologien, Om du ikke samtykker til slik behandling, kan du hoppe over den digitale behandlingen og fullføre fysisk verifisering av identiteten din, manuelt og ikke automatisk ved Centauro Rent a Cars kontorer.
  • Å geolokalisere leiekjøretøyet etter forespørsel fra interessent etter å ha kontaktet Centauro supportteam i tilfelle kjøretøyet skulle få behov for veihjelp eller lignende assistanse.
  • Å samle inn kjøredata til bruk i analyse for å utføre studier om virkningen av å kjøre disse kjøretøyene.

  C. Mottakere

  I henhold til vilkårene som er beskrevet i avsnitt B. Formålet med behandling av personopplysninger, vil Centauro kunne dele kundens personopplysninger med følgende enheter:

  1    offentlige myndigheter, tilsynsorganer og statlige og juridiske enheter, der dette er pålagt ved lov eller lokale vedtekter, for å overholde forpliktelser fastasatt av myndighetene, samt for å overholde kommunikasjonsbehov i forbindelse med trafikkforseelser;

  2    forsikringsselskaper, for veiassistanse i forbindelse med bilulykker eller trafikkulykker;

  3   til Centauro-selskaper og deres gruppe (Grupo Mutua Madrileña), især MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.S.P.F.; AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA, S.L.U.; MUTUAMAD INNOVACIÓN, S.L.U.; SILDOSCAN SPAIN, S.L.; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.; NORDICWHEELS, L.D.A.; CENTAURO RENT A CAR GREECE, SINGLE MEMBER S.A. og andre, for korrekt gjennomføring av utleietjenester og sentralisering av datastyrte administrative prosedyrer, samt tredjeparts selskaper som samarbeider med Centauro.

  I forbindelse med bestemmelsene i punkt III) nevnt ovenfor, samarbeider Centauro med enkelte tjenesteleverandører, som har tilgang til kundens personopplysninger og som behandler de nevnte opplysningene på vegne av Centauro og i vårt navn, på bakgrunn av levering av tjenester.

  Centauro har strenge kriterier for valg av tjenesteleverandører. For å overholde plikten til å beskytte personopplysninger bekreftes det at slike personer vil bli utnevnt til å fungere som behandlingsansvarlige ved å undertegne en spesifikk kontrakt, som blant annet pålegger vedkommende følgende forpliktelser: å iverksette adekvate tekniske og organisatoriske tiltak, å behandle personopplysninger utelukkende for de avtalte formål, å nøye overholde Centauros dokumenterte instruksjoner, og å slette eller returnere opplysninger til Centauro så snart de, på deres vegne, har fullført tjenesteleveransen.

  I særdeleshet kan Centauro leie tjenester fra tredjeparter fra – inkludert, men ikke begrenset til – selskaper i de følgende bransjer: logistikk, identitetsvalideringstjenester, juridisk rådgivning, opplæring, helsetjenester, vedlikehold, shipping, teknologi og datatjenester.

  D. Opplysningenes opphav

  Uavhengig av personopplysninger kunden selv har oppgitt, vil Centauro kunne behandle personopplysninger samlet inn fra offentlige arkiver, markedsarkiver og offentlige enheter i forbindelse med de legitime formålene som er beskrevet i del "B. Formål med behandling av personopplysninger", beskrevet ovenfor. 

  I samsvar med det som er beskrevet ovenfor, faller personopplysningene som blir samlet inn av nevnte tredjeparter som Centauro har kontakt med, inn under følgende kategorier:

  I. identifikasjonsopplysninger;
  II. postadresser eller e-postadresser.

  iii. Geolokaliseringsdata for kjøretøyet.

  iv. Kjøreatferdsdata. 

  Ingen personopplysninger som faller inn under de spesielle kategoriene (dvs. sensitive) vil bli samlet inn fra tredjeparter.

  Dataene innhentet under punkt Iii og iv skal kun behandles i de tilfellene som er angitt i de forutgående avsnittene.

  Med hensyn til dataene du oppgir direkte under reservasjonsprosessen, kan Centauro forespørre, blant annet, ditt førerbevis, identitetskort eller annet tilsvarende dokument, som passet ditt og et bilde av deg, for å kunne verifisere identiteten din.

  E. Interessentens rettigheter

  Samtykket som er gitt, i tilfellene som er beskrevet i dette dokumentet, kan tilbakekalles når som helst, når kunden ber om det. Vi opplyser om at kunden, i samsvar med gjeldende lovgivning, har krav på å utøve retten til tilgang, rettelse, sletting og nektelse, samt retten til tilbakekallelse eller begrensning av behandling av personopplysninger og rett til å få dem overført, ved å bekrefte identiteten sin gjennom å sende inne en kopi av ID-kort eller tilsvarende identifikasjonsdokument til følgende adresse: CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L. Trento, 37, Via Benedetto Giovanelli eller til følgende e-postadresse: [email protected].

  Hvis kunden mener at CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.ikke har etterlevd noen av rettighetene nevnt ovenfor, har kunden rett til å sende inn en klage til Italian Data Protection Authority (Garante per la protezione dei dati personali).

  F. Lagring av personopplysninger

  Kundens personopplysninger vil bli oppbevart så lenge det kommersielle forholdet mellom kunden og Centauro vedvarer.

  Når kontraktsforholdet opphører, vil kundens personopplysninger utelukkende bli lagret for behandling av eventuelle utestående forhold mellom partene, som er nødvendige for å utføre alle nødvendige administrative prosedyrer i denne perioden.

  Data knyttet til geolokalisering skal kun oppbevares i den tiden som er nødvendig for de formålene som er angitt i de forutgående avsnittene, og skal anonymiseres eller slettes når disse formålene er oppfylt.

  Data knyttet til brukernes kjøreadferd skal anonymiseres umiddelbart og under alle omstendigheter før dataene behandles etter at de har blitt samlet inn.

  Uansett foregående vil kundens personopplysninger lagres så lenge ansvaret for kontraktsmessige forhold vedvarer, og i den perioden som er nødvendig for å overholde Centauros øvrige juridiske forpliktelser.

  I den forbindelse garanterer Centauro at det ikke vil behandle opplysningene, med unntak av i tilfeller der det er nødvendig for å formulere, utøve og forsvare seg i tilfelle klager eller hvis det blir bedt om å utlevere dem til offentlige myndigheter, dommere og domstoler i henhold til bestemmelser knyttet til rettigheter og juridiske forpliktelser i den forbindelse.

  G. Sikkerhet og konfidensialitet

  Vi er forpliktet til sikkerheten av din informasjon. For å forhindre uautorisert tilgang eller uautorisert utlevering av personopplysninger, har vi foretatt tilstrekkelige tekniske og fysiske tiltak samt styringsprosesser for å beskytte og sikre informasjonen vi samler inn fra deg.

 • Retningslinjer for personvern for Centauro Rent a Car Hellas (CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A.)

  Retningslinjer for personvern for Centauro Rent a Car Hellas (CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A.)

  A. Dataansvarlig

  Vi informerer om at personopplysninger du oppgir til oss i rammeverket av vårt kontraktmessige forhold vil behandles av CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A., med registrert kontor ved 396, Mesogeion Avenue, 15341 Agia Paraskevi, Attica, (heretter “Centauro”) og vil utfylle funksjonene som beskrevet under.

  Med mindre dette kunngjøres uttrykkelig ved uthenting, utgjør alle personopplysninger en essensiell del av administrasjon, vedlikehold og kontroll over vårt kontraktmessige forhold. Ved å velge å ikke legge frem slike opplysninger vil du gjøre det umulig å behandle din forespørsel eller levere den avtalte tjenesten.  Personopplysninger vil samles inn utelukkende til det formål som er beskrevet i disse retningslinjer for personvern.

  Du bekrefter og garanterer sannferdigheten og nøyaktigheten til de oppgitte opplysningene, og at disse er tilpasset din nåværende situasjon. Derfor samtykker du i å kommunisere enhver endring av slike opplysninger i henhold til prosedyren beskrevet i avsnitt E. Andelsholderes rettigheter.

  B. Formål for behandling av opplysninger

  Vi informerer hermed at dine opplysninger vil behandles av Centauro for å utfylle følgende funksjoner:

  i.    Med grunnlag i det kontraktmessige forholdet:

  a.    Å behandle din forespørsel om å registrere deg som kunde slik at vi kan administrere det forretningsmessige forholdet mellom oss og fine behov.

  b.    Å administrere, opprettholde og påse overholdelse av det kontraktmessige og prekontraktuelle forholdet vi er bundet av (inkludert fakturering, der det er hensiktsmessig, differansen mellom drivstoff i kjøretøyet da det ble utlevert og drivstoff i kjøretøyet da det ble returnert)..

  ii.    Med grunnlag i en rettslig forpliktelse:

  a.    Å kommunisere informasjon til offentlige myndigheter, tilsynsmyndigheter, statlige organer, det dette måtte være pålagt av lovverk og lokale forskrifter, eller være i henhold til lovbestemte forpliktelser.

  b. Å geolokalisere det leiekjøretøyet etter berettiget forespørsel fra offentlige myndigheter.

  iii.    Med grunnlag i Centauros rettmessige interesser:

  a.    Å utføre forretnings- og reklamevirksomhet samt kommunikasjon knyttet til slik virksomhet, på en hvilken som helst måte, inkludert ved elektronisk kommunikasjon eller tilsvarende, knyttet til produkter eller tjenester som ligner de som ble avtalt med Centauro.

  b.    Å gjennomføre spørreundersøkelser om tilfredshet når det gjelder produkter og tjenester du har inngått avtale om, samt profilering basert på personopplysninger som er tilgjengelige for Centauro for å vite hvilke produkter og tjenester som passer best til din profil, ved å maksimere deres ytelse og dermed tilby de beste tilbudene på produkter og tjenester ut ifra dine interesser. Vi vil konsultere opplysningene vi har for å administrere tjenestene vi tilbyr deg eller produktene du inngår avtale om.

  c.    Å lagre stemmen din, bildet ditt, telefon- og videosamtale der vi uttrykkelig opplyser om dette. De rettmessige interessene til Centauro er å opprettholde servicekvalitet, og bruken av opptak, om nødvendig, for å beskytte din juridiske posisjon i tilfelle en rettslig feide skulle oppstå.

  d.    Å kommunisere dine opplysninger til forsikringsselskaper som du eller Centauro har en gjeldende polise hos, samt assistere deg på veien ved et eventuelt tap eller ulykkestilfelle.

  e.    Å kommunisere dine opplysninger til Centauro-selskaper og deres gruppe (Grupo Mutua Madrileña), spesielt MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.S.P.F.; AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA, S.L.U.; MUTUAMAD INNOVACIÓN, S.L.U.; SILDOSCAN SPAIN, S.L.; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.; NORDICWHEELS, L.D.A.; CENTAURO RENT A CAR GREECE, SINGLE MEMBER S.A.; og andre. Slik kommunikasjon vil tjene det formål å tilby bilutleietjenester på stedet uten bilfører etter forespørsel fra kunde, komplementære tjenester, og for å tillate oss å sentralisere våre administrative prosesser og databehandling.

  f. Å registrere geolokaliseringsdataene til kjøretøyet i Centauros lokaler ved tidspunktet for uthenting og tilbakelevering for forsikre overholdelse av tidsfrister og lokalisering av kjøretøyet for selskapets del.

  g. Å geolokalisere leiekjøretøyet i tilfelle tyveri eller misbruk (herunder at bilen ikke returneres innen forfallsdato).

  iv.    Med grunnlag i ditt uttrykkelig gitte samtykke:

  a. Dersom du tillater det, kan Centauro sette sammen en profil av dine forbruksvaner gjennom ekstern informasjon, og kommunisere dine opplysninger til markedsføringspartnere, for å la eksklusive tilbud på produkter eller tjenester skreddersys dine behov.

  b. Om du har gitt uttrykkelig samtykke til det, kan Centauro verifisere identiteten din ved hjelp av et ansiktsgjenkjenningssystem fra godkjent leverandør, ved å bruke det tilsendte bildet så vel som førerbevis, identitetskort eller annet tilsvarende dokument, som passet ditt, for å verifisere at de samsvarer. Dataene dine vil behandles konfidensielt, og i henhold til implementeringen av alle nødvendige sikkerhetstiltak for å sikre korrekt behandling ved bruk av denne teknologien, Om du ikke samtykker til slik behandling, kan du hoppe over den digitale behandlingen og fullføre fysisk verifisering av identiteten din, manuelt og ikke automatisk ved Centauro Rent a Cars kontorer.

  c. Å geolokalisere leiekjøretøyet etter forespørsel fra interessent etter å ha kontaktet Centauro supportteam i tilfelle kjøretøyet skulle få behov for veihjelp eller lignende assistanse.

  d. Å samle inn kjøredata til bruk i analyse for å utføre studier om virkningen av å kjøre disse kjøretøyene.

  C. Mottakere

  I vilkårene beskrevet i avsnitt B. Formål for behandling av opplysninger kan Centauro  kommunisere dine personopplysninger til følgende entiteter:

  i.    Offentlige myndigheter, statlige eller jurisdiksjonelle tilsynsmyndigheter eller reguleringsorganer, der dette måtte være pålagt av lovverk, lokale forskrifter eller rettslige plikter, samt å imøtekomme informasjonsplikten i forbindelse med trafikkforseelse. 

  ii.  Forsikringsinstanser med de formål som er beskrevet i bokstav d) av punkt iii) Rettmessig interesse inkludert i avsnitt B. Formål for behandling av opplysninger.

  iii.  Tredjeparters selskaper og selskaper i Centauro Group, til det formål som er beskrevet i bokstav e) av punkt iii) Rettmessig interesse, inkludert i avsnitt B. Formål for behandling av opplysninger

  I henhold til bestemmelsene i punkt iii over har Centauro et samarbeid med en tredjeparts tjenesteleverandør som har tilgang til dine personopplysninger og som behandler de før nevnte opplysninger ved navn og på vegne av Centauro som en følge av å kunne levere tjenestene.

  Centauro følger strenge kriterier i utvelgelsen av tjenesteleverandører for å kunne overholde sine forpliktelser i forbindelse med datavern. Denne påtar seg å undertegne den tilhørende kontrakten om databehandling med dem, som pålegger, blant annet, følgende forpliktelser: anvendelsen av egnede tekniske og organisatoriske virkemidler, behandlingen av personopplysninger til de avtalte formål, i streng overholdelse av Centauros dokumenterte instruksjoner; samt sletting eller tilbakelevering av opplysninger til Centauro så snart de har fullført sine tjenester.

  I særdeleshet kan Centauro leie tjenester fra tredjeparter fra – inkludert, men ikke begrenset til – selskaper i de følgende bransjer: logistikk, identitetsvalideringstjenester, juridisk rådgivning, opplæring, helsetjenester, vedlikehold, shipping, teknologi og datatjenester.

  D. Opplysningenes opprinnelse

  Uavhengig av de personopplysningene du oppgir kan Centauro behandle personopplysninger fra offentlige filer, markedsfiler, og statlige organer i henhold til formålene og det legitimerende grunnlaget som beskrevet i avsnitt «B. Formål for behandling av opplysninger» over. 

  I henhold til det ovennevnte vil Centauro behandle personopplysninger oppgitt av de før nevnte tredjeparter i henhold til følgende kategorier:

  i.    Identifiseringsopplysninger.

  ii.   Postadresser eller adresser for elektronisk post.

  iii. Geolokaliseringsdata for kjøretøyet.

  iv. Kjøreatferdsdata. 

  Ingen spesielt beskyttede personopplysninger erverves fra tredjeparter. 

  Dataene innhentet under punkt Iii og iv skal kun behandles i de tilfellene som er angitt i de forutgående avsnittene.

  Med hensyn til dataene du oppgir direkte under reservasjonsprosessen, kan Centauro forespørre, blant annet, ditt førerbevis, identitetskort eller annet tilsvarende dokument, som passet ditt og et bilde av deg, for å kunne verifisere identiteten din.

  E. Interessentens rettigheter

  Samtykket som ble gitt i tilfelle beskrevet i denne forordningen kan trekkes tilbake av deg når som helst ved din forespørsel. Vi informerer at i henhold til gjeldende lovgivning har du rett til å utøve dine rettigheter til å få tilgang, korrigere, kansellere og innvende, så vel som retten til å trekke tilbake og begrense databehandling, samt retten til dine opplysningers portabilitet, ved å bevise din identitet (ved å fremvise en kopi av ditt nasjonale legitimasjonsdokument eller tilsvarende) ved følgende adresse: CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A., 396, Mesogeion Avenue, 15341 Agia Paraskevi, Attica,, eller på e-post til [email protected].

  Dersom du føler at CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A. ikke har tatt hensyn til de før nevnte rettigheter, har du rett til å fremføre en klage ved det greske datatilsynet (HDPA).

  F. Tilbakeholdelse av opplysninger 

  Dine personopplysninger kan oppbevares i løpet av hele varigheten til det forretningsmessige forholdet mellom deg og Centauro. 

  Når det forretningsmessige forholdet ender, vil det taes skritt mot å slette dine personopplysninger så snart alle nødvendige tiltak for å administrere og avgangsføre enhver gjenværende forpliktelse mellom partene, ved å utføre, i den perioden, alle nødvendige administrative prosedyrer. 

  Data knyttet til geolokalisering skal kun oppbevares i den tiden som er nødvendig for de formålene som er angitt i de forutgående avsnittene, og skal anonymiseres eller slettes når disse formålene er oppfylt.

  Data knyttet til brukernes kjøreadferd skal anonymiseres umiddelbart og under alle omstendigheter før dataene behandles etter at de har blitt samlet inn.

  Til tross for det ovennevnte vil dine opplysninger forbli tilstrekkelig blokkert, så lenge forpliktelsene for ytelse i vårt kontraktmessige forhold kan bli avledet, og for oppfyllelsen av Centauros andre juridiske forpliktelser.

  I dette henseende garanterer Centauro at denne ikke skal behandle opplysninger, unntatt når disse trengs til formulering, fremførelse eller forsvar mot krav, eller er pålagt å legge disse frem til myndigheter, dommere og domstoler i løpet av foreldelsesloven som tilhører rettigheter eller juridiske forpliktelser.

  G. Sikkerhet og konfidensialitet

  Vi er forpliktet til sikkerheten av din informasjon. For å forhindre uautorisert tilgang eller uautorisert utlevering av personopplysninger, har vi foretatt tilstrekkelige tekniske og fysiske tiltak samt styringsprosesser for å beskytte og sikre informasjonen vi samler inn fra deg.

 • Nettstedets retningslinjer for personvern

  Website Privacy Policy

  Basic information on data protection

  Data processor: Centauro Rent a Car, S.L.U. (hereinafter, “Centauro”).

  Address: Avda. País Valencià Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante).

  E-mail: [email protected]

  Main purpose of the processing: your data will be used to manage your browsing the Centauro Website and, where appropriate, to establish, maintain and manage the commercial, contractual or pre-contractual relationship with you, attending your queries or requests and sending promotional and commercial information.

  Legal grounds: depending on the cases, the data will be processed on the basis of consent, the execution of the contract between you and Centauro, legitimate interests held by Centauro or the adoption of pre-contractual measures.

  Potential recipients of the data:

  - Third parties to which Centauro must transfer data, such as public authorities.

  - Third entities and companies of the Centauro Group.

  Data protection rights: you can revoke at any time your consent to Centauro’s data processing activities, and exercise, if you wish, your rights of access, rectification, deletion, limitation or objection to data processing, data portability, and your right not to be subject to automated decisions. You can do so by sending a request to Centauro Rent a Car, S.L.U. at Ave. País Valencià Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante) or to the following email address: [email protected] attaching a copy of your DNI or another proof of identity document.

  Origin of the data: Centauro may collect personal data from joint or sector-wide data files and/or files held by public institutions.

  1. About Centauro

  This document governs the privacy policy of the website owned by Centauro (hereinafter, the “Website”).

  Please find below the particulars of the company:

  Company name: CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. (hereinafter, “Centauro”).
  Address: Avda. País Valencià Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante)
  E-mail: [email protected]

  1.1. How this Privacy Policy is applied

  This Privacy Policy regulates the data processing carried out by Centauro in relation to users who access or contact Centauro through the Website - https://www.centauro.net/ - This includes processing personal data of (i) customers and/or potential customers, (ii) suppliers and/or potential suppliers, (iii) employees and/or candidates and (iv) any other user who may access or transfer data through the Website.

  Therefore, this Privacy Policy contains the information concerning the processing of personal data related to the mentioned categories of interested parties.

  For more information on the processing of data of customers purchasing Centauro products and/or services, read the Customer Privacy Policy at https://www.centauro.net/en/privacy-policy/

  Find more information relating to processing of job candidates data, please read the Job candidate data protection informative clause at https://www.centauro.net/en/clause-information-candidates-employment/

  2. Personal data processed by Centauro, purposes and legal grounds

  You are hereby informed that all the data that Centauro requests (or may request) are necessary for the purposes described in this privacy policy; failure to provide them would result in our inability to contact you or manage your application to Centauro. Likewise, Centauro reserves the right not to respond or deal with requests that do not include the requested information.

  You guarantee the accuracy of the personal data provided to Centauro. Centauro may periodically ask you to review and update your personal data.

  On the Website you can find useful information about the services offered by Centauro. In this sense, Centauro will only request and process the data necessary to deal the query, provide the contracted service or engage in and maintain a commercial, contractual and/or pre-contractual relationship with you.

  Find below the different purposes for which your personal data may be processed and the legal grounds for such processing:

  i. Legal grounds for the execution of the services contract between you and Centauro, or application of pre-contractual measures:

  a. To manage vehicle bookings made by Centauro customers through the Website, which includes managing the inquiries received from, and monitoring the relationship with, the latter.

  b. To manage the relationship with all the Centauro Website users, attending to their requests and following up on the relationship maintained.

  c. If you submit your information via the “Employment” section of the Website, to formalize the registration in the corresponding job openings subscription form and, where appropriate, subsequent monitoring of the submitted application.

  d. To respond to your inquiries and requests submitted through the different website sections.

  ii. Legal grounds arising from legitimate interest:

  a. To carry out any of Centauro’s commercial and/or advertising activities or communications, by any means, including electronic communications, relating to products or services similar to those previously purchased from Centauro.

  b. To conduct satisfaction surveys concerning the products and/or services you purchase, and to prepare profiles based on the personal data Centauro holds, to determine the products and services that can best fit your profile, so you can maximize their performance and, by doing so, provide you the best offers on products and services that may be of interest to you. We will retrieve the data we possess as a result of our management of the services we provide to you, or the products you have purchased.

  c. To transfer your data to companies of Centauro and its group (Grupo Mutua Madrileña), in particular, to MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.S.P.F.; AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA, S.L.U.; MUTUAMAD INNOVACIÓN, S.L.U.; SILDOSCAN SPAIN, S.L.; CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.; NORDIC BUS, S.L.U.; CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L.; CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.; NORDICWHEELS, L.D.A.; CENTAURO RENT A CAR GREECE, SINGLE MEMBER S.A., among others, to provide on-site self-drive car rental services as requested by customers, and complementary services, as well as to centralize the administrative and computing procedures.

  d. To take legal actions in defense of the interests of Centauro.

  e. To manage your data as a user of the Website.

  f. To provide maintenance and support to Website users.

  g. To improve your browsing experience.

  h. To maintain our network and information security.

  iii. Legal grounds arising from express consent:

  a. With your prior authorization, to manage the subscription and/or unsubscribe you from the Centauro Newsletter.

  b. If you authorize it, to keep you informed by any means, including electronic, about the products and services marketed by Centauro other than those requested by you.

  c. If you authorize it, preparing profiles based on external sources that help us determine which products and services best fit your profile, so you can maximize their performance and, thus, provide you the best offers of products and services that may be of interest to you.

  d. If you authorize it, transfer your data to Centauro’s advertising partners, to send you special offers for products or services tailored to your needs.

  2.1. Data processing relating to mere Website browsing

  Browsing through the Website may involve processing of personal data. Find more information about personal data processing through mere Website browsing in the Cookies Policy, at https://www.centauro.net/en/cookies-policy/

  3. Third parties to whom your data may be transferred

  The personal data you provide to Centauro may be transferred to the following categories of recipients:

  - Third parties to which Centauro is legally required to transfer data, like public authorities, to comply with requirements from said authorities and applicable regulations, where appropriate.

  - Third entities and companies of the Centauro Group, for the purposes described in letter d) of point ii) Legal grounds, as found in section 2. Personal data processed by Centauro, purposes and legal grounds.

  - Third companies, including Centauro’s advertising partners, for the purposes described in letter c) of point iii) Legal grounds arising from express consent, as found in section 2. Personal data processed by Centauro, purposes and legal grounds.

  Notwithstanding the data transfers mentioned above, Centauro cooperated with third party service providers that have access to your personal data and process the mentioned data in the name and on behalf of Centauro as a result of their provision of services.

  Centauro pursues strict criteria for the selection of service providers that comply with their data protection obligations, and commits to sign with them the corresponding data processing agreements, by virtue of which it shall impose, among others, the following obligations: to apply technical and organizations measures; to process personal data for the agreed purposes and only within Centauro’s written instructions; and to delete or return data to Centauro after completing the provision of services.

  Specifically, Centauro may hire third party providers, including without limitation, in the following sectors: logistics, legal advice, training services, medical services, maintenance services, transportation services, technology services and computer-related services.

  4. Data security

  Centauro implements appropriate policies, as well as technical and organizational measures, to safeguard and protect your personal data against illegal or unauthorized access, loss or accidental destruction, damage or use, and illegal or unauthorized disclosure.

  We will also take all reasonable precautions to ensure that our staff and employees with access to your personal data have received the appropriate training.

  In any case, the user is hereby informed that any data transfer over the Internet is not completely secure and, as such, is made at their own risk. Although we will do our best to protect your personal data, Centauro cannot guarantee the security of personal data transmitted through our Website.

  5. Origin of the data

  Regardless of the personal data you provide, Centauro may process personal data from joint or sector-wide data files and/or files held by public institutions in accordance with the purposes and legal grounds described in section 2. Personal data processed by Centauro, purposes and legal grounds.

  As described above, Centauro will process personal data provided by the mentioned third parties in the following categories:

  i. Identification data.

  ii. Postal or electronic addresses.

  We also inform you that no specially protected personal data is collected from third parties.

  6. Retention of data

  The retention period of your data will be determined based on the duration of your relationship with Centauro and the legally established periods. In this sense, the criteria used by Centauro to determine the retention periods applicable to your data have been established in accordance with current applicable laws, regulations and guidelines, and the operational requirements of Centauro relating to adequate management of existing relationships with different categories of stakeholders.

  In this sense, your data will be kept as long as you maintain any commercial or contractual relationship with Centauro.

  Upon termination of said relationship, your personal data will be deleted once all the necessary actions have been carried out to manage and terminate any obligation that may remain between the parties, conducting all necessary administrative procedures within that period, except if you have authorized us to send you commercial communications, in which case your data will be kept until you revoke such authorization.

  Notwithstanding the foregoing, your data will be kept duly blocked, as long as responsibilities may be derived from the execution of our contractual or pre-contractual relationship, as well as for the fulfillment of Centauro’s other legal obligations.

  In this regard, Centauro guarantees that it will not process the data unless it is necessary for the filing, exercise or defense of claims or in order to comply with requests to hand the data to Public Administrations, Judges and Courts during the prescription period of their rights or legal obligations.

  7. Your data protection rights

  You may exercise, if you wish, your rights of access, rectification, deletion, limitation or objection to data processing, data portability, and your right not to be subject to automated decisions. You can do so by sending a request to Centauro Rent a Car, S.L.U. at Ave. País Valencià Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante) or to the following email address: [email protected] attaching a copy of your DNI or another proof of identity document.

  Likewise, you are hereby informed that you may revoke the consents granted at any time, by contacting Centauro at the address or email indicated above.

  If you need more information about your data protection rights or to submit a claim, please contact the Spanish Data Protection Agency, at Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, to apply for protection.

  8. Contact Centauro

  Should you have doubts or questions for Centauro related to the processing of your personal data, please write to Centauro Rent a Car, S.L.U. at Avda. País Valencia Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat (Alicante), or to the following email address: [email protected].